Selcuk University Digital Archive Systems

Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulaması: Beklentiler ve öğrenci başarısına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erişen, Yavuz
dc.contributor.author Şahin, Mehmet
dc.date.accessioned 2017-11-10T11:45:28Z
dc.date.available 2017-11-10T11:45:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Şahin, M. (2010). Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulaması: Beklentiler ve öğrenci başarısına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6573
dc.description.abstract Hem kalite bakımından hem de kantite bakımından eğitimin değişen ihtiyaçlarının BİT (Bilgi İşlem Teknolojisi) kullanımını gerekli kıldığı açıktır. Bilgi ve iletişim teknolojisinin eğitimde, özellikle mesleki ve teknik eğitimde kullanımını arttırmak için bu alanda dünyada uygulanan yeniliklerin farkında olunması gerekmektedir. BIT kullanımı esasına dayalı bir yaklaşım olan sanal eğitimin mesleki ve teknik eğitimde kullanılması nispeten yeni bir uygulamadır. Bu araştırma, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin ve mesleki ve teknik eğitim veren öğretim elemanlarının sanal eğitimden beklentileri, mesleki ve teknik eğitimde uzaktan eğitim modelinde uygulanan sanal eğitimin öğrenci başarısına etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerle nitel araştırma modeli kullanılarak yapılan araştırmada elde edilen bulgulara göre, sanal eğitimle, bilginin uygulamaya konuluşunun gösterilmesi, yapıcı geri besleme, tekrar etmeksizin sorulara cevap verebilme, etkili dönüt, daha çok öğrenciye eğitim olanağı sağlama, zaman ve mekan bağımsızlığı, kesintisiz iletişim, sınıf dışında olması, kendi kendine öğrenme, kolay erişilebilirlik, alıştırma olanağı, örgün olmaması, öğrenci katılımlı olması, az masrafla çok bilgi elde edilebilmesi öğrenci beklentilerini oluşturmaktadır. Öğrencilerin tek olumsuz beklentisi, sanal eğitimin sosyalleşmeyi ortadan kaldırmasıdır. Mesleki ve teknik eğitim veren öğretim elemanlarının sanal eğitimden beklentileri de öğrencilerin beklentileri ile benzerlik göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretim elemanlarının sanal eğitimden beklentileri genel olarak olumludur. Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulaması İnternetle, uygulamalı alanlarda, teorik bilgilerin aktarımında, geri bildirimi olan projelerde, sözel konular ve bireysel çalışmalarda, sosyal alanlarda, adım adım simülasyon uygulamasıyla ve öğrencinin gözü önünde uygulanabilmesi öğretim elemanlarının beklentileridir. Ayrıca, etkili bir sanal eğitim uygulaması için öğretim tasarımı görsel destekle, internet kullanımı, görsel- işitsel- dokunsal özelliklerle, detaylı içerik- konu bütünlüğü sağlanarak, mevcut pedagojik bilgiler dikkate alınarak, ses destekli, içeriğe uygun olarak, uzmanlardan faydalanılarak ve anlatım-yaptırım-kontrol süreçlerini dikkate alarak tasarlanmalıdır. Zaman ve mekan tasarrufu, az masraf, kolay geri bildirim ve değerlendirme, daha çok öğrenciye eğitim, tekrar imkanı, örgün eğitim dışındakiler için avantaj ve simülasyon, mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulamasının avantajları olarak görülmektedir. Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulamalarının değerlendirmesinde uygulamalı sınav, proje- ödev, sanal sınıf soru cevap ve çoktan seçmeli test yöntemlerinin kullanılabileceğini belirtmektedirler. Sanal eğitimin uzaktan eğitim bağlamında kullanılması konusunda belirtilen olumsuz beklentilerden biri, dönüt alınamaması veya öğretmen ile iletişim olmamasıdır. Öğretmenlerle günlük veya haftalık olarak yüzyüze temasta olmayan öğrenciler, kendi kendini değerlendirmede sıkıntı çekebilir. Diğer olumsuz beklentiler ise, sanal eğitimin yüz yüze olmaması, yüksek ilk yatırım maliyeti, pratik eğitim-değerlendirme zorluğu, iyi öğretim sağlamaması, dokunmanın eksikliği ve gerçek olmayan sanal materyal sağlaması olarak belirtilmiştir.Mesleki ve teknik eğitimde uzaktan eğitim modelinde uygulanan sanal eğitimin öğrenci başarısına etkisi belirlemek için yapılan, CNC Sanal Eğitim Merkezini kullanan deney grubundan ve aynı ders içeriğini geleneksel yöntemle öğrenen kontrol grubundan elde edilen nicel verilere dayanan sonuca göre; yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçlarında kontrol ve deney grubu sontest puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık çıkmamasına rağmen, deney grubunda uygulanan CNC Sanal Eğitim Merkezi Programı ile yapılan öğretimin, geleneksel yaklaşıma dayalı olarak yapılan öğretime göre, öğrencilerin başarı puanlarını artırmada daha etkili olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract It is an accepted fact that the changing needs of education require ICT use in terms of quality and quantity. To increase the use of ICT in education, especially in vocational and technical education, it is essential to be aware of the advances in this field in the world. Virtual education or training, based on ICT use, is relatively new application in the vocational and technical education. This study aims to find out the expectations of students and trainers, involved in vocational and technical education, from the virtual training, and to explore the effect of virtual training on the performance of the students. The expectations of students and trainers have been researched using qualitative research design and the effect of virtual training on the performance has been explored using quantitative research model. The data obtained from the students indicate that virtual training can be used to show how to put knowledge into practice, can give constructive feedback, can answer questions without repeating and can give useful feedback. It can also serve to more students, independent of time and place; can provide constant communication, can be used out of class room, can be a tool for learning oneself, can give more chance to practice, can facilitate more student involvement and cost effective. The only negative aspect emphasized by the students is the lack of socialization in virtual learning environments. The expectations of the trainers are similar to those of students. For them, virtual learning environments can run on internet and can be used in applied fields, in the projects with feedback, in the oral fields and individual work. Simulations can be very helpful as they are open to the students. Instructional design is of importance as it needs audio and visual support and internet. It addresses to the senses, is compatible with the content, has the support of experts with lecturing, formation and control processes. Virtual environments can help students with time and place, chances to repeat, little cost, effective learning with simulations, easy feedback and assessment, easy access by the ones out of educational organizations. The assessment can be carried out with tests, projects and assignments, multiple-choice tests in the virtual class and online testing system. The concerns about virtual education in the context of distance education are inefficient feedback and interaction with the instructor. The students can not be face to face with the instructor on daily or weekly basis and this can affect the self assessment of the student. High investment cost, difficulty in easy assessment can cause problems with learning. In addition, the lack of some senses like touching and delivery of virtual materials rather than real materials are the mentioned disadvantages of virtual education to be applied in vocational and technical training. The quantitative data, obtained using experimental research design on experimental group (that had training using Virtual Training centre for CNC) and control group (that had the same training content in traditional way) about the virtual training applied in distant education model and its contribution to student performance indicate that, although the t test results between two groups do not point out significant difference, the test scores of the experimental group are higher than the control group. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Mesleki eğitim tr_TR
dc.subject Vocational education tr_TR
dc.subject Sanal eğitim tr_TR
dc.subject Virtual education tr_TR
dc.subject Teknik eğitim tr_TR
dc.subject Technical education tr_TR
dc.title Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulaması: Beklentiler ve öğrenci başarısına etkisi tr_TR
dc.title.alternative Application of virtual training in vocational and technical education: expectations of students and trainers, its effect on the performance of students tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account