Bölgemizde hipertansiyon kontrol oranları ve buna etki eden bazı demografik özellikler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Son yıllarda ülkemizde değişen sağlık politika ve uygulamaları neticesinde sağlanan hekim ve hastaneye daha kolay ulaşabilme imkanının, bölgemizde hipertansiyonlu hastaların hipertansiyon tedavisi üzerine bir etkisinin olup olmadığının araştırılması, bölgemizde hipertansiyon tedavisinde hedef kan basıncı değerlerine ulaşabilme ve kan basıncı kontrol oranlarının tespiti, bu oranlara etki edilebilmesi muhtemel bazı özelliklerin ortaya konulması, böylece önemli bir toplum sağlığı sorunu olan hipertansiyonun kontrol oranlarının yükseltilmesi için etkin stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunulması ve hipertansiyon tedavisinde dikkat edilmesi gerekli özelliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Temmuz 2010 ve Nisan 2011 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran, çalışmaya katılmakta gönüllü olan 300 hipertansiyon hastası dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan 300 hipertansif bireyin, yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, beden kitle indeksi, bilinen hipertansiyon süresi, hipertansiyon tedavisi nedeniyle son kontrolden bu yana geçen süre, öğrenim durumu, mesleği, aylık gelir, sigara ve alkol kullanım öyküsü, fiziksel aktivite durumu, diyette tuz tüketim durumu, özgeçmiş ve soygeçmiş bilgileri, almakta olduğu antihipertansif ilaç sayısı, süresi ve sınıfları ve her iki koldan sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri kaydedildi. KB kontrolü başta olmak üzere tedavi hedeflerine ulaşma oranları ve bunları etkileyebilecek faktörler açısından istatistiksel olarak inceleme ve karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Hipertansiyon tedavisi alan hastaların ancak %33 ? ünde hipertansiyonun kontrol altında olduğu tespit edildi. Hipertansiyonun kontrol altında olmasıyla; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, aylık gelir düzeyi, sigara alışkanlığı, fiziksel aktivite, beden kitle indeksi, meslek özellikleri, hipertansiyonun süresi, son kontrol süresi, komorbid durumlar ve özgeçmiş özellikleri arasında ilişki olmadığı görüldü. Buna karşılık, hipertansiyonu kontrol altında olanlarda alkol tüketiminin daha az olduğu, bu hastaların diyette tuz tüketiminin daha düşük olduğu ve daha fazla sayıda ilaç kullandıkları bulundu. Sonuç: Son yıllarda kaydedilen önemli gelişmelere rağmen, hipertansiyon tedavisinde kan basıncı kontrolü yeterli seviyede değildir. Hipertansiyona ait mortalitesi ve morbiditesi yüksek komplikasyonların sıklığının ve risk altındaki hastaların sayısının azaltılmasında kan basıncı kontrolünün hayati öneme sahip olduğu göz önüne alındığında, hasta ve hekimlerin hipertansiyon gibi bir evrensel sorunun gereğince yönetilebilmesi için farkındalık ve eğitim düzeylerinin arttırılması ve güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi için gerekli sağlık politikalarının bir an önce yürürlülüğe konulması zorunluluğu ortadadır.
Background: In recent years, our country as a result of the changing health care policies and practices of physicians and hospitals provided the possibility of easier access to our region to investigate whether there is any impact on the treatment of hypertension in patients with hypertension, treatment of hypertension in our region to reach the target blood pressure values and the determination of blood pressure control rates, these rates can be the possible impact introduction of some features, so that is an important public health problem, contributing to identification of effective strategies for increasing rates of hypertension control and we aimed to put out the features to be considered in the treatment of hypertension. Methods and Materials: The study, July 2010 and April 2011 in Selcuk University Meram Medical Faculty, Cardiology outpatient clinic, patients with hypertension were included in the 300 volunteers participating in the study. Of the 300 hypertensive individuals, age, gender, height, weight, body mass index, known duration of hypertension, treatment of hypertension because of the time elapsed since the last visit, educational status, occupation, monthly income, history of smoking and alcohol use, physical activity status, dietary salt consumption status, personal and family information, number of antihypertensive drugs are receiving, time and classes, and systolic and diastolic blood pressure values were recorded from both arms. BP control of reaching treatment goals, especially in terms of rates and factors that may affect them as statistical analysis and comparison was made. Results: Among the patients who received treatment of hypertension only 33% were found to be under the control of hypertension. Being under the control of hypertension, age, gender, education level, marital status, monthly income level, smoking habits, physical activity, body mass index, occupational characteristics, duration of hypertension, the last control period, there was no association between comorbidity and resume features. In contrast, alcohol consumption is less than in those with hypertension under control, these patients have lower dietary salt intake, and found more and more drug use. Conclusion: Despite the important developments in recent years, the treatment of hypertension, blood pressure control is not sufficient. Mortality and morbidity of complications of hypertension, high blood pressure control in reducing the frequency and the number of patients at risk is vital, given the patient and physicians, such as hypertension, according to a universal problem, and current developments in order to manage increasing levels of awareness and education needed to be closely monitored health policies required to put into force as soon as possible is obvious.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tedavi hedefleri, Kan basıncı, Hipertansiyon, Hypertension, Blood pressure, Treatment goals

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karaman, O. (2011). Bölgemizde hipertansiyon kontrol oranları ve buna etki eden bazı demografik özellikler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.