Selçuk Üniversitesi Dergileri

 

Bu bölüm içindeki alt bölümler

Güncel Gönderiler

 • Atabek, Nejdet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Medya kuruluşlarında ve özellikle gazetelerde okur temsilcisi (ombudsman) uygulaması son yıllarda tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Okurların gazete içerikleri hakkındaki şikayetlerini dinleyerek onlara her hafta ...
 • Şimşek, Sedat (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Küreselleşen dünyada coğrafik sınırların bir önemi kalmamıştır. Bunun en önemli sebebi ise kitle iletişim araçlarındaki hızlı gelişmedir. Fiber optik kablolar, internet, cep telefonları, uydu bağlantıları vb. gelişmeler ...
 • Çalışkan, Sabahattin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Son on yıl içerisinde üretilen, Hollywood sinema filmlerinin çoğunda, sayısal ortamlarda üretilen karakterlerle karşılaşılmaktadır. The Abyss (1989), Terminator 2: Judgement Day (1992), Jurassic Park (1993), Starship ...
 • Bozkaya, Müjgan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Öğretimsel televizyon yayınları, Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan öğretim programlarının başladığı günden bu yana, iki temel dağıtım sisteminden biri olarak öğrenenlerine hizmet vermektedir. Programlarda yer alan her ...
 • Ergül, Reha Recep (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Ses, algı olmaksızın akademik bir kavramdır. Psikoakustik, işitilen dünyaya öznel bir tepkiyi açıklamada kullanılır. Psikoakustiğin temel sorunu, sese gösterilen tepki olması nedeniyle, akustik kavramlarda son derece ...
 • Savaş, Hakan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Film eleştirisi, eleştiride kullanılan ölçüte göre (teknik, psikolojik, sosyolojik, estetik eleştiri vb.) farklı adlar, başlıklar altında sınıflandırılabilir. Hangi ölçüt kullanılırsa kullanılsın, eleştiride amaç, ...
 • Yüksel, N. Aysun (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Pek çok iş alanında olduğu üzere gösteri dünyasında da kadınlara yönelik cinsiyetçi ve eşitsiz uygulamalar söz konusudur. Kadın oyuncuların yaşları ve bedenlerindeki dönüşüm bir role tercih edilmelerinde olumsuz faktörler ...
 • İmançer, Dilek; Bilis, Pınar Özgökbel; Yılmaz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve sürekli gelişmeler, toplumsal anlam ve değer sistemlerinde de karşılık bulmaktadır. Toplumların giderek daha fazla kitle iletişim araçlarına tabi kaldığı günümüzde, bu araçlarda ...
 • Gölönü, Sirel (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Değişim,‘Bir birey, sistem ve çevre arasında meydana gelen, karşılıklı etkileşim olayıdır ve her gün her alanda varlığını ve önemini hissettirmektedir. “Toplumsal yaşamı etkileyen tüm değişimler halkla ilişkiler alanında ...
 • Arklan, Ümit (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Ombudsman, bir kamu denetim sistemi olarak ilk kez İsveç’te uygulanmaya başlamış, daha sonra tüm dünya geneline yayılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde -her ülkenin kendi yapısı doğrultusunda- yaygın olmakla beraber, ...
 • Solmaz, Başak (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Bugünün dünyasında hemen her alanda sınırların giderek ortadan kalkması ve beraberinde yaşanan rekabet, kurumları daha iyi değil en iyi olmaya zorlamaktadır. Gerek iç gerekse dünya pazarlarında yaşanan rekabet her geçen ...
 • Erdoğan, İlker (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Bu çalışmada, ulusal ve yerel gazetelerin habercilik anlayışları yaygın haber değeri ölçütleri çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Ulusal ve yerel gazetelerin habercilik anlayışları arasında farklılıkların ve benzerliklerin ...
 • Yüksel, Erkan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Eskişehir ölçeğinde alan araştırmasına dayalı bu çalışmada, okurun yerel gazete okuma alışkanlığının doğası tanımlanmaya çalışılmıştır. Demografik özellikler, yerel gazete okuma alışkanlığı ve yerel gazetelerden beklentiler ...
 • Koçak, Abdullah; Arun, Özgür (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Günümüzde, diğer araştırma yöntemlerinde olduğu gibi içerik analizinde de temel soru(n)lardan birisi, örneklemedir. Örneklem sorununa nasıl yaklaşılacağı belirsizlikler içerebilir. Ancak, araştırma sorusunun ortaya ...
 • Kazancı, Metin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Türkiye’de yazılmış halkla ilişkiler kitaplarının hemen hemen tümü halkla ilişkilerin tarihini Amerika Birleşik Devletleri’ndeki halkla ilişkiler uygulamalarının tarihi olarak alırlar. Ülkemizle ilgili tüm yazılanlar bir ...
 • Kazaz, Mete (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007)
  Gelişen ve değişen teknolojinin doğal sonuçlarından olan internet, hayatın her alanında olduğu gibi kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarının işlevleri konusunda da doğası gereği kimi yenilikler getirmiştir. Online ...
 • Gürel, Emet; Yakın, Mehmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007)
  Bu çalışma kapsamında, suser olarak adlandırılan yazarların bazı sözcük ve kavramlar üzerine düşüncelerini yazdığı ve bunların sözlük tarzında sıralanarak ziyaretçilere sunulduğu bir İnternet sitesi olan Ekşi Sözlük konu ...
 • Karaçor, Süleyman (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007)
  Geçmişin yüz yüze iletişim sürecine dayalı yerel pazarlama etkinlikleri küreselleşen dünya ile birlikte büyük bir değişim süreci yaşamıştır. Birçok kuruluş pazar paylarını artırmanın yolu olarak dış ticarete yönelmiş; ...
 • Aktaş, Celalettin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007)
  II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında ortaya çıkan Enformasyon Toplumu kavramı, Sanayi Toplumu’ndan Sanayi-Sonrası yeni bir topluma geçilmekte olduğunu vurgular. Enformasyon Toplumu olarak tanımlanan bu toplumun en temel ...
 • Çakır, Vesile (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007)
  Tüketici ilgilenimi, tüketicinin satın alma ve karar verme davranışının anlaşılması için yararlı ve önemli bir konsepttir. Reklam stratejisi üretiminde de tüketicinin ilgilenim türünü ve seviyesini bilmek reklam ...

Daha Fazla