Selcuk University Digital Archive Systems

Saf kültür olarak stoklanmış bazı mikrofungusların ITS, beta-tubulin ve aktin gen dizilerine göre moleküler tanısı

Show simple item record

dc.contributor.author Tuney, Elçin
dc.contributor.author Asan, Ahmet
dc.contributor.author Şen, Burhan
dc.date.accessioned 2018-07-04T09:24:05Z
dc.date.accessioned 2017-02-27
dc.date.available 2018-07-04T09:24:05Z
dc.date.issued 2018-04
dc.date.submitted 2017-12-06
dc.identifier.citation Tuney, E., Asan, A., Şen, B. (2018). Saf kültür olarak stoklanmış bazı mikrofungusların ITS, beta-tubulin ve aktin gen dizilerine göre moleküler tanısı. Mantar Dergisi, 9 (1), 1-17. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mantar/issue/36725/295146 tr_TR
dc.identifier.issn 2147-6845
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11171
dc.description.abstract Bu çalışmada, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji laboratuvarında saf kültür olarak stoklanmış bununla beraber; cins veya tür düzeyinde morfolojik olarak teşhis edilemeyen bazı mikrofunguslar moleküler olarak tanımlanmıştır. Çalışmada kullanılan mikrofunguslar daha önce tür düzeyinde morfolojik olarak tanımlanamamış izolatlardan oluşmuştur. Örnekler, MEA besiyerine ekilip 25ºC’de 7 gün inkübe edilmiştir. Besiyerinden alınan örnekler, analiz yapılana kadar -20ºC’de saklanmıştır. DNA izolasyonu için funguslara özel, kimyasal (SDS ve CTAB), biyokimyasal (proteinazK vb.) ve fiziksel (0.1 mm çaplı boncuklar) parçalama yöntemlerini bir arada kullanan DNA izolasyon kitleri kullanılmıştır. Çeşitlilik çalışmaları, PCR tabanlı fungal çeşitlilik çalışma kitleri ile yapılmıştır. Tüm izolatlar için ITS gen dizisi kullanılmış, cinse bağlı olarak β-tubulin ve Actin gen dizilimlerini hedeflenmiştir. PCR ile çoğaltılan DNA dizilimleri “Sanger Sequencing Yöntemi” ile dizilenmiştir. Elde edilen dizilerin hangi organizmalara ait olduğu NCBI ve EBI gibi uluslararası nükleik asit data bankalarında mevcut dizilimlerle, elde edilen filotiplerin dizilimleri karşılaştırılarak belirlenmiştir. Toplam 61 mikrofungus örneği, cins düzeyinde 3 gruba (A,B,C) ayrılmış olup, gruplara göre ilgili gen bölgeleri moleküler teşhis için analiz edilmiştir. 3 grup için hem ilgili gen bölgeleri hem de ITS bölgeleri baz alınarak yapılan moleküler analizler sonucunda, 6 örneğin tür teşhisi yapılamamış, 56 tür moleküler düzeyde teşhis edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Some microfungi deposited in laboratuary as pure culture and unidentified morphologically as genus or species level and these fungi were identified by molecular methods in study. The used microfungi were comprised unidentifed species and can not be identify as colonially and morphologically previously. We used ITS gene for all isolates, also according to the genus we used beta-tubulin and actin genes targeting PCR based fungal biodiversity working kits. DNA sequences were sequenced by Sanger Method, and obtained sequences were analysed as bioinformatics and completed filogenetically analysis. Then samples inoculated to MEA at 25°C for 7 days. All samples obtained from MEA media were preserved at -20°C until analysis. For DNA isolation were used the spesific kits, using together digestion method such as chemical (SDS and CTAB), biochemical (proteinaseK etc.) and physical (beat with 0.1 mm diameter) were used for DNA isolation. DNA’s maintained in silica colones. In the last stage of isolation, nucleic acides were dissolved in the water DNase/Pyrogen free. After that, sequence series analysised on spectrophotometer and so determined, purity of DNA. Studies of diversity is made with PCR based fungal biodiversity working kits. After the PCR application, DNA series sequenced using by “Sanger-Sequencing Protocol”. Sequence series found that belong to which organisms on NCBI and EBI. After that, philotypes were compared with similar organisms. A total of 61 Microfungi samples , the genus level 3 groups (A, B, C) is divided , according to group related gene regions were analyzed for molecular diagnostics. Both gene regions related to 3 groups based on the results of molecular analyzes of ITS , 6 species diagnosis has not been made , for example , 56 species have been identified at the molecular level . tr_TR
dc.description.sponsorship DOI:10.30708/mantar.295146 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tr_TR
dc.subject Mikrofungusların moleküler teşhisi tr_TR
dc.subject Identification of microfungi tr_TR
dc.subject Sequencing methods tr_TR
dc.subject Sekans yöntemleri tr_TR
dc.subject β-tubulin gen dizisi tr_TR
dc.subject Beta-tubulin region tr_TR
dc.subject Actin region tr_TR
dc.subject Actin gen dizisi tr_TR
dc.title Saf kültür olarak stoklanmış bazı mikrofungusların ITS, beta-tubulin ve aktin gen dizilerine göre moleküler tanısı tr_TR
dc.title.alternative Molecular based identification of some stocked microfungi as pure culture according to ITS, beta-tubulin and actin genes tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Mantar Dergisi
dc.identifier.volume 9
dc.identifier.startpage 1
dc.identifier.endpage 17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account