Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı hazırlanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-13

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemiz, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını önemli ölçüde uyumlaştırmış ve çalışma hayatına kazandırmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78 inci maddesi kapsamında çıkartılan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği de bunlardan birisidir. Bu yönetmelikle beraber yapı sektörüne koordinatörlük, bildirim ve yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı gibi birçok yenilik kazandırılmıştır. Bu yeniliklerden sağlık ve güvenlik planı, mevzuatta zorunlu kılınmış ancak içeriğine dair herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Bu çalışma ile yapı işleri için hazırlanacak sağlık ve güvenlik planının içeriğinde hangi unsurların ne sebeple bulunması gerektiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapı işyerlerinde gerçekleştirilen üretimler, kullanılan ekipmanlar, mevcut çevre ve çalışanlar birbirinden çok farklılıklar gösterse de, bu çalışma ile oluşturulan sağlık ve güvenlik planı içeriği ve uygulaması, gerekli değişiklikler ve güncellemeler yapıldığı takdirde tüm yapı işyerlerini kapsamaktadır. Çalışma hazırlanırken 92/57/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifinde inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirtilen hususlar ve iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri esas alınmış ve çoğunlukla ulusal mevzuat ve iyi uygulama örneklerinden faydalanılmıştır. Bu çalışmanın, yapı işyerleri için hazırlanması zorunlu olan sağlık ve güvenlik planını oluşturmada sektördeki firmalara bir yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
Within the framework of European Union harmonization process, our country has harmonized the occupational health and safety legislation significantly and brought in working life. Health and Safety Regulations at Construction Sites has issued under the article 78 of Labor Law No. 4857 is also one of them. With this regulation the construction sector has gained many innovations such as coordinators, notification and health and safety plan for construction works. Within these innovations, the health and safety plan has been compulsory by legislation but no statement has been made about the content of the plan. With this study it is aimed to put forth the elements should be found in the content of the health and safety plan for construction works and for whatever reason they should be found in the content. Even though the productions carried out, equipment used, environment and employees has many differences in different construction workplaces, the content and the implementation of the safety and health plan created with this study includes all construction workplaces in case of necessary changes and the updates are carried out. Where the study is based on issues mentioned in the European Union Council Directive 92/57/EEC related to the occupational health and safety in construction and the basic principles of occupational health and safety during the preparation phase and has often consulted by national legislation and good practices. It is thought that this study can be a guide for the companies in the sector about preparing the safety and health plan compulsory for construction workplaces.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği, Güvenlik planı, Sağlık planı, Yapı işleri, Occupational health and safety in construction, Security plan, Health plan, Construction works

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Topaloğlu, M. K. (2011). Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı hazırlanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.