Bir iktisat politikası amacı olarak gelir dağılımı: Türkiye örneği (1994- 2007) analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

elir dağılımı eşitliği, Dünyada sağlanması en zor olan hedeflerden birisidir. Gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasındaki en önemli farklardan birini milli gelirin dağılımındaki eşitsizlik oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı gelişmekte olan ülkelere nazaran daha adil bir durumdadır. Gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk sadece ekonomik değil, toplum huzurunu da yakından ilgilendiren sosyo-ekonomik bir kavramdır. Ülkemizde gelir dağılımı eşitsizliği Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemlerde önemli bir sorun olarak görülmemiş ve arka planda itilmiştir. Toplumsal kalkınma ve gelir dağılımı arasındaki ilişki dikkate alınmamıştır. Bu dönemde üzerinde önemle durulan konular toplumsal gelişim, kalkınma sorunu ve üretim artışının sağlanması olmuştur. Gelir dağılımı eşitsizliğinin kalkınmanın önünde bir engel olduğu fark edilmemiştir. Literatürde ilk çalışma 1963 yılında yapılmış ve gelir dağılımı sorunu olarak, gelirin fonksiyonel bölüşümü algılanmıştır. Ancak Türkiye gibi sanayileşme sürecinde olan, toprakları geniş yeraltı ve üstü kaynak zenginliğine sahip, bölgesel kalkınma farkını ortadan kaldıramamış bir ülkede milli gelirin fonksiyonel dağılımım kadar kişisel ve bölgesel dağılımı da iktisadi açıdan analiz edilmesi gereken konular arasında yer almalıdır. Gelir dağılımı ve gelir dağılımının 1994- 2007 döneminde Türkiye'deki etkisinin ele alındığı bu çalışmada temel amaç, gelir dağılımı üzerine teorileri incelemek ve ülkemizde Gelir dağılımının nasıl bir gelişme izlediğini görebilmektir.
The equality of income distribution is one of the targets which is the most difficult to achieve. One of the most significant differences between developing and developed countries is the inequality in the distribution of national revenues. The distribution of income is relatively fairer in developed countries compared with the situation in developing countries. The inequality of income and poverty are not only an economical but also a socio-economical concept which concerns the social peace closely. Inequality of income distribution in our country wasn?t considered an important problem during the period after the declaration of the Republic, and it was pushed behind other outstanding issues. The relationship between social development and income distribution wasn?t taken seriously. The issues that took precedence were social improvement, the problem of development and the attempt to increase productivity. It escaped from notice that the inequality of income distribution is a big obstacle on the way to development. The first study in literature of the problem of income distribution was conducted in 1963, and the functional division of income was perceived as the problem of income distribution. However, in a country like Turkey which is in the process of industrialization, which has rich resources both on and under the ground, and which has been unable to eliminate regional differences of development, the personal and regional distribution of national revenue must be included in the issues to be statistically analyzed as well as the functional distribution of national revenue. In this study, in which the distribution of income and its effect in Turkey between1994 and 2007 are dealt with, the basic aim is to examine the theories on income distribution and to see what kind of a progress the distribution of income followed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ekonomi, Economics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kubar, Y. (2009). Bir iktisat politikası amacı olarak gelir dağılımı: Türkiye örneği (1994- 2007) analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.