Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim 7. sınıflarda fen bilgisi derslerinde kullanılan farklı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Afyon, Ahmet
dc.contributor.author Derman, Ayşegül
dc.date.accessioned 2017-03-31T12:45:06Z
dc.date.available 2017-03-31T12:45:06Z
dc.date.issued 2002-12-20
dc.identifier.citation Derman, A. (2002). İlköğretim 7. sınıflarda fen bilgisi derslerinde kullanılan farklı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4321
dc.description.abstract Bu araştırmada ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi derslerinde kullandıkları farklı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına etkisi incelenmiştir. Araştırma 2001-2002 Öğretim yılının I. yarıyılında, Hazım Uluşahin İlköğretim Okulu 7. sınıflarında yürütülmüştür. Öğrencilerin ders not dökümleri incelenmiş ve birbirine denk olduğu kabul edilen üç sınıf araştırma kapsamına alınmıştır. Daha sonra bu gruplar random yoluyla deney ve kontrol grupları olarak atanmıştır. Araştırma deney ve kontrol gruplarında toplam 161 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Uygulama öncesinde tüm gruplara, Fen Bilgisi dersi "İş Yap, Enerji Aktar" ünitesinin hedef davranışlarına göre hazırlanmış basan testi ön test olarak uygulanmıştır. Deneysel işlem olarak; deney A grubunda anlamlandırma, deney B grubunda örgütleme, kontrol grubunda ise tekrar stratejileri uygulanmıştır. n Araştırma verilerinin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, varyans analizi, Tukey testi kullanılmıştır. Analizler bilgisayar ortamında Excel 7.0 ve SPSS 6.0 programlarında yapılmıştır. Araştırmanın denenceleri ve istatistiksel analizler sonucu aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 1. Farklı öğrenme stratejilerinin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin başarılan arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Anlamlandırma stratejisinin kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin başarı düzeylerinin örgütleme ve tekrar stratejisinin uygulandığı gruba göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 2. Örgütleme ve tekrar stratejilerinin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin basan düzeylerinin denk olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effects of different learning strategies used by the 7th class primary school students in Science courses to their success has been examined. The study has been carried out in the 7th classes of Hazım Uluşahin Primary School during the first term of 2001-2002 teaching year. Firstly, the students' course scores are tested and then three classes were taken into the scope of the study because they were regarded as equal to each other. Afterwards, these groups were randomly determined as experimental and control groups. The study has been employed on totally 161 students in experimental and control groups. Before the practice, an achievement test prepared according to the objectives and behaviours of the unit named as "Do Work, Transfer Energy" has been employed as a pre-test. As an experimental process, expression strategy in experiment IV Group A, organization strategy in experiment Group B and repetition strategy ni the control group have been employed. During the analysis of the data of the study arithmetic average, standart deviation, t-test, variance analysis and Tukey test have been used. The analysis were done in the computer in Excel 7.0 and SPSS 6.0 programs. As a result of the experiments and the statistical analysis of the study the following findings were found: 1. Meaningful differences were found between the students' success in the groups where different learning strategies had been used. It was seen that the students' success in the experimental group, where expression strategy was used, were higher than the groups where organization and repetiiton strategy were used. 2. It was seen that the students' success in the groups where organization and repetition strategy were equal to each other. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Learning methods tr_TR
dc.subject Öğrenme yöntemleri tr_TR
dc.subject Student achievement tr_TR
dc.subject Öğrenci başarısı tr_TR
dc.subject Science education tr_TR
dc.subject Fen bilgisi eğitimi tr_TR
dc.subject Science lesson tr_TR
dc.subject Fen bilgisi dersi tr_TR
dc.title İlköğretim 7. sınıflarda fen bilgisi derslerinde kullanılan farklı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect of different learning strategies used by the 7th class primary school students in science courses to their success tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR139646


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account