Selcuk Universitesi Dijital Arşiv Sistemi: Güncel gönderi

 • Çelikkaya, Mehmet Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma, medya, din, din-dışı ve kapitalizm ilişkilerine değinmektedir. Bu ilişkiyi modernizm bağlamına yerleştiren çalışma modern zamanlarla birlikte akılcılaşmanın egemenliği altına giren dünyada, kutsal ve din-dışı ...
 • Özer, Fatma Gülser (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  1930 yılının 29 Mayıs gecesinde Konya'da doğan Ziya Nur Aksun; tarihçi, hukukçu, matbaacı, yayıncı, sohbet ve düşünce adamı kimliğini bir arada taşımaktadır. Düşünce dünyası itibariyle Türk kültür ve medeniyet dünyasını ...
 • Şimşek, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma, Abdurrazzak İbn Hemmam (126/211)'in el-Musannef isimli eserinde meçhul hocalarından yaptığı rivayetlerin incelenmesini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı ise meçhul lafızlı hocaların tespit edilmesidir. ...
 • Demirel, Abdulaziz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Muğla ili Yatağan ilçesine bağlı Yeşilbağcılar Kasabası'nda bulunan ve kömür havzası içerisinde yer alan alanda, Stratonikeia ve Lagina arasında kalan mevkide kutsal yolun doğusuna ve batısına yayılmış önemli bir nekropol ...
 • Güldemir, Osman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İnsan yemeksiz yaşamayacağı gibi, toplumların kültürü de mutfaksız yavan kalır. Yemek kültürünün toplumsal özellikleri yansıttığı inancı ile yapılan bu çalışmada Muhammed Kâmil'in 19. yy.da yazdığı düşünülen, bir yemek ...
 • Çifçi, Meryem Karagülle (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Tarihi devirlerden bizlere miras kalan en büyük uygarlıklardan birisi hiç kuşku yok ki Eski Mısır Uygarlığıdır. M.Ö. 3100 yıllarına dayanan bu köklü uygarlık sadece eski olduğu için değil, neredeyse otuzdan fazla hanedanlık ...
 • İpek, Perihan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Günümüzde insanların sosyal ve ekonomik yönden refah içinde yaşamaları ve yüksek sağlık düzeyine ulaşmalarında en önemli unsurlardan biri temel sağlık hizmetleridir. Son yıllarda her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe ...
 • Tepehan, Hadiye Arazi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İşletmeler çevrelerinde yer alan her türlü unsurdan etkilenmektedirler. Bu unsurlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar zamanında tespit edilemez ya da işletmenin mevcut örgütsel mekanizmaları ile giderilemezse, işletmeler ...
 • Çibuk, İsmail Hakkı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Hadisler, İslâm âlimlerinin ilk asırlardan itibaren son derece titiz davrandıkları ve nesilden nesile aktarılması hususunda taviz vermedikleri kutsal metinlerdir. Bu hususta birçok çalışma yapılmıştır. Üzerinde çalıştığımız ...
 • Güven, Latife Nazlı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Suç işlenmesinin önlenmesi kavramı, 1982 Anayasasına, 2001 tarihli anayasa değişiklileri ile girmiş ve kaynağını AİHS'den alan bir kavramdır. 1982 Anayasasında ve ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesinde, ...
 • Kılpelit, Servet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada; Psikolojik Harekât, Propaganda ve Askeri Darbelerin Türkiye örneklemesinde analiz edilmesine odaklanılmıştır. Dünya üzerinde ilk insandan bugüne kadar elde edilmek istenen hâkimiyet savaşında Türkiye'nin ...
 • Yıldız, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  ürkiye'de işsizliğin artış eğilimi dünya ve gelişmekte olan ülkeler ortalamalarının çok üzerindedir. Son yıllarda ekonomide, esas olarak yabancı sermaye akışına dayanan hızlı bir büyüme dönemi olmuştur. Ne var ki yaşanan ...
 • Karagedik, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Ulema yetiştirmiş bir aileden Haydari-zade Asım Efendi'nin oğludur.1 Hicri1863/Miladi 1864 tarihinde bugünkü Irak'ta Musul yakınında Erbil şehrinde doğdu.2 Erbil'de Sibyan okulunda ilk eğitimini tamamladı. Özel öğretmenlerden ...
 • Aydın, Abdulghani (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Taliban, Afganistan'a hâkim olduktan sonra birçok Afganlıyı ve Müslüman dünyasını dehşete düşürecek biçimde, Şeriat'ın yasaklamadığı bazı kuralları, yasaklamış gibi gösteriyordu. Nitekim bu doğrultuda bütün kız okullarını ...
 • Gjokaj, Elona (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Kadın tarih boyunca toplumların gelişmesinde ve ayakta kalmasında büyük öneme sahip olmasına rağmen toplumun her alanında çeşitli şiddetlere maruz kalmıştır. Kadının özellikle aile yaşamında eşi tarafından daha fazla şiddete ...
 • Sarıgül, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada Abdülvehhâb b. Mustafâ eş-Şamî' nin (ö.1189/1775) Hayatı ve ?el-Kevkebü's-Sarî bi Ehâdîsi Ebi Eyyûbi'l-Ensârî ? adlı risâlesi incelenmiştir. Müellif Şam'da doğmuştur. İlk eğitiminden sonra Abdülğani en-Nablûsî'nin ...
 • Özgür, Özlem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  1990'lı yıllardan itibaren medyanın dönüşüm geçirmesiyle birlikte izler kitleyi kendine bağımlı hale getirmek isteyen ve reyting kaygısıyla hareket eden yapımcılar yeni yeni program türlerini ortaya çıkarmışlardır. Kadın ...
 • Altun, Altun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada İsmail Cem'in dış politika anlayışı ele alınmaktadır. İsmail Cem'in 1997?2002 yılları arasındaki dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemdeki kendine güvenen, kendisinden korkmayan komşularına ve dünyaya katkıda ...
 • Erdemoğlu, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Görsel Medyadaki Şiddetin Ortaöğrenim Öğrencileri Üzerindeki Etkisi? başlıklı araştırmamızda, görsel medyadaki şiddet içerikli görüntülerin etkileri ekseninde, gerçek hayatla bağlantısı ve yansımaları ele alındı. Görsel ...
 • Altın, Fatma Tuba (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Sosyal bir varlık olan insanın, hayatını tek başına sürdürmesi düşünülemez. İnsanın sağlıklı bir hayat sürdürmesi için, insanlarla bir arada ve etkileşim içinde olması gerekmektedir. İnsanın etkileşim içinde olduğu ve ...