Selcuk University Digital Archive Systems

Hastane birim sorumlularının sağlıkta ulusal kalite ve indikatör sistemine bakışlarının değerlendirilmesi (Konya örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztürk, Yunus Emre
dc.contributor.author Kıraç, Ramazan
dc.date.accessioned 2019-02-22T07:13:15Z
dc.date.available 2019-02-22T07:13:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kıraç, R. (2015). Hastane birim sorumlularının sağlıkta ulusal kalite ve indikatör sistemine bakışlarının değerlendirilmesi (Konya örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14592
dc.description.abstract Amaç: Konya merkez ilçelerde bulunan hastanelerin birim sorumlularının ulusal kalite ve indikatör yönetim sistemlerinin işleyişi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya merkez hastanelerde çalışmakta olan hastane birim sorumlularına uygulanmıştır. Araştırma Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Necmetin Erbakan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Selçuk Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Konya Farabi Hastanesi, Özel Konya Medicana Hastanesi, Konya Özel Akademi Hastanesi ve Konya Kızılay Hastanelerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 186 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada Baştürk'ün 2013 yılında uyguladığı sağlıkta ulusal kalite sistemi yapılanması ölçeeği ile Atasoyun'un 2014 de uyguladığı indikatöe yönetimi ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada tanımlayıcı nitelikte olup nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan birim sorumlularının %25,8'i 20-29 yaş arasında %38,7'si 30-29 yaş arası ve 35,5'i 40 yaş ve üzerindedir. Araştırmaya katın birim sorumlularının %49,5'i erkek %50,5'i ise kadındır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %10,8'i lise mezunu %31,2'si yüksekokul mezunu %45,2'si fakülte mezunu %12,9'u ise yüksek lisans ve doktora mezunudur. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %71,5'i evli %28,5'i ise bekârdır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %12,9'u Beyhekim Devlet hastanesinde %10,8'i Numune Devlet hastanesinde %11,3'ü Meram Tıp'ta %15,1'i Selçuk Tıp'ta %21'i Konya Eğitim ve Araştırma hastanesinde %9,7'si Farabi hastanesinde %9,1'i Medicana hastanesinde %6,5'i akademi hastanesinde %3,8'i ise Kızılay hastanesinde çalışmaktadır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %58,1'i kalite eğitimi almış %41,9'u ise kalite eğitimi almamıştır. Araştırmaya katılan birim sorumlularının %19,9'u özel eğitimde %24,7'si kongre ve sempozyumda %13,4'ü HKS okulunda %41,9'u diğer yerlerde kalite eğitimi almışlardır. Sonuç: Araştırma sonucunda ulusal kalite sisteminde hastane kalite standartları daha da yükselebilmesi için kalite eğitimlerinin daha fazla verilmesi gerektiği, ulusal kalite sisteminin de hastane kalite standartlarının hastane çalışmalarına daha iyi uygulanabilmesi için HKS okulu bilgilendirilmesi ve kongre ve sempozyum aracılığı ile tanıtılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Hastane kalite standartlarını uygulamada birim sorumluları sıkıntı yaşadıklarını ve bunda kurumunda etkili olduğunu belirtmişlerdir. tr_TR
dc.description.abstract Objective: Determinating the opinions of the hospital unit supervisor in Konya central district about the national quality in health and functioning of indicator management systems. Materials and methods: That research has been implemented to the unit supervisor of hospital who is now working hospital in Konya city centre. That research has been done in Beyhekim Public Hospital, Konya Numune Hospital, Necmetin Erbakan Meram Medical Faculty Hospital, Selcuk University Medical Faculty Hospital, Konya Education and Research Hospital, Konya Private Farabi Hospital, Konya Private Medicana Hospital, Konya Private Academy Hospital and Konya Kızılay Hospital. The sample consists of 186 person. The scale of the national quality system structuring in health that Baştürk implemented in 2013 and the scale of indicator management that Atasoy implemented in 2014 is implemented in that research. That is a descriptive research and quantitative research design is used in it. Face to face survey method is used in that research and the data were analyzed and interpreted in the SPSS program. Findings: The %25,8 of unit supervisor participants for this study are between 20-29 years old %38,7 are between 30-39 and %35,5 are 40 and 40+. The %10,8 of participants are graduated from high school %31,2 are graduated from academy, %45,2 are graduated from faculty, and %12,9 are post graduated. The %71,5 of research participants are married %28,5 are single. The %12,9 of participant unit supervisors working at Beyhekim Hospital, %10,8 at Numune Public Hospital, %11,3 at Meram Medical Faculty's Hospital, %15,1 at Selçuk Medical Faculty Hospital, %21 at Konya Education and Research Hospital, %9,7 at Farabi Hospital, %9,1 at Medicana Hospital, %6,5 at Academy Hospital, and %3,8 Kızılay Hospital. The %58 of unit supervisor participants taked quality education but %42,9 are not. The %19,9 of research participants have education from private education, %24,7 from congress and symposium, %13,4 from HKS School, and %41,9 from other places. Result: Result of this study demonstrated that for improving the quality of the hospital according to national quality standards organizing more education program is necessary, for application of the hospital quality standards which are demonstrated in national quality standards to workers at hospital in a better way there is need for giving information about HKS school and it can bring in over congress and symposiums. Unit Supervisors pointed out that in the process of application of hospital quality standards have experiencing problems and the institution is one of the effective factor. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Hastane kalite standartları tr_TR
dc.subject İndikatör yönetimi tr_TR
dc.subject Ulusal kalite tr_TR
dc.subject Hospital quality standards tr_TR
dc.subject Indicator management tr_TR
dc.subject National quality tr_TR
dc.title Hastane birim sorumlularının sağlıkta ulusal kalite ve indikatör sistemine bakışlarının değerlendirilmesi (Konya örneği) tr_TR
dc.title.alternative Evaluation the viewpoints of hospi̇tal unit supervisor to the national quality in health and indicator systems: Konya example tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account