Klasik Azerbaycan edebiyatında meşhur gazel şairleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkçenin Oğuz grubu içinde yer alan Azerbaycan Türkçesi ve Anadolu Türkçesi 13. asırdan sonra farklı dil özellikleri göstenneye başlamışlardır. Bu asırdan sonra birbirinden ayrılan bu iki lehçe klasik tarzda ürün venneye devam etmiştir. Bu edebi mahsullerde en çok kullanılan şekil gazeldir. Gazel nazım şeklinin bugünkü formunu almasında Azerbaycanlı şairlerin önemli rolü olmuştur. Hakanı, Nizamı gibi şairler Farsça yazmış olsalar dcı gazel nazım şeklinin gelişimine katkıda bulunan Azerbaycanlı şairlerdir. Azerbaycan Türkçesiyle ilk gazel yazan şair Hasanoğlu'dur. Hasanoğlu nun gazellerine daha sonra pek çok nazire de ycızılrnıştı r. Bu çalışmada, 13. asırdan 20. asra kadar tespit edebildiğimiz gazel yazan iki yüz civarında şclirin adlanna yer verilmiştir.
Azerbaijan Turkish and Anatolian Turkish that are in the Oguz group or Turkish. stcırted to display different language features after the 13'h centuries. After this cımtury these two dialects continued to produce in the dassic style pieces of literature. Among those literary products, the most widely used form is ghazal. Azerbaijani poets have played an importanl role in shaping the present form of ghazal. Although Azerbaijani poets such as Hakanı and Nirnmi wrote in Perslan language, they contributed to the development of ghazal fonn. The first ghaza! poet who wrote in Azerbaljani Turkish is Hasanoglu. Later many "nazire" have been written to address the ghazals of Hasanoğlu. In this study, names of about two hundred poets have been given, who wrote ghazals between 13ıh and 20th centrury.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/332

Anahtar Kelimeler

Azerbaycan edebiyatı, Klasik edebiyat, Şair, Gazel, Azerbaijan literature, Classical literature, Poet, Ghazal

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bayram, Ö. (2009). Klasik Azerbaycan edebiyatında meşhur gazel şairleri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (21), 261-268.