Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2007-2008 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde; sayısal, sözel ve yabancı dil puan türü ile öğrenci alan bölümlerin son sınıf öğrencileri ile 2006-2007 ve 20072008 eğitim öğretim yılında özel yetenek ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 400 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Şaban ve ark, Borich'den uyarlanarak geliştirilen "Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği" ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının kaygı ölçeğinin üç boyutundan da (ben merkezli, görev merkezli, öğrenci merkezli) elde ettikleri puan ortalamalarının cinsiyet ve yetiştikleri yer değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (P0.05); yaş ve eğitim gördükleri alan değişkenlerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir (P0.05). Ayrıca öğretmen adaylarının görev merkezli ve öğrenci merkezli kaygı düzeylerine ait puan ortalamalarının ailelerinde öğretmen olup olmaması değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (P0.05); ben merkezli kaygı düzeylerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (P0.05). Sonuç olarak; Öğretmen adaylarının, genel olarak kaygı düzeylerinin orta seviyede olduğu, mesleki kaygının cinsiyet ve yetiştiği yer bakımından etkilenmediği düşünülmektedir. Buna karşılık mesleki kaygının yaş ve eğitim alanı değişkenine göre önemli olduğu söylenebilir
This research is performed for the purpose of examine occupational anxiety levels of master candidates according to some variables. The sample of research is formed by 400 master candidates who are randomly selected from the senior students of quantitative, verbal and language divisions within the Faculty of Education of the Selcuk University in the teaching session of 2007-2008 and senior students of divisions school of Physical Education and Sport, Physical Education and Sport Master which required special ability in the teaching sessions of 2006-2007 and 2007-2008. The “Master Candidates Anxiety Test” which was adopted and developed by Saban, Korkmaz and Akbaş (2004), from Borich (1996) and the personal information form which was compiled by the researcher are used as data collection tools. Average points gained in both three dimension (self focused, task focused, student focused) of anxiety scale by master candidates do not differentiate significantly with respect to gender and environment of growth variables (P0.05); however, differentiate significantly with respect to age and environment of education variables (P0.05). Furthermore, average points of master candidates gained in task focused and student focused anxiety levels did not different according to existence of another masters in their family; however, average points gained in self focused anxiety levels were different according to existence of another masters in their family (P0.05). As a conclusion; generally, anxiety levels of master candidates are moderate, the fact that, occupational anxiety is not affected by gender and environment of growth, is being considered. Oppose to that, occupational anxiety is significant according to the age and educational areas

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

1

Künye