Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulmasına ilişkin öğretmen görüşleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ya?am boyu eğitimin bir gereği olan hizmet içi eğitim, çalı?anlara mesleklerinde daha ba?arılı, üretici ve mutlu olmasını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde öğretmen ve diğer eğitim personelinin, hizmet içi eğitim yoluyla geli?im ve ilerlemelerinin sağlanması gerekmektedir. Hizmet içi eğitim; öğretmenler ve diğer eğitim personelinin verimliliği ve etkililiğini artırma bakımından en önemli faktörlerin ba?ında gelmektedir. Her kurum personelinin sürekli geli?imini sağlamak durumundadır. Günümüzde deği?en örgüt ve yönetim anlayı?ı da hizmet içi eğitime yeni bir anlayı?la bakmamızı zorunlu kılmaktadır. Her kurumun en önemli faaliyetlerinden biri; personelini sürekli geli?tirme, deği?en ?artlara göre yenilemektir. Bunun yolu da hizmet içi eğitimden geçmektedir. Hizmet içi eğitimde hedeflere ula?ılması bu hedeflerin verimli, etkili bir ?ekilde gerçekle?mesi büyük ölçüde düzenlenen eğitim programlarının ihtiyaca yönelik olmasına bağlıdır. Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında ihtiyaç analizi olmazsa olmaz denecek kadar önemlidir. Hizmet içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu ile eğitim görevlileri ve uygulanan programın ihtiyaçlara cevap vermesi açısından çok önemlidir. Bu ara?tırmada okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görü?lerine bağlı olarak ?Hizmet ?çi Eğitim Programlarının Uygulanmasına ?li?kin Öğretmen Görü?leri?nin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Ara?tırma, Adana ?l merkezi ve ilçelerindeki okul ve kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenleri kapsamaktadır. Ara?tırma; toplam 360 yönetici ve öğretmen üzerinde yapılmı?tır. Ara?tırmada veri toplama aracı olarak MEB Hizmet ?çi Eğitim Dairesi Ba?kanlığı vi Hizmet içi eğitim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi- 1'de sorulan sorulardan alınan ve bir kısmı da ara?tırmacının hazırladığı sorulardan olu?an anket kullanılmı?tır. Ara?tırma sonucunda okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Hizmet içi eğitim programlarının planlanması, eğitim ortamının uygunluğu, organizasyon ve yönetimin uygunluğu, eğitim programı ile eğitim görevlileri ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili öğretmenlerin; ya?ları, cinsiyetleri, medeni durumları, mesleki kıdemleri, öğrenim durumları, unvan ve görevleri ile katılmı? olduğu kurs ve seminer sayılarının arasında anlamlı bir ili?ki olmadığı görülmü?tür.
As an inevitable part of lifelong education, an In-Service Training aims to provide the information, skills and attitudes which will bring about productivity, happiness and more successful career for the personnel. In our country, both the teachers and other education personnel must be improved thorough in-service trainings. An in-service training is the most important factor in increasing the productivity and efficiency of both the teachers and other education personnel. Every institution is to ensure the improvement of its personnel. Today, the changing understanding of organization and management requires us to look into the in-service trainings with a new perspective. One of the most important activities in institutions is to improve and renew their personnel continuously in accordance with the current conditions. It can be achieved only by in-service trainings. Achieving the aims of in-service trainings and their realization in a productive and effective way mostly depend on whether the program of the in-service training and its objectives are in accordance with each other or not. A need analyst is quite vital in preparing the programs of in-service trainings. In-service training programming, appropriateness of educational environment, the suitability of the organization and management, education staff and to respond to the needs of the program is very important. In this research, it is aimed to reveal the opinions of teachers about the In-service Training Program Practices of teachers who served in schools and institutions. The research includes in central and district administrators and teachers working in schools and institutions in Adana Province. Research has been performed on a total of 360 administrators and teachers. Some questions in the In-Service Training Department of the Ministry of National Education?s In-Service Training viii Activities Assessment Questionnaire-1 and some additional questions prepared by the researcher himself were used on the Questionnaire during the research. The results of the research confirm that there is not any significant relationship among the planning of the in-service trainings of teachers and administrators working in schools, appropriateness of educational environment, the suitability of the organization and management, education program, education staff, and evaluation of activities related to teachers' age, gender, marital status, professional seniority and education status, title and duties or the number of the courses and seminars that they have joined before.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hizmet içi eğitim, In service training, Okul yöneticileri, School administrators, Öğretmenler, Teachers

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özkan, M. (2010). Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.