Yaşam tarzı haberciliğinin gelişimi ve ardındaki temel dinamikler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yaşam tarzı haberciliği son yıllarda çok tartışılan ama sınırları ve ne olduğu net çizgilerle belirlenemeyen bir habercilik türüdür. Özellikle imajın ve tüketimin ön plana çıktığı günümüz post-fordist/postmodern toplumlarına özgü, ?yeni? bir habercilik türü olan yaşam tarzı haberciliğini ana hatlarıyla şöyle tanımlamak mümkündür: ?Serbest zamanı nitelikli ölçülerde, inceltilmiş zevklerle doldurmayı önceleyen, bu doğrultuda alternatifler sunan ve yönlendirici bir üslup taşıyan habercilik türdür.? Çoklukla reklam endüstrisi tarafından organize edilen yaşam tarzı haberleri ile tüketim fetişleştirilmekte ve insanlara satın aldıkları metalar aracılığıyla modern ve çağdaş kimlikler vaad edilmektedir. Bu çalışmada son yıllarda gazetecilik alanında tartışılmaya başlanan, ama akademik literatürde inceleme örneklerine pek rastlanmayan yaşam tarzı haberciliği ve ardındaki dinamikler sorgulanmıştır. Yaşam tarzı haberciliğinin irdelemeye değer görülen temel problemi yeni bir habercilik türü olmasına karşın, bugün hemen hemen tüm gazetelerin yer verdiği bir türdür. Ayrıca, hızla genişleyen bir habercilik türü olması ve sadece yaşam tarzı sayfalarında değil, gazetelerin diğer sayfalarında da izlerine rastlanılan bir yazı türü olarak konumlanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye'de 1980 sonrası yaşanan ekonomik-politik değişimler ve Batıyla entegre olma çabalarının Türk halkının ?yaşam tarzı?na etkisi ve bu değişimin basına yansıması göz önünde bulundurularak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda amaç, yaşam tarzı haberciliğinin Türk yazılı basınında ne şekilde, nelerin etkisiyle doğduğu, hangi evrelerden geçerek farklı adlandırmalar ve farklı görünümlerde gazete sayfalarında yer aldığı ve süreç içerisinde içerik olarak sergilediği değişimi ortaya koyabilmektir. Niteliksel tarihsel tasarım yöntemine göre incelenen konunun, bu alanda var olan bilgiye katkı sağlamak ve olası eksiklikleri gidermek bağlamında önem taşıdığı düşünülmektedir.
Life style journalism is a journalism type which has been argued for last years, but its borders are not known obviously. Related to the contemporary post-fordist/ post- modern societies where image and consumption have come forward, it is possible that Life style journalism, which is a new journalism type, can be described generally: ?It is a journalism type that has canalizing wording and serve alternatives for the purpose of fulfilling leisure time with well qualified measures and delicate funs?. With the life style news organized mainly by advertisement industry, consumption is made fetish and people are promised modern identities by using goods which consumers buy. In this study, life style journalism, which has been argued last years and been not coincided examples in academic literature, and dynamics behind it were questioned. Substantial aspects of life style journalism for questioning about main problems are that although it is a new type of journalism, almost all newspapers give place it. Moreover, because of being rapid expanding a journalism type, not only it is coincided in life style pages but also it is positioned other pages of newspapers as a new writing type. In this frame, it is aimed to set a conclusion with regard to both economic-politic alterations after the 1980?s in Turkey and effects of efforts for integration with western societies. With this regard, because of what and how life style journalism was born in Turkish journalism, what evolutional processes it has passed through, with what names and visions it has taken place in newspapers and the contextual diversification it has had during the time were aimed to demonstrate. The subject, criticized with qualitative historical design method, is thought to be important with regard to that it will contribute the existing knowledge and overcome potential deficiencies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yaşam tarzı haberciliği, Lifestyle journalism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arık, E. (2008). Yaşam tarzı haberciliğinin gelişimi ve ardındaki temel dinamikler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.