Konya Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı ile yatan hastaların anksiyete, depresyon ve sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Konya Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı (KOAH) İle Yatan Hastaların Anksiyete, Depresyon Ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi Araştırma Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanılı hastaların anksiyete, depresyon ve sosyal destek düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır ve planlanmıştır. 10 Ocak 2007 ? 10 Haziran 2007 tarihleri arasında Konya Numune Hastanesi Göğüs Servisinde yatarak tedavi alan ve araştırma sınırlılıklarını taşıyan, KOAH tanılı 126 hasta araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada anksiyeteyi belirlemek için ?Beck Anksiyete Ölçeği? depresyonu belirlemek için ?Beck Depresyon Ölçeği? sosyal desteği belirlemek için ?Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği? kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi ve analizi bilgisayar ortamında yapılmıştır. Veriler yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, ±standart sapma, Kruskal-Wallis Varyans Analizi, Mann Whitney U testi, Bonferoni düzeltmeli Mann Whitney U testi, Pearson Korelasyo ve Lojistik Regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre hastaların büyük çoğunluğunda anksiyete ve depresyon belirtisi olduğu, anksiyete ve depresyon arasında yakın bir ilişki olduğu, anksiyete artıkça depresyonun da arttığı, hastaların aile desteğini daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Hastaların anksiyete puanları hastalık süresi, daha önce ruhsal bir hastalık olması, KOAH'ın bireyin ruh sağlığını etkilemesine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Hastaların hem anksiyete hem depresyon puanları ise aile tipi, birlikte yaşadığı kişiler ve kendini ruhsal yönden iyi hissetme durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. KOAH'lı hastaların sosyal destek toplam puanları yaş, medeni durum, başka bir fiziksel hastalık olması, daha önce ruhsal bir sorun olması, ihtiyaç duyduğunda aileden yardım almaya göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. KOAH'lı hastaların tedavi sürecinde ruhsal sorunlarını erken dönemde ele almak için anksiyete ve depresyon değerlendirmesi rutin olarak yapılmalı, hastaların sosyal desteklerinden etkin olarak yararlanması sağlanmalıdır.
The Establishment of the Levels of Anxiety, Depression and Social Support in the Patients Hospitalized With the Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Konya Numune Hospital, Pulmonary Disease Service This investigation has been programmed and made in definitive type in order to establish the levels of anxiety, depression and social support in patients with the diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The study has been put in to practice on 126 patients, who have been hospitalized with the diagnosis of COPD in the Pulmonar Service of Konya Numune Hospital between January 10st and June 10st 2007. It has been used, ?Beck Anxiety Scale? to establish anxiety, ?Beck Depression Scale? to establish depression, and ?Multidimensional Scala of Perceived Social Support? to establish social support. Data collection of the research has been done by applying face to face interview method. Data assessment and analysis has been done in computer by SPSS 15.0 software. Assessment has been done on the data by making use of percentile distribution, arithmetic mean, Kruskal-Wallis, Mann Whitney U test, correction in Mann Whitney U test, Lojistics Regresion and Pearson Correlation Analysis. Accordıng to the data of the study most of the patıents have symptoms of the anxıety and depressıon , there ıs a close connectıon wıth the anxıety and depressıon and the patıents need much more famıly support and use thıs. The points of anxiety, obtained from the study, have been statistically different in the patients, according to the illness period, the previous psycologic problem and the psychic effects of COPD on the patients. Both points of anxiety and depression have been statistically different according to family type, people who lived together, and psychic well-being sense. The whole social support points in the patients with COPD, has been significantly different due to age, marital status, associated physical illness, previous psychic problem, getting help from the family when needed. It is neccassary to perform evaluation of anxiety and depression routinely, and to provide social supports for the patients,in order to consider psychic problems in early phase in the treatment period of the patients with COPD.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Chronic obstructive pulmonary disease, Anksiyete, Anxiety, Depresyon, Depression, Sosyal destek, Social support

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Korkmaz, T. (2008). Konya Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı ile yatan hastaların anksiyete, depresyon ve sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.