Farklı genotipten broyler kuluçkalık yumurtalarını, farklı dalga uzunluğunda UV (Ultraviyole) ile ışınlamanın çıkış gücü, performans ve karkas özelliklerine etkileri

dc.contributor.advisorYetişir, Ramazan
dc.contributor.authorBoğa, Serpil
dc.date.accessioned2014-12-30T08:33:14Z
dc.date.available2014-12-30T08:33:14Z
dc.date.issued2012-09-28
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma, iki farklı broyler genotipine (Cobb 500 ve Ross 308) ait kuluçkalık yumurtaların, kuluçka başlangıcında farklı dalga boyunda UV (UV-A, UV-B ve UV-C) ile 5 dakika ışınlamanın embriyo gelişimi ve çıkış gücü, çıkış sonrası gelişme ve karkas özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 4 [Kontrol (K) + 3 UV] ışınlama muamelesi, 2 genotip (Cobb 500 ve Ross 308), 2 makine (blok) olmak üzere, embriyo gelişimi ve kuluçka sonuçları için tesadüf bloklarında 4x2 denemesi yürütülürken, gelişme, kesim ve karkas özellikleri için, cinsiyet de dikkate alınarak, tesadüf parsellerinde 4x2x2 faktöriyel denemesi yürütülmüştür. Kuluçka verilerinin elde edilmesinde her muamele için, iki makinede 4 dizme tepsisi yer alırken, gelişme ve karkas özelliklerinin belirlenmesi için her muamelede 4 olmak üzere, toplam 64 yetiştirme bölmesinden yararlanılmıştır. Her bölmede yaklaşık 30 adet broyler civcivi yetiştirmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; UV uygulamalarıyla, kontrole göre, çıkış gücü rakamsal olarak biraz iyileşmiş olsa da, istatistik olarak önemli bulunmamıştır. Ayrıca, erken dönem ve geç dönem embriyo ölüm oranları bakımından da UV uygulamalarıyla tedrici bir artış dikkati çekse de farklılıklar önemli çıkmamıştır. K, UV-A, UV-B ve UV-C gruplarında ortalama çıkış gücü, sırasıyla, % 77.0, 82.6, 78.9 ve 79.3 olarak belirlenmiştir. 1-6 haftalarda erişilen ortalama canlı ağırlık (CA) değerleri, sırasıyla, 45.64, 177.8, 358.7, 794.0, 1327.6, 1784.2 ve 2286.9 g olarak belirlenmiştir. 6. hafta sonu itibarıyla genotipler arasındaki CA bakımından fark önemli (P<0.05) bulunmuştur. Cobb 500 genotipi, Ross 308'e göre 93.3 g daha yüksek CA değeri göstermiştir. 3, 4 ve 5. haftalarda erişilen CA üzerinde UV uygulamaları etkili (P<0.05) bulunmuştur. Bu haftalarda UV uygulamalarıyla CA değeri düşmüştür. Ayrıca, çıkış ağırlığı ve ilk hafta sonu CA bakımından genotip x UV interaksiyonu önemli (P<0.05) bulunmuştur. Birinci hafta sonunda, Cobb 500 genotipinde ışınlama grupları CA bakımından benzer değerler gösterse de Ross 308 genotipinde, UV dalga boyundaki azalışa bağlı olarak, artış göstermişlerdir. Kümülatif yem tüketimi (YT) ise 1-6. hafta arasında, sırasıyla, 143.25, 477.25, 1207.00, 2015.50, 3092.50 ve 4116.50 g olarak belirlenmiştir. Genel etki olarak, ne genotip ne de ışınlama muamelelerinin YT'yi önemli olarak etkilediği görülmüştür. Kümülatif YT bakımından, genotip x UV interaksiyon etkisi ise, birinci haftada önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bu haftada Cobb 500 genotipinde ışınlama muameleleri arasında önemli bir farklılık bulunmazken, Ross 308 genotip grubunda önemli (P<0.05) bulunmuştur. Kümülatif yem değerlendirme katsayısı (YDK) 1-6. haftalarda, sırasıyla, 0.81, 1.34, 1.53, 1.60, 1.74 ve 1.80 olarak belirlenmiştir. 6. hafta sonunda YDK bakımından genotipler arası farklar istatistik olarak önemli (P<0.05) bulunmuştur. Cobb 500 grubuna ait YDK Ross 308 grubundan düşük çıkmıştır. Yani Cobb 500 genotip grubu, erkek-dişi karışık olarak, Ross 308 gruplarından daha iyi YDK değeri göstermiştir. UV muamelelerinin etkisi ise, 3 (P<0.01) ve 4. (P<0.05) haftalarda önemli bulunmuştur. 0-6 haftalar arası yaşama gücü, Cobb 500 grubunda % 97.6 iken, Ross 308 grubunda % 98.1 olarak belirlenmiştir. Genotip grupları arasındaki fark istatistik olarak önemli (P<0.01) bulunmuştur. Işınlama muamelelerine ait ortalama yaşama gücü değerleri; K, UV-A, UV-B ve UV-C için sırasıyla, % 97.1, % 92.7, % 92 ve %97.1 olarak belirlenmiştir. UV muameleleri arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli (P<0.01) bulunmuştur. 6. hafta sonunda kesilen piliçlerde, ortalama karkas ağırlığı ve karkas randımanı, sırasıyla, 1508 g ve % 73.8 olarak belirlenmiştir. Göğüs ağırlığı ve göğüs oranı 481 g ve % 31.8, but ağırlığı ve but oranı 463 g ve % 30.7, kanat ağırlığı ve kanat oranı ise 180 g ve % 11.9 olarak belirlenmiştir. İncelenen bu karkas özellikleri üzerine ne genotip, ne ışınlama muameleleri ve ne de genotip x UV interaksiyonu önemli olarak etki etmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research is carried out to determine the effects of 5 minutes UV irradiation with different wave lengths (UV-A, UV-B and UV-C) at the beginning of the incubation on embryo development and hatchability, post hatch performance, slaughtering results and carcass properties. For this purpose, considering the four irradiation treatments [Control (K) + 3 UV wave length], two genotype (Cobb 500 and Ross 308) and two hatching machine (block), while conducting 4x2 factorial experiment in random plot design for embryo development and hatching results, 4x2x2 factorial experiment were conducted for post hatch performance and carcass properties, considering the sex. For obtaining hatching data, four setting trays for each treatment in two machine were allocated. For post hatch performance and carcass properties, as four pen for each treatment, totally 64 pen were used. Nearly 30 chicks in each pen were raised. According to the results obtained; even if the hatchability is raised in number, UV treatments didn?t affect it significantly. Also, early and late term embryo death ratios were raised in number by the treatments, the differences were not found significantly different. The hatchability of K, UV-A, UV-B and UV-C were determined as 77.0, 82.6, 78.9 and 79.3 %, respectively. The reached live weight (LW) at 1-6 weeks was determined as 45.64, 177.8, 358.7, 794.0, 1329.6 and 2286 g, respectively. At the end of the 6th week, difference between genotypes for LW was found significantly different (P<0.05). Cobb 500 genotype have given 93.3 g higher LW than Ross 308. UV treatments have significant effects (P<0.05) on LW reached at the end of the 3, 4 and 5 weeks. In these weeks, LW were down by UV treatments. In addition, the hatch weight and LW at first week were effected significantly (P<0.05) by genotype x UV interactions. At the end of the first week, while UV treatment groups were shown similar results in Cobb 500 genotype group, LW was increased with decreasing UV wave length in Ross 308 groups. Mean cumulative feed consumption (FC) in 1-6 weeks were determined as 143.25, 477.25, 1207.00, 2015.50, 3092.50, and 4116.50 g, respectively. As a general effect, it is determined that neither genotype nor UV treatments affected FC significantly. The FC was affected significantly (P<0.01) by genotype x UV interaction in first week. In this week, while no significant differences were found between UV treatments in Cobb 500 groups, there were significant (P<0.05) differences in Ross 308 groups. Cumulative feed conversion ratio (FCR) in 1-6 weeks were determined as 0.81, 1.34, 1.53, 1.60, 1.74 and 1.80 feed/LW, respectively. At 6th week, difference between genotypes for FCR were found significantly different (P<0.05). Effects of UV treatments have been found significantly important (P<0.05), as well. The FCR of Cobb 500 group were found lower than Ross 308. As to this, Cobb 500 genotype, with mixed sex, has better FCR than Ross 308. Effects of UV treatments on FCR in 3th (P<0.05) and 4th (P<0.05) weeks were found significantly different. 0-6 weeks livability for Cobb 500 and Ross 308 were determined as 97.6 and 98.1 %, respectively. The difference between genotypes were found statistically significant (P<0.05). The mean livability values for UV treatments (K, UC-A, UV-B and UV-C) were determined as 97.1, 92.7, 92.0 and 97.1 %, respectively. Mean carcass weight and ratio of broilers slaughtered at the end of 6th week were found 1508 g and 73.8 %, respectively. Also, breast weight and ratio were 481 g and 31.8 %, tight weight and ratio were 463 g and 30.7 %, wing weight and ratio were 180 g and 11.9, respectively. These carcass properties were affected significantly neither by genotype, nor UV treatments or Genotype x UV interactions.en_US
dc.identifier.citationBoğa, S. (2012). Farklı genotipten broyler kuluçkalık yumurtalarını, farklı dalga uzunluğunda UV (Ultraviyole) ile ışınlamanın çıkış gücü, performans ve karkas özelliklerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1215
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectBroyleren_US
dc.subjectÇıkış gücüen_US
dc.subjectKarkas özelliklerien_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectUV ışınlamaen_US
dc.subjectBroileren_US
dc.subjectCarcass propertiesen_US
dc.subjectHatchabilityen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectUV irradiationen_US
dc.titleFarklı genotipten broyler kuluçkalık yumurtalarını, farklı dalga uzunluğunda UV (Ultraviyole) ile ışınlamanın çıkış gücü, performans ve karkas özelliklerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffect of irridiation with UV (Utraviolet) at different wave lenght to broiler hatching eggs from different genotype on hatchability, performance and carcass propertiesen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
9_removed (7).pdf
Boyut:
702.29 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Serpil Boğa
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: