Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bruselloz tanısı konulmuş hastalardan izole edilen Brucella suşlarının PZR yöntemi ile sınıflandırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.