Türkiye'de otomotiv ana sanayi ve uluslararası rekabet gücü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşme, teknolojik ilerleme ve bölgeselleşme hareketlerinin hız kazandığı günümüzde ülkelerin bu rekabette yer edinmeleri için rekabet güçlerini artırmaları gerekmektedir. Bu nedenle uluslararası rekabet güçlerini korumak veya artırmak isteyen iktisadi karar birimlerinin daha fazla çaba sarf etme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Türkiye de sürdürülebilir bir büyüme süreci oluşturarak halkına daha yüksek bir yaşam düzeyi sunabilme konusunda mevcut endüstrileri ile uluslararası rekabet gücünü artırmaya çalışmaktadır. Bu durum, birçok endüstride olduğu gibi katma değer ve istihdam potansiyeli yüksek olan Türk Otomotiv Endüstrisi için de söz konusudur. İmalat sanayimizde önemli bir yere sahip olan otomotiv endüstrisinin uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazanması, Türk Ekonomisi'nin geleceği açısından önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde otomotiv endüstrisi hakkında genel bilgiler verildikten sonra Dünya'da ve Türkiye'de otomotiv endüstrisinin gelişimi ve mevcut durumu çeşitli iktisadi büyüklükler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde rekabet ve rekabet gücü kavramının teorik boyutuna değinilmiş ve daha sonra rekabet gücünün belirleyicileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölümünde ise uluslararası rekabet gücünü ölçen yöntemlerin açıklanmasının arkasından 1996?2008 dönemine ait verilerle Türk Otomotiv Endüstrisinin uluslararası piyasalardaki rekabet gücü ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan ölçümlerde uluslararası ticaretin talep boyutunu da göstermesi anlamında Dış Ticaret Verileri Temelli Rekabet Gücü Ölçüm Yöntemleri kullanılmıştır. İlgili yöntemler kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda Türk Otomotiv Endüstrisinin özellikle 2003 yılından itibaren uluslararası piyasalarda sürdürülebilir bir şekilde rekabet gücü kazandığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 2001 yılında yaşanan devalüasyon hareketine bağlı olarak göreli şekilde ihracatın artıp ithalatın azalması, söz konusu ölçüm yöntemlerinin bazılarında yüksek değerlerin oluşmasını beraberinde getirmiştir.
Today, as the globalization, technological progress and localization movements gaining speed, the countries need to increase their competitiveness in order to be a part of the competition. Thus, the economical decision units are to make an increasing effort to protect and develop their competitiveness. In this context, Turkey is also making efforts to establish a sustainable development process with the aim of presenting a higher level of life standards. This applies also to the Turkish Automotive Industry which has a high potential of value adding and employment. It is very important for the future of Turkish Economy the automotive industry gaining competitiveness in international markets. In light of the foregoing, our study consists of three sections. The first section gives overall information about the automotive industry and consequently analyses the progress of the Turkish automotive industry and its current situations by using several economical magnitudes. The second section mentions competition and competitiveness in a theoretical level and tries to introduce the determinants of competitiveness. The last section explains the methods of measuring the international competitiveness and tries to measure the competitiveness of the Turkish Automotive Industry with the data belonging to the period 1996?2008. In the executed measurements, Foreign Trade Based Competitiveness Measurement Methods have been used in order to show the demand dimension of international trade. As a result of the calculations which were using these methods, it appears that the Turkish Automotive Industry has gained sustainable competitiveness in the international markets, especially as of 2003. However, the relative increase of exports and decrease of imports resulting from the devaluation in the year 2001, caused higher result values in some of the measurement methods.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Otomotiv endüstrisi, Automotive industry, Rekabet gücü, Competitive power, Uluslararası rekabet, International competition

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Altuntaş, M. (2010). Türkiye'de otomotiv ana sanayi ve uluslararası rekabet gücü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.