Selcuk University Digital Archive Systems

17 beta estradiolün erkek sıçan kalbi elektrofizyolojik yanıtları üzerine etkilerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ayaz, Murat
dc.contributor.author Küçükbağrıaçık, Yusuf
dc.date.accessioned 2015-07-06T07:59:08Z
dc.date.available 2015-07-06T07:59:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Küçükbağrıaçık, Y. (2011). 17 beta estradiolün erkek sıçan kalbi elektrofizyolojik yanıtları üzerine etkilerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2533
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı 17 Beta Estradiolün erkek sıçan kalbi elektrofizyolojik yanıtları üzerine etkilerini sol ventrikül papiller kasından alınan intrasellüler aksiyon potansiyeli ve kasılma kayıtları ile araştırılmasıdır. Çalışmada Wistar-Albina türü 3 aylık 27 adet erkek sıçan kullanılmıştır. Çalışma Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi etik kurulu (26.01.2010 tarih ve 2010/005 sayılı karar) izniyle gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda deneyler dört hafta sürmüş ve dört adet deney grubu oluşturulmuştur; kontrol (Kon), sadece kastrasyon yapılmış (E-), kastrasyon yapılıp 17 beta estradiol verilmiş (EÇ) ve 17 beta estradiolün taşıyıcısı olan susam yağı verilmiş (ET) grup. Uygulamalardan 17 beta estradiol 5 µg/100g/gün dozunda ve taşıyıcı uygulaması ise 0.1 ml/100g/gün (susam yağı) şeklinde yapılmıştır. Deney gruplarının ilk ve son vücut ağırlıklarına bakıldığında E-, EÇ ve ET gruplarının ağırlıklarında kontrole göre azalma görülmüş yine aynı gruplar için kan şekeri değerlerinde bir artış olduğu tespit edilmiştir. Kaydedilen aksiyon potansiyellerine ilişkin, E- ve EÇ gruplarının maksimum depolarizasyon, dinlenim zar potansiyeli ve depolarizasyon miktarlarının azaldığını gösterilmiştir. Tepeye ulaşma süreleri değerlendirildiğin ise tek fark E- grubu için uzama olduğu yönünde olmuştur. Repolarizasyon fazı hakkında bilgi veren aksiyon potansiyelinin maksimum tepe değerinden %25, 50, 75, 90' nına düşüş sürelerini tanımlayan APS25, APS50, APS75 ve APS90 değerleri E- ve EÇ grupları için bu süre uzamış olarak bulunmuştur. Taşıyıcı grubunda ise herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Eş zamanlı olarak alınan kasılma kayıtlarında maksimum gerim değeri E-, EÇ ve ET gruplarında azalırken EÇ grubunun değeri E- grubuna göre daha da azalmıştır. Pasif gerimde gruplar arası farklılığa rastlanmamıştır. Kasılma tepe değerine ulaşma süresi ET ve EÇ gruplarında uzamıştır. Kasılma toplam süresine bakıldığında EÇ grubu E- grubuna göre süresi kısalmıştır. Kasılmanın %50 sine ulaşma süresi ve gevşemenin %50 sine ulaşma süreleri E- ve EÇ grubunda uzamıştır. Gevşemenin %90' ına ulaşması süresinde E- grubunda anlamlı olarak uzama görülmüştür. Taşıyıcı grubunda herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç olarak 17 beta estradiolün erkek sıçan kalbinde intrasellüler aksiyon potansiyeli ve kasılma kayıtları açısından herhangi olumlu bir etkisine rastlanmamıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research was the effects of 17 beta estradiol on the male rat left ventricular papillary muscle of the heart. The effect was tested by means of the electrophysiological responses through the intracellular recordings of action potential and the contraction. 3 mounths old and 27 male rats of Wistar-Albina type were used in this study. This research approved by the Experimental Medicine Research and Application Center of Selcuk University ethics committee (decision no:2010/005 dated: 01.26.2010). For this object, the experiments carried out for four weeks and four experimental groups were performed; control (Kon), it has been castrated (E-), 17 beta-estradiol given to whether castration (EÇ) and 17 beta estradiol given sesame oil carrier (ET) group. Implementation of an execution, the carrier at a dose of 17 beta estradiol in 5 ?g/100g/day and 0.1 ml/100g/day (sesame oil) were made in the form. The first and final body weights of the experimental groups, E-, EÇ and ET compared to control groups, weight decreased with an increase in blood sugar values for the same groups that have been identified. The recorded action potentials of the E- and EÇ groups shown to decrease maximum depolarization, resting membrane potential and amount of depolarization. Appraising the difference in arrival times of the hill only to the E- group has been prolonged. Repolarization phase of action potential provides information about the maximum peak value of 25%, 50, 75, 90 defining periods of decline APS25, APS50, APS75 and APS90 values EÇ and E- for groups of this period was prolonged. In the group found no difference in the carrier. Stretch the value of the maximum contraction recorded simultaneously from the E-, EÇ and ET groups decreased and EÇ group has decreased in value than the E- group. Passive stretch difference was found between the groups. Contraction time to reach peak value ET and EÇ groups prolonged. Looking at the total duration of contraction time EÇ group has decreased in value than the E- group. Time to reach 50% of contraction and relaxation times to reach 50% of groups E- and EÇ extended. Reach 90% relaxation time was prolonged significantly in the E- group. In the group found no difference in the carrier. As a result, for the intracellular action potential and contraction records in male rat hearts 17 beta estradiol had no positive effect. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Estradiol tr_TR
dc.subject Östradiol tr_TR
dc.subject Ventricular function tr_TR
dc.subject Ventriküler fonksiyon tr_TR
dc.subject Rats tr_TR
dc.subject Sıçanlar tr_TR
dc.subject Aksiyon potansiyelleri tr_TR
dc.subject Action potentials tr_TR
dc.subject Castration tr_TR
dc.subject Kastrasyon tr_TR
dc.subject Heart tr_TR
dc.subject Kalp tr_TR
dc.subject Electrophysiology tr_TR
dc.subject Elektrofizyoloji tr_TR
dc.title 17 beta estradiolün erkek sıçan kalbi elektrofizyolojik yanıtları üzerine etkilerinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Examination of the effects of 17 beta estradiol on the male rat heart electrophysiological parameters tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account