Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Güncel Gönderiler

 • Erdal, Zekai (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından baştanbaşa yeniden inşa edilen Aksaray, askeri bir üs olmanın yanı sıra; ana ticaret yollarının kavşağında olması nedeniyle de hızla büyümüştü. Selçuklu dönemindeki parlak ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Türk Milleti, İslam Dini’ni kabul ettikten sonra, eğitim sahasında değişik coğrafyalarda önemli kurumlar meydana getirmiştir. Bu konuda Büyük Selçuklu Devleti’nden, Osmanlı Devleti’ne kadar bütün Türk Devletleri önemli ...
 • Akkuş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Dünya tarihine yön veren ve siyasetini şekillendiren birçok önemli suikastlar olmuştur. XI. yüzyılın en önemli olaylarından biri dönemin en muktedir devleti olan Selçukluların dirayetli ve güçlü veziri Nizamü’l-Mülk’ün ...
 • Göksu, Erkan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Nizâmü’l-mülk, devlet teşkilatında yaptığı düzenlemeler ve öncülük ettiği müesseselerle Selçuklu tarihinde önemli bir role sahiptir. Siyerü’l-mülûk ya da Siyâsetnâme isimli önemli bir esere imza atan Nizâmü’l-mülk, uzun ...
 • Merçil, Erdoğan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Türkler tarafından spor ve savaşa hazırlık maksadıyla yapılan av, hükümdarlar için dinen helâl sayılmıştır. Bu sebeplerden dolayı da Selçuklular dönemindeki önemli faaliyetlerden biri olmuştur. İlk Selçuklu Sultanı Tuğrul ...
 • Piyadeoğlu, Cihan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  1055 tarihinde Büyük Selçukluların veziri olan Amîdülmülk Kündürî’nin uygulamış olduğu mezhep politikaları, Selçuklu coğrafyasında Sünnî düşüncenin zayıflamasına neden oldu. Bu durumu değerlendiren Şiî Fatımîler, propaganda ...
 • Kütük, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Ülkemizde Selçuklu tarihçiliğinin günümüzde dahi bâkir bir alan olduğu söylenebilir. Osmanlı tarih araştırmalarındaki arşiv bolluğuna sahip olmaması ve bu dönemin Orta Çağın karanlık ve kaynaksız bir çağı olarak kabul ...
 • Murray, Alan V. (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Recent writing on the crusades has emphasised how much the military success of the First Crusade (1096-1099) owed to political and religious divisions within the Islamic world, which prevented any united Muslim response. ...
 • Kesik, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Büyük Selçuklu Devleti’nin ve Türk tarihinin meşhur devlet adamlarından biri olan Vezir Nizâmü’l-Mülk’ün gerçek adı Hasan b. Ali b. İshâk et-Tûsî’dir. Abbâsî Halifesi el-Kâim bi-emrillah kendisine “Nizâmü’l-Mülk” (devletin ...
 • Ocak, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Selçuklu devrinin önemli bir devlet adamı olan Nizâmülmülk, 29 sene süren vezirlik hayatı ile devrine etki etmiş bir şahsiyettir. Küçük yaşta öksüz kalan Nizâmülmülk, babasının terbiyesinde büyümüş, devrin geçerli ilimlerini ...
 • Özaydın, Abdülkerim (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı devlet adamalarından biri olan Büyük Selçuklu Veziri Nizâmülmülk aralıksız yaklaşık 30 yıl Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah’a dolayısıyla Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na sadakatle ...
 • Burgu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  I. Mesud, oğlu II. Kılıçarslan’a güçlü bir devlet bırakmıştı. II. Kılıçarslan’ın tahta geçmesiyle bu durum ortadan kalktı ve II. Kılıçarslan babasının kazanımlarını kaybetti. Sultanlığının ilk yıllarında Bizans-Dânişmendli ...
 • Aksoy, Hatice (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Komnenos Hanedanı'nın Türkiye Selçukluları ile olan ilişkileri Aleksios Komnenos ile başlar. Bu ilişkiler Komnenos Hanedanı'nın iktidardan düşürülmelerine kadar devam eder. Ancak hanedanın doğu siyaseti yani "Türkleri ...
 • Arslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bizans Devleti ve Türkiye Selçuklu Devleti arasında 17 Eylül 1176 yılında yapılan Myriokephalon Savaşı Türklerin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonunda Anadolu bir Türk yurdu haline gelmiş, savaşın etkileri aradan ...
 • Ceylan, Mehmet Akif (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Makalede, Myriokephalon Savaşı’nın (17 Eylül 1176) yapıldığı ve dolayısıyla milli tarihimizde önemli bir yere sahip olan Konya Bağırsak Boğazı ve yakın çevresi beşeri coğrafya açısından ele alınmıştır. Yerli ve yabancı ...
 • Özcan, Altay Tayfun (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Myriokephalon muharebesi Türk tarihinin en iyi bilinen muharebelerinden birisi olmasına karşı her zaman bir sorunun hedefi olmuştur: Myriokephalon muharebesinin mevkisi neresidir? W. Ramsay’dan bu yana, Selçuklu tarihi ile ...
 • Bozyiğit, Recep; Kaya, Baştürk (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bağırsak Boğazı, Konya il merkezinin batısında yer alır. Kuzeyinde Aladağ (2339 m); doğusunda, Kızılören Dağı (2193 m); güneyinde Erenkilit Dağı (2193); batısında, Beyşehir-Suğla Depresyonu bulunmaktadır. Boğaz, Konya ve ...
 • Bahar, Hasan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Doğu, batı ve kuzey, güney yollarının kesişmekte olan Konya coğrafyası bereketli ovaları ve su kaynakları ulaşım değil aynı zamanda bir yerleşim coğrafyasını da oluşturmuştur. Konya ovasının merkezinde yer alan beş bin ...
 • Kayapınar, Levent; Hocaoğlu, Beycan; Vardar, Serdar; Cevrioğlu, Mahmut Halef (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  17 Eylül 1176 yılında gerçekleşen ve Türk tarihi açısından çok büyük öneme sahip olan Miryokefalon Savaşı’nın nerede gerçekleştiği ve bu konudaki değişik ve çelişkili görüşler gündeme gelmiştir. Söz konusu savaşla ilgili ...
 • Özhanlı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Ege ve Akdeniz Bölgelerinden İç Anadolu’ya geçiş kavşağında bulunan Pisidia Antiokheiası, Hellenistik, Roma İmparatorluk ve Bizans Dönemlerinde askeri kent olma özelliğini yitirmemiştir. Önemli bir yol kavşağında bulunan ...

Daha Fazla