Show simple item record

dc.contributor.advisorOral, Murat
dc.contributor.authorArı, Ahmet Cihat
dc.date.accessioned2019-06-24T10:15:23Z
dc.date.available2019-06-24T10:15:23Z
dc.date.submitted2018-08-28
dc.identifier.citationArı, A. H. (2018). Mimari tasarım eğitiminde kültürel şemanın etkisi: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12395/111
dc.description.abstractGeleceğin mimarları olan mimarlık bölümü öğrencilerini, mimari tasarım sürecinde pek çok faktör etkilemektedir. Bu faktörlerden biri olan kültürlerarası farklılıklar mimari tasarım sürecini etkilemekte ve bu tasarım sürecine yansımaktadır. Yapılan tasarımlar insanların ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Mimari tasarım eğitimiyle, öğrenciye ait kültürel şema, eğitime başlamadan önce ve sonra tasarım sürecini etkilemektedir. Mimarlık eğitimi almadan önce ve sonra kültürel şeması da eğitim ile birlikte değişmiştir. Bu değişimde öğrenciyle, stüdyo yürütücüsünün arasındaki ilişki büyük bir öneme sahiptir. Öğrenciye ait kültürün tasarıma etkisi yapılan çalışmalarla tespit edilecek ve bu çalışmalar mimari eğitim ile ilgili sorunlara ışık tutacaktır. Bu çalışma, kültürel şemanın bireyin mimari tasarım eğitimi sürecindeki etkilerinin irdelenmesidir Ayrıca çalışma kapsamında kültür, mimari tasarım eğitimi ve mimari tasarım süreci araştırılmaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konu açıklamaları yapılmaktadır. İkinci bölümde, çalışmanın temel kavramları ve kavramsal çerçevesi açıklanmaktadır. Temel kavramlarda mimari tasarımda temel kavram ve yaklaşımlar incelenmekte, kavramsal çerçevede ise kültürün tanımı, mimari kültür kavramı ele alınmaktadır. Ayrıca bu bölümde mimari tasarımın eğitim süreci ve tasarım süreci bileşeni olarak kültürel şema açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde mimari tasarım sürecinde kültürel şemanın etkisini araştırmak için Selçuk üniversitesi mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencilerine yapılan anket çalışması anlatılmaktadır. Bu anket çalışmaları şunlardır: birey tanıma formu, fotoğraf tekniği ile çevresel algı değerlendirme uygulaması, mesleki yatkınlık testi ve eskiz çizimi uygulamasıdır. Dördüncü bölümde ise çalışmaların amaçlarına ne kadar ulaşıldığının sorgulandığı ve sonuçlarının değerlendirildiği bölümdür. İyi bir mimarlık eğitiminin nasıl olması gerektiği üzerine önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak bu tezde, mimari tasarım eğitiminde öğrencinin sahip olduğu kültürün tasarıma etkisini Selçuk Üniversitesi mimarlık bölümü örneği üzerinde irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractMany factors influence the students of the architecture department who are the future architects in the process of architectural design. One of these factors, intercultural differences, is affecting the architectural design process and reflecting in this design process. The designs made were shaped according to the needs of the people. With architectural design training, the cultural scheme of the student affects the design process before and after the training begins. Before and after receiving architectural education, the cultural scheme has also changed with the education. In this change, the relationship between the student and the studio executive has a great proposition. The culture belonging to the pupil will be determined through studies that are influenced by the design and these studies will shed light on problems related to architectural education. This study aims to examine the effects of cultural schema on the architectural design education process of the individual. Besides it is aimed to investigate the culture, architectural design education and architectural design process. The study consists of five chapters. In the first chapter, subject explanations are made. In the second chapter, the basic concepts and conceptual diagram of the study are explained. In the basic concepts, the basic concepts and approaches in architectural design are examined. In the conceptual diagram, the definition of culture and the concept of architectural culture are discussed. Besides in this section are explained educational process of architectural design and describes the cultural scheme as a component of the design process. In the third chapter, the survey of the first class students of Seljuk University Faculty of Architecture is described in order to investigate the effect of the cultural scheme on the architectural design process. These questionnaire studies are: individual recognition form, application of environmental perception assessment with photographic technique, application of professional susceptibility test and sketching. The fourth part is the question of how the objectives of the studies are reached and the results are evaluated. Suggestions were made on how a good architectural education should be. As a result, in this thesis, the effect of the culture of the student on the design in architectural design education is examined on the example of Selçuk University architecture department.
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.subjectKültürel şemaen_US
dc.subjectMimari kültüren_US
dc.subjectMimari tasarım eğitimi ve mimari tasarım.en_US
dc.subjectCultural schemaen_US
dc.subjectArchitectural cultureen_US
dc.subjectArchitectural design education and architectural design.en_US
dc.titleMimari tasarım eğitiminde kültürel şemanın etkisi: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of cultural scheme in architectural design education: Seljuk University Architecture department exampleen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record