Selcuk University Digital Archive Systems

Deprem kuvvetine esas spektral ivme değerlerinin TBDY 2018 ve TDY 2007’ye göre karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Koçer, Mustafa
dc.contributor.author Nakipoğlu, Abdulhamit
dc.contributor.author Öztürk, Burhan
dc.contributor.author Al-hagri, Mohammed Gamal
dc.contributor.author Arslan, Musa Hakan
dc.date.accessioned 2018-10-26T08:13:53Z
dc.date.available 2018-10-26T08:13:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Koçer, M., Nakipoğlu, A., Öztürk, B., Al-hagri, M. G., Arslan, M. H. (2018). Deprem kuvvetine esas spektral ivme değerlerinin TBDY 2018 ve TDY 2007’ye göre karşılaştırılması. Selçuk-Teknik Dergisi, 17, (2), 43-58. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-6178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13121
dc.description Url: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/437 tr_TR
dc.description.abstract Yapılara etkiyecek deprem yükleri statik ve dinamik analiz yöntemleri olmak üzere, iki farklı şekilde belirlenmektedir. Analizleri kolaylaştırmak amacıyla dinamik analiz yöntemleri yerine, statik bir analiz yöntemi olan spektral analiz yöntemi daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Burada daha gerçekçi ve karmaşık bir yöntem yerine daha sade olan bir statik analiz yöntemi tercih edilirken kullanılan tepki spektrumları, günümüz deprem yönetmeliklerinde, tasarım spektrumu olarak önerilmektedir. Bu çalışmada, Türk Deprem Yönetmeliği 2007 (TDY 2007) ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018)’de tanımlanan spektral ivme değerleri ile zemin hâkim periyotları, risk durumuna göre dört farklı il ve farklı zemin sınıfları için elde edilmiştir. TDY 2007’de tanımlanan deprem bölgelerine göre seçilen iller Kocaeli, Eskişehir, Kayseri, Konya olarak belirlenmiştir ve bu bölgeler için tanımlanan etkin yer ivme katsayıları kullanılmıştır. Diğer taraftan, TBDY 2018 için bu değerler, bu illerin merkez koordinatları dikkate alınarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) kurumunun internet sitesinde yer alan deprem ivme haritasından elde edilmiştir. Dört farklı il ve farklı zemin sınıfları için TDY 2007 ve TBDY 2018’de yer alan tasarım spektrumlarından elde edilen spektral ivme değerleri arasında bir kıyaslama yapılarak yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu bölgelerle sınırlı olmakla beraber genel olarak zayıf zemin grupları için TBDY 2018’in TDY 2007’ye göre daha güvenli tarafta kaldığını göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Seismic loads that can act on a structure are determined in two different ways, static and dynamic analysis. In order to make analysis easier, instead of dynamic analysis methods, spectral analysis method, which is a static method, is commonly used. Here, a static analysis method is preferred rather than a more accurate and complex method and the response spectra used are proposed as the design spectrum in today's seismic codes. In this study, the spectral acceleration values and the control periods were obtained as defined in Turkish Seismic Code 2007 (TSC 2007) and Turkish Building Seismic Code 2018 (TBSC 2018) for four different provinces according to risk situations and different soil classes. Kocaeli, Eskisehir, Kayseri, and Konya provinces were selected according to the seismic zones defined in TSC 2007 and the calculations according to this code were conducted through the use of the effective ground acceleration coefficients defined for these zones. On the other hand, in the case of TBSC 2018, considering the city-center coordinates of the regions, these values were obtained from the earthquake acceleration map included in the website of the Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD). A comparison was made between spectral acceleration values obtained from design spectra according to TSC 2007 and TBSC 2018 for four different provinces and different soil classes and the results were interpreted. The results, although being limited to these regions, showed that TBSC 2018 is generally on a safer side compared to TSC 2007 for softer soil classes. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Yönetmelik tr_TR
dc.subject Spektral ivme tr_TR
dc.subject Skeptrum kavramı tr_TR
dc.subject Code tr_TR
dc.subject Spectral acceleration tr_TR
dc.subject Spectrum concept tr_TR
dc.title Deprem kuvvetine esas spektral ivme değerlerinin TBDY 2018 ve TDY 2007’ye göre karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of TBSC 2018 and TSC 2007 through the values of seismic load related spectral acceleration tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk-Teknik Dergisi
dc.identifier.volume 17
dc.identifier.startpage 43
dc.identifier.endpage 58


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account