Râzî'nin müteşâbih ayetleri yorumlama yöntemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-11-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kur'an'da, müteşâbih olarak isimlendirilen bir kısım ayetler vardır ki bunlar lafzındaki kapalılık, benzerlik ve bilinmezlikten dolayı manası tam olarak anlaşılamayan ayetlerdir. Tefsirleri insanlar tarafından bilinmekle beraber hakikati ve mahiyeti ancak Allah tarafından bilinen bu ayetlerin bir kısmını kıyamet ve ahiret hayatı gibi gaybî konular, bir kısmını ise Allah'a nispet edilen el, yüz, göz, gibi zâtî, istiva, istihya, mekr, gibi fiili nitelikte olan sıfatlar teşkil etmektedir. İnsan aklının anlama ve idrak kapasitesini aşan bu ve benzeri konuları ele alan ayetlerin yorumlanması meselesi, müteşâbihin tanımı, sayısı ve kapsamı, müteşâbihlerin te'vil edilip edilemeyeceği, Kur'an'da anlaşılması mümkün olmayan bir takım ayetlerin bulunup bulunmadığı, gibi birçok soruyu da beraberinde getirmiştir. Bizim çalışmamızda, müteşabih ayetlerin te'vilini caiz gören Müteahhirun dönem (VI./XII.) Eş'arî kelamcılarından Fahruddîn er-Râzî'nin (v. 606/ 1209) ayetleri yorumlamadaki üslup ve yöntemi el alınmıştır. Râzî, kendisinden sarfı nazar etmeyi gerektirecek kat'i ve aklî bir delilin bulunması dışında Kur'an'da geçen her lafzın hakiki manada anlaşılması gerektiği, hakiki manada anlaşılması mümkün olmayan lafızların ise teşbih ve tecsime yol açmayacak şekilde te'vil edilmesi gerektiği düşüncesindedir.
A part of the Qur?an called mutashabih contains verses that are not entirely clear, that contain hidden meaning and similarity. Interpretations made by knowing people, the truth and the essence that is known only by Allah, some of these verses represent the unseen issues such as last judgment and resurrection; the others attributed to Allah such as hand, face, eye, names of Allah constitute the actual quality such as the inherent, evenness, resurrection, trap. Exceed the capability of human mind to understand and comprehend, a matter of interpretation of the verses dealing with this and similar issues, definition of mutashabih, the number and scope, it brought many questions whether verses need of interpretation or commenting the meaning, whether a number of verses in the Qur?an can be ever understood or not. Our research concerns the mutashabih interpretation of verses in the Müteahhirun period (VI./XII.) by Fakhr al-Razi, who is a scholar of Kalam and is referred to as a mutakallim from the Ash'ari. Fakhruddin Razi considers that it requires to backtrack from himself except for definite and rational finding an evidence, that each word, which is also found in the Qur'an, requires to be ascribed the true meaning; as for words can?t be understood on the true meaning, that needs to interpret it in a way that will not lead to smile and embody.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Râzi, Müteşâbih, Muhkem, Te’vil, Haberî sıfatlar, Fakhruddin razi, Mutashabih, Muhkam, Interpretation, Habarî attributes

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karaca, G. (2011). Râzî'nin müteşâbih ayetleri yorumlama yöntemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.