Selcuk University Digital Archive Systems

Sağlık kuruluşlarında hasta mahremiyeti uygulamalarının ve sağlık çalışanlarının hasta mahremiyetine yönelik tutumlarının incelenmesi (Konya örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özata, Musa
dc.contributor.author Özer, Kubilay
dc.date.accessioned 2019-02-22T07:13:22Z
dc.date.available 2019-02-22T07:13:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Özer, K. (2015). Sağlık kuruluşlarında hasta mahremiyeti uygulamalarının ve sağlık çalışanlarının hasta mahremiyetine yönelik tutumlarının incelenmesi (Konya örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14593
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı sağlık kuruluşlarında hasta mahremiyeti uygulamalarının ve sağlık çalışanlarının hasta mahremiyetine yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırma tanımlayıcı türde bir çalışma olup, yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Konya il merkezinde faaliyet gösteren Üniversite, Devlet ve Özel hastanelerde görev yapan (N=8.209) sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Bu evrenden tabakalı örneklem yöntemi kullanılarak 471 kişilik bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Sosyo-Demografik Özellikler Bilgi Formu ve Hasta Mahremiyeti Envanteri kullanılmıştır. Envanterde yer alan soruların belirlenmesinde ilgili literatür, hasta mahremiyetine yönelik mevzuat, Sağlıkta Kalite Standartları, Hasta Hakları Yönetmeliği ve uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Hasta Mahremiyeti Envanterinde hastanelerdeki hasta mahremiyeti uygulamaların mevcut durumunun saptanmasına yönelik 51 soru ve sağlık çalışanlarının hasta mahremiyetine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik 55 soru yer almaktadır. Envanterde hasta mahremiyetinin önem taşıdığı birimler dokuz farklı kategoride değerlendirilmiştir. Araştırma verileri istatistik programında değerlendirilmiştir. Veriler üzerinde öncelikle tanımlayıcı istatistikler uygulanmıştır. Kurumlar açısından hasta mahremiyeti uygulamalarının farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek amacıyla Ki-Kare Testi uygulanmıştır. Ortalamaların karşılaştırılmasında ikili karşılaştırmalarda Bağımsız Gruplar Arası t Testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hem sağlık kuruluşlarının hem de sağlık çalışanlarının hasta mahremiyet konusu üzerinde titizlikle durdukları belirlenmiştir. Ancak özel, devlet ve üniversite hastanelerinde hasta mahremiyeti uygulamalarında farklıklar olduğu görülmüştür. Hasta mahremiyetine en fazla özenin özel hastanelerde, en az özenin ise üniversite hastanelerinde gösterildiği belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to examine the patient privacy implementations in the health institutions and health care workers' attitude towards privacy. It was a descriptive study and was conducted by using face to face interviews technique. The universe consists of health care workers (N = 8209 ) working at university, state and private hospitals in the centre of Konya. With the help of stratified sampling method, a sample of 471 people from the universe has been formed. Socio-Demographic Characteristics Data Sheet and Patient Privacy Inventory were used as data collection tools. Relevant literature, regulations for patient privacy, the Health Quality Standards and expert opinion were used to determine the relevant questions for the inventory. There are 51 questions for determining the current status of patient privacy practices in the hospitals and 55 questions for determining health care workers' attitudes toward patient privacy in the Patient Privacy Inventory. The units which are important for patient privacy were evaluated in nine different categories. Data were analyzed using statistics software. Descriptive statistics were used first on data. Chi-square test was used in order to assess whether patient privacy practices show a difference in terms of institutions. In the comparison of the average, independent Groups t-test for pairwise comparison and one-way analysis of variance for multiple comparisons were used. As a result of the study, it has determined that both the health care providers and health care workers strictly give emphasis to patient privacy. However, there have been differences in the patient privacy practices of the private, public and university hospitals. It has also been stated that much more attention was given to patient privacy in private hospitals while the least attention has been determined in university hospitals. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sağlık kuruluşları tr_TR
dc.subject Sağlıkta kalite standartları tr_TR
dc.subject Sağlık çalışanları tr_TR
dc.subject Hasta mahremiyeti tr_TR
dc.subject Hasta hakları tr_TR
dc.subject Health institutions tr_TR
dc.subject Health quality standards tr_TR
dc.subject Health care workers tr_TR
dc.subject Patient privacy tr_TR
dc.subject Patient rights tr_TR
dc.title Sağlık kuruluşlarında hasta mahremiyeti uygulamalarının ve sağlık çalışanlarının hasta mahremiyetine yönelik tutumlarının incelenmesi (Konya örneği) tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of patient privacy implementations in the health institutions and health care workers' attitude towards the patient privacy (The case of Konya) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account