ST yükselmeli miyokard infarktüslü hastalarda agresif lipid düşürücü tedavide atorvastatin ve rosuvastatinin lipid parametreleri, okside-LDL ve inflamatuar parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ST yükselmeli miyokard infarktüsü patogenezinde ateroskleroz temel rolü oynamaktadır. Aterosklerozun tüm evrelerinde inflamasyon yer almaktadır ve birçok risk faktörü de bu sürece katkıda bulunmaktadır. Risk faktörlerinden biri olan yüksek serum total-K ve LDL-K ile düşük HDL-K, KAH'ın en önemli bağımsız risk faktörleridir. Ateroskleroz gelişimde rol oynayan inflamatuar markerler, tehlikeye açık plağın tedavisine veya tesbit edilmesine potansiyel olarak kılavuzluk edebilmektedirler. Okside-LDL ise dolaşımdaki monositler için kemoattraktandır, hücre çoğalmasını ve sitotoksisiteyi indükler. Statinlerin inflamasyon üzerine olan etkileri iyi bilinmektedir ve agresif lipid düşürücü tedavi STYMİ tedavisinde vazgeçilmezdir. Atorvastatin, kullanımı yaygın bir lipit düşürücü ajandır. Rosuvastatin kullanıma yeni girmiş oldukça etkili bir lipit düşürücü ajandır. Fakat rosuvastatin ve atorvastatini STYMİ hastalardaki etkinliklerini karşılaştıran yeterince çalışma yoktur. Biz bu çalışmamızda bu 2 statinin, lipid profili, okside-LDL ve inflamatuar markerlar üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. . METOD: Çalışmaya 82 STYMİ hasta dahil edildi. Hastalar atorvastatin 80 mg (n=39), veya rosuvastatin 20 mg (n=43) olmak üzere 2 gruba randomize edildi. Akut miyokard infarktüsü semptomlarının başlangıcından sonraki ilk 24 saat içerisinde ve tedavinin 4. haftasında 12 saatlik açlık kan örnekleri alındı ve lipid profili, apoA-B, okside-LDL, hs-CRP, TNF-R1 ve -2, IL-6 seviyeleri karşılaştırıldı. BULGULAR:Atorvastatin ve rosuvastatine randomize edilmiş olan hastaların demografik özellikleri, klinik karakteristikleri benzerdi ve lipid profilleri, inflamatuar markerlar, okside-LDL'nin bazal değerleri arasında istatistiki bir farklılık yoktu. Her iki statin grubununda da tedavi sonrası lipid profilleri, okside-LDL, hsCRP, IL-6, TNF-R1 ve 2 değerlerinde bazale göre istatiksel olarak anlamlı azalma görüldü. Bununla birlikte her 2 grupta görülen iyileşme arasında fark tespit edilmedi (p>0.05). SONUÇ: Çalışmamızın bulguları rosuvastatin 20 mg/gün dozunun okside-LDL ve inflamatuar markerlar üzerinde en az atorvastatin 80 mg/gün dozu kadar etkin olduğunu gösterdi. Rosuvastatin 20 mg/gün STYMİ atorvastatine alternatif olarak kullanılabilir.
Atherosclerosis has an important role on pathogenesis of the ST elevation myocardial infarction. Inflamation take a part in every stage of atherosclerosis and a lot of risk factory contribute to this process. Elevated plasma LDL-K and low HDL-K are the most important risk factors for coronary artery disease. Inflammatory markers may guide to determine or treatment of the vulnerable plaque. Oxidezed-LDL is one of the monocyte chemoacrattane, induces growing cells and cytotocyte. Aggressive lipid lowering therapy is one of the indispensable therapies in ST elevation myocardial infarction (STEMI) and favourable effects of atorvastatin are well known. Rosuvastatin is the newest and potent lipid lowering agent. However, there were no studies that compare rosuvastatin versus atorvastatin in patients with STEMI. We aimed to compare the effects of two drugs on lipid profile, oxide-LDL, and inflammatory markers. . METHODS: 82 patients with STEMI was admitted in this study. The patients were randomized to atorvastatin 80 mg (n=39) or rosuvastatin 20 mg (n=43). Blood sample was obtained baseline and at the end of the 4th week of therapy, and hsCRP, apo-A, apo- B, oxide- LDL, TNF ?-R-1 and -2, IL-6 levels were compared. . RESULTS: The patients randomized to atorvastatin or rosuvastatin were similar with respect to baseline demographic, clinical characteristics, cholesterol (total and LDL) and inflammatory markers levels. In comparison to baseline values in both therapy groups, a statistically significant decrease was found in total-cho, LDL-C, oxide-LDL, and inflammatory markers including hsCRP, IL-6, TNF-?-R-1, and -2. Any adverse event was not observed in both groups. In our study, atorvastatin and rosuvastatin were found to have similar effects on all of those parameters . CONCLUSIONS: The findings of this study suggest that rosuvastatin 20 mg/day is reliable and effective as well as atorvastatin 80 mg/day on lipid parameters and systemic inflammatory markers. Rosuvastatin may be alternate to atorvastatin in aggressive lipid lowering therapy in STEMI.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ateroskleroz, Atorvastatin, Inflamatuar markerlar, Rosuvastatin, ST elevasyonlu miyokard infarktüsü, ST elevetion myocardial infarction, Rosuvastatin, Inflammatory markers, Atorvastatin, Atherosclerosis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akgül, M. Ü. (2008). ST yükselmeli miyokard infarktüslü hastalarda agresif lipid düşürücü tedavide atorvastatin ve rosuvastatinin lipid parametreleri, okside-LDL ve inflamatuar parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.