Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde çoklu zekâ kuramı kapsamında tercih ettikleri yöntemler ve etkinlik düzenlerken karşılaştıkları güçlükler

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde çoklu zekâ kuramı kapsamında tercih ettikleri yöntemleri ve etkinlik düzenlerken karşılaştıkları güçlükleri tespit etmektir. Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşleriyle son hâlini alan çoklu zekâ uygulama anketi, kişisel bilgi formu ve görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya’da görev yapan 102 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Anket verileri; frekans ve yüzdelik, görüşme verileri tasvirî analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde çok lu zekâ kuramı kapsamında tercih ettikleri yöntemler sırasıyla, deney, tartışma, drama, kişisel araştırma, poster ve sınıf panosu hazırlama, hikâyeleştirme senaryolaştırma, proje tekniği, sunu hazırlama, slayt, cd kullanma, maket ve materyal hazırlama yöntemleridir. Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersinde; çoklu zekâ kuramına yönelik etkinlik düzenlerken karşılaştıkları güçlükler ise sırasıyla; araç gereç yetersizliği, sınıfların kalabalık olması, öğrencilerin farklı etkinliklere uyum sağlamakta zorlanması, bazı zekâ alanlarına yönelik etkinlik sağlama güçlüğü, zaman güçlüğü, okul binasının ve bahçenin yetersizliği, ailenin farklı etkinlikleri desteklememesi ve kuşkuyla yaklaşması, öğretmenlerin kuramın uygulaması hakkında kendilerini yetersiz hissetmemeleri, öğrencilerin bilgi kaynağına ulaşma güçlüğü çekmesi, okul dışında yapılacak etkinlikler için izin prosedürünün yarattığı güçlüklerdir.
The aim of this study is to determine which methods elementary school teachers use in the application phase of multiple intelligences theory and what types of difficulties they experience when organizing activity in science and technology lessons. The study is descriptive, and survey method was used for data collection. The data were collected, using multiple intelligences application form, personal information form and interview form prepared by the researcher. The sample of the study is 102 elementary school teachers working in Konya. The survey data were analyzed using frequency and percentage. The results showed that methods that teachers applied in science and tecnology courses are; experiment, discussion, dram, personal research poster and class panel preparation, slide and cd use, and material preparation respectively. The difficulties that teachers met when organizing activity towards multiple intelligence theory, are lack of toolsintrument, crowded classes, students’ difficulty about compliance with different activities, difficulty in activity providing towards some fields, time trouble, lack of school building and garden, lack of support to family activities by family and teachers’ feeling insufficient about application of the theory.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

2

Künye