Selcuk University Digital Archive Systems

Koyunlarda abortusa sebep olan Chlamydia Psittaci'nin izolasyonu üzerine çalışmalar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erganiş, Osman
dc.contributor.author Türütoğlu, Hülya
dc.date.accessioned 2015-07-01T11:55:44Z
dc.date.available 2015-07-01T11:55:44Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation Türütoğlu, H. (1995). Koyunlarda abortusa sebep olan Chlamydia Psittaci'nin izolasyonu üzerine çalışmalar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2508
dc.description.abstract Koyun abortuslarında Chlamydialarm rolünü araştırmak amacıyla yapılan bu çalışma ile, plasenta, vaginal sıvap ve atık koyun fetııslarına ait organ materyallerinden embriyolu tavuk yumurtası, BHK-21 ve McCoy hücre kültürleri ile farelerde Chlamydia'' larm izolasyonuna çalışılarak, izolasyon yöntemleri karşılaştırıldı ve izole edilen Chlamydia suşlarınm identif ikasyonları yapıldı. Bu amaçla çalışmada; iki kuzulama döneminde (1992-1993, 1993-1994) yavru atma olaylarının görüldüğü 80 odaktan temin edilen 8 plasenta, 10 vaginal sıvap ile 98 atık koyun fetusuna ait 76 mide içeriği, 83 akciğer, 97 karaciğer, 71 dalak ve 53 böbrek gibi organ örnekleri kullanıldı. Abortus gözlenen 80 odağın 13 (% 16.3) 'ünde Chlamydia infeksiyonu belirlendi. Birinci kuzulama döneminde 47 odağın 5 {% 10.6) 'inde, ikinci kuzulama döneminde ise 33 odağın 8 (% 24.2) 'inde Chlamydia izole edildi. Temin edilen atık koyun fetuslarında makroskopik olarak herhangi bir değişiklik görülmediği halde, 8 plasentanın 5 (% 62.5) 'inde nekrotik plasentitise ilgili belirtiler gözlendi. Bakteriyoskopik olarak modifiye Ziehl-Neelsen boyama yöntemi ile incelenen 398 örnekten, 5 {% 62.5) 'i plasentada ve 2 (% 2.8) 'si fetus dalağında olmak üzere 7 (% 1.8) örnekte klamidial elementer cisimcikler saptandı. Embriyolu tavuk yumurtasında, 8 plasentanın 5 (% 62.5) 'inde, 10 vaginal sıvapm 3 (% 30.0) 'ünde ve 98 atık fetusunun çeşitli organlarından olmak üzere 13 (% 13.3)' ünde Chlamydia izole edildi. Atık fetuslarm akciğer, karaciğer, dalak, böbrek ve mide içeriklerindeki izolasyon oranları sırasıyla % 13.3, % 10.3, % 15.5, % 3.8 ve % 6.6 olarak belirlendi. Embriyolu tavuk yumurtasında, ilk ekimleri takiben yapılan 3 kör pasaj sonrasında izole edilen 47 Chlamydia susunun 25 (% 53.2) 'i ilk ekimlerde, 21 (% 44.7) 'i birinci 119 pasajda, 1 (% 2.1) 'i ise ikinci pasajda izole edildi. Üçüncü -pasajlarda izolasyon yapılamadı. BHK-21 ve McCoy hücre kültürlerine yapılan ekimlerde, 5 (% 62.5) plasenta, 3 (% 30.0) vaginal sıvap ile 13 (% 13.3) fetusun çeşitli organlarında klamidial inklüzyonlar saptandı. İzolasyonda kullanılan 398 materyalden 38 (% 9.5) 'i BHK-21, 35 (% 8.8) 'i ise McCoy hücre kültüründe inklüzyon oluşturdu. Plasenta (% 62.5), vaginal sıvap (% 30.0), atık fetuslarm dalak (% 15.5) ile böbreklerinden (% 3.8) her iki hücre kültüründe aynı oranda izolasyon yapıldı. Atık fetusların akciğer, karaciğer ve mide içeriklerindeki izolasyon oranları ise, BHK-21 hücre kültürlerinde sırasıyla % 8.4, % 7.2 ve % 3.9, McCoy hücre kültürlerinde ise % 7.2, % 6.2 ve % 2.6 olarak bulundu. Farelerdeki izolasyon çalışmaları sonucunda; 5 (% 62.5) plasenta, 2 (% 20.0) vaginal sıvap ile 13 (% 13.3) atık koyun fetusunun 3 {% 3.6) 'nün akciğeri, 7 (% 7.2)' sinin karaciğeri, 12 (% 16.9)'sinin dalağı ve 1 (% 1.9)'inin ise böbreği ile inoküle edilen farelerin iç organlarında klamidial elementer cisimciklere rastlandı. Elementer cisimcik tesbit edilen 30 farenin tamamımda dalakta, 15 'inde akciğerde, 16'sında karaciğerde ve 1 ' inde ise böbrekte elementer cisimciklere rastlandı. Ayrıca elementer cisimcik tesbit edilen farelerin dalak ve karaciğerlerinde büyüme ile karaciğerde nekroz dikkati çekerken, diğer farelerde benzer değişiklikler gözlenmedi. Embriyolu tavuk yumurtası, BHK-21 hücre kültürü, McCoy hücre kültürü ve farelerde Chlamydia izolasyon oranları sırasıyla % 11.8, % 9.5, % 8.8 ve % 7.5 olarak belirlendi. Ancak ilk ekim sonrasında elde edilen izolasyon oranları karşılaştırıldığında; birinci sırayı BHK-21 hücre kültürü (% 9.5) aldı, bunu sırasıyla McCoy hücre kültürü (% 8.8), fare (% 7.5) ve embriyolu tavuk yumurtası (% 6.3) izledi. 120 örneklerden en yüksek izolasyon % 62.5 oranıyla plasentalardan yapıldı. Bu oran embriyolu tavuk yumurtası, BHK-21 ve McCoy hücre kültürleri ile farelerde aynı olarak saptandı. Bunu vaginal sıvap örnekleri (embriyolu tavuk yumurtası ve doku kültürlerinde % 30, farelerde % 20.0), fetus dalakları (embriyolu tavuk yumurtası ve doku kültürlerinde % 15.5, farelerde % 16.9), fetus akciğerleri (embriyolu tavuk yumurtasında % 13.3, BHK-21 hücre kültüründe % 8.4, McCoy hücre kültüründe % 7.2, farelerde % 3.6), fetus karaciğerleri (embriyolu tavuk yumurtasında % 10.3, BHK-21 hücre kültüründe % 7.2, McCoy hücre kültüründe % 6.2, farelerde % 7.2), atık mide içerikleri (embriyolu tavuk yumurtasında % 6.6, BHK-21 hücre kültüründe % 3.9, McCoy hücre kültüründe % 2.6, farelerde % 0.0) ve atık fetus böbrekleri (embriyolu tavuk yumurtası, BHK-21 ile McCoy hücre kültürlerinde % 3.8, farelerde % 1.9) izledi. İzole edilen 47 Chlamydia susu ile infekte edilen McCoy hücre kültürlerinde gelişen inklüzyonlar, C.psittaci' ye karşı hazırlanan standart pozitif serum kullanılarak uygulanan indirek immünof loresan testi ile saptandı ve suşların hepsi C.psittaci olarak identifiye edildi. Ayrıca 5 farklı odaktan izole edilen 5 ayrı Chlamydia susu, PCR restriksiyon enzim analizi ile C. psittacV nin koyun abort susu olarak tanımlandı. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the roles of Chlamydiae in abortion of ewes were investigated. Isolation techniques were compared by trying the isolation of Chlamydiae in embryonated chicken eggs, BHK-21 and McCoy cell cultures and mice from placentae, vaginal swabs and organ samples of aborted ovine fetuses and isolated Chlamydia strains were identified. For this purpose; 8 placentae, 10 vaginal swabs and 76 stomach contents, 83 lung, 97 liver, 71 spleen and 53 kidney samples of 98 aborted ovine fetuses from 80 sources in two successive lambing period (1992-1993, 1993-1994) were used. Chlamydia infection was detected in 13 of 80 sources (16.3 %) in which abortion was observed. Chlamydia was isolated in 5 of 47 sources (10.6 %) in first the lambing period and 8 of 33 sources (24.2 %) in the second lambing period. Although any macroscopic differences were not observed in obtained aborted ovine fetuses, signs of necrotic placentitis were determined in 5 of 8 placentae (62.5 %). Chlamydial elementary bodies were detected in 7 samples (1.8 %) with 5 placenta (62.5 %) and -2 fetus spleen (2.8 %) from 398 samples by microscopic examination of impression smears which were stained with modified Ziehl-Neelsen. Chlamydial agents in embryonated chicken eggs were isolated in 5 of 8 placentae (62.5 %), 3 of 10 vaginal swabs (30.0 %) and 13 of 98 aborted fetuses (13.3 %). Isolation percentages in lung, liver, spleen, kidney and stomach contents of aborted fetuses were 13.3, 10.3, 15.5, 3.8 and 6.6 %, respectively. Of 47 Chlamydia strains, 25 were isolated in the first inoculation (53.2 %), 21 in the first passage (44.7 %) and only 1 in the second passage (2.1 %) in embryonated 122 chicken eggs with 3 blind passages after first inoculations. No isolation was obtained in the third passages. Chlamydial inclusions were detected in 5 placentae (62.5 %), 3 vaginal swabs (30.0 %) and various samples of 13 fetuses (13.3 %) after inoculations of BHK-21 and McCoy cell cultures. Of 398 samples used in isolation, 38 (9.5 %) in BHK-21 and 35 (8.8 %) in McCoy cell cultures showed inclusion. Isolation ratios were found similar in both cell cultures in placentae (62.5 %), vaginal swabs (30.0 %) and spleen (15.5 %) and kidneys (3.8 %) of aborted fetuses. Isolation percentages from lung, liver and stomach contents of aborted fetuses in BHK-21 and McCoy cell cultures were 8.4 %, 7.2 % and 3.9 %, 7.2 %, 6.2 % and 2.6 %, respectively. Chlamydial elementary bodies were found in samples of mice inoculated with 5 placentae (62.5 %), 2 vaginal swabs (20.0 %) and 3 lung (3.6 X), 7 liver (7.2 %), 12 spleen (16.9 %) and 1 kidney (1.9 %) of 13 aborted ovine fetuses (13.3 %). Elementary bodies were detected in spleen of the all of 30 mice, lung of 15, liver of 16 and kidney of 1 mice. Also, enlargement of spleen and liver and necrosis of liver were observed in elementary bodies detected mice, while such changes were not detected in other mice. Chlamydia isolation percentages in embryonated chicken * eggs, BHK-21 cell cultures, McCoy cell cultures and mice were 11.8, 9.5, 8.8 and 7.5 %, respectively. But, in comparison to the isolation percentages after first inoculation, BHK-21 cell culture took the first rank (9.5 %), followed by McCoy cell culture, mice and embryonated chicken eggs in the percentages of 8.8, 7.5 and 6.3 %, respectively. The highest isolation rate among samples were found in placentae with the percentage of 62.5 %. This percentage was the same in embryonated chicken eggs, BHK-21 and McCoy cell cultures and mice. This was followed by vaginal swab samples 123 (30.0 % in embryonated chicken eggs and cell cultures, 20.0 % in- mice), by spleen^ of fetuses ( 15.5 % in embryonated chicken eggs and cell cultures, 16.9 % in mice), by lung of fetuses (13.3 % in embryonated chicken eggs, 8.4 % in BHK-21 cell culture, 7.2 % in McCoy cell culture, 3.6 % in mice), by liver of fetuses (10.3 % in embryonated chicken eggs, 7.2 % in BHK-21 cell culture, 6.2 % in McCoy cell culture, 7.2 % in mice), by stomach contents of fetuses (6.6 % in embryonated chicken eggs, 3.9 % in BHK-21 cell culture, 2.6 % in McCoy cell culture, 0.0 % in mice) and by kidney of fetuses (3.8 % in embryonated chicken eggs and cell cultures, 1.9 % in mice). Developing inclusions were detected in McCoy cell cultures infected with 47 isolated Chlamydia strains with indirect immunof lourescent test by using standard positive serum prepared against C.psittaci. Also, 5 different Chlamydia strains isolated from 5 different sources were described as ovine abortion strains of C.psittaci with PCR restriction enzyme analysis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sheep tr_TR
dc.subject Koyunlar tr_TR
dc.subject Chlamydia psittaci tr_TR
dc.subject Klamidya psittaci tr_TR
dc.subject Abortion tr_TR
dc.subject Abortus tr_TR
dc.title Koyunlarda abortusa sebep olan Chlamydia Psittaci'nin izolasyonu üzerine çalışmalar tr_TR
dc.title.alternative Studies on isolation of Chlamydia Psittaci caused to abortion in ewes tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account