Türkiye'de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ampirik bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-11-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde, enerji sosyal ve ekonomik gelişmenin en temel girdilerinden birisi haline gelmiştir. Büyük ölçekli sanayi tesislerinin üretim yapabilmesi için enerji vazgeçilmez bir üretim faktörü durumundadır. Bu yüzden gelişmiş ülkeler enerji üretim ve tüketimine büyük önem vermektedir. Artan bu öneminden dolayı enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 1970-2009 dönemleri arasında enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi yapısal kırılmalı modeller aracılığı ile incelemektir. Bunun için öncelikli olarak Zivot-Andrews(Z-A) yapısal kırılmalı birim kök testi uygulanmış olup, serilerin birinci farkında I(1) durağan oldukları tespit edilmiştir. Z-A birim kök testinden sonra Gregory-Hansen eşbütünleşme analizi yapılmış, seriler arasında uzun dönemde eşbütünleşme bulunmuştur. Bulunan bu eşbütünleşme seriler arasında en az bir nedensellik ilişkisinin olabileceğini göstermiştir. Granger nedensellik analizi sonucunda, RGSYİH'dan sermayeye, enerji tüketiminden sermayeye, ihracattan RGSYİH'ya, ihracattan enerji tüketimine ve yine ihracattan sermayeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuş olup, buna karşın enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.
Recently, energy has become one of the most basic inputs of social and economic development. Energy is an indispensable product factor for the large scale industrial facilities and so developed and developing countries attribute a great importance to production and consumption processes of energy. Because of the increasing importance of energy, the relationship in between energy consumption and economic growth has been examined by many researches. The aim of this study is, to examine the relationship in between energy consumption and economic growth in the time period of 1970-2009, trough `Structural Break Models?. For this purpose, at first Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test has been conducted and it is determined that the series are stationary in the first difference I(1). Then as the second step, Gregory-Hansen Structural Break Co-integration Analysis has been conducted and a long term co-integration has been found between the series. This co-integration has shown that at least one causality relationship could be found between the series. Next, Granger Causality Analysis has been conducted and several one sided causality relationships has been found, from RGDP to capital, from energy consumption to capital, from export to RGDP, from export to energy consumption and from export to capital. However, no causality relationship can be found in between energy consumption and economic growth.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ampirik dağılımlar, Ekonomik büyüme, Enerji, Enerji ekonomisi, Enerji tüketimi, Eşbütünleşme, Granger nedensellik testi, Empirical distributions, Economic growth, Energy, Energy economy, Energy consumption, Cointegration, Granger causality test

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gürbüz, N. (2012). Türkiye'de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ampirik bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.