Türkiye'de sermaye hareketlerinin gelişimi ve yatırım-tasarruf üzerine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-11-04

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir ülkenin kalkınması, asıl olarak yatırımlara ve üretiminin artmasına bağlıdır. Yatırım yapılabilmesi ise gelirin tasarruf edilen kısmına ve sermaye birikimine bağlıdır. Bir ülkede yapılan tasarrufların düşük kaldığı durumlarda dış kaynaklara başvurulur ki, bu durumda tasarruflar yabancı sermaye olarak ülkeye giriş yapmış olurlar.Dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki kaynak dağılımı farklılığından dolayı sermaye donanımı açısından dengesiz bir tablo ortaya çıkmıştır.Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınmalarının önündeki önemli engellerden birisi; kaynak dağılımının dengesizliğinden dolayı bu ülkelerde sermaye faktörünün yetersiz olmasıdır.Düşük gelir sonucu ortaya çıkan düşük tasarruf ve düşük yatırım çıkmazı, bu ülkeleri dış tasarruflara yönlendirmiştir. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler, finansal serbestleşme programları uygulayarak dış tasarruflardan faydalanma yoluna gitmişlerdir.Sonuç olarak tüm dünyada ortaya çıkan finansal serbestleşme hareketi, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle bir araya gelince sermaye piyasalarının bütünleşmesi kaçınılmaz olmuş ve ülkeler açısından son derece önemli bir konu halini almıştır.Bu çalışmada sermaye hareketlerine ilişkin tanımlara yer verilmiş ve yine sermaye hareketlerinin tarihsel gelişim süreci incelenmiştir. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'deki sermaye hareketlerinin gelişimi, 1980'lere kadar içe dönük bir ekonomik politika izlemesine rağmen, 24 Ocak 1980 Kararları ile değişmiş ve dışa açılma süreci başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, 1990 ile 2010 yılları arasında, ülkeye giren yabancı sermayenin yatırımlar ve tasarruflar üzerindeki etkisini incelemektir. Yapılan analiz sonucunda yabancı sermayenin ek finansman kaynağı ya da istikrarsızlık nedeni olarak görülmemesi gerekir. Bu konuda alınacak önlemler ve rasyonel politikalar açıktan sermayenin olumsuz etkilerini yok edebilecektir.
A development of the country mainly depends on investment and increased production. Investment can be made part of the income from savings and capital accumulation depends. Cases are referred to external resources in a country where the savings is low, as foreign capital entered the country in this case, savings are made. The world economy due to differences in the distribution of resources between developed and a developing country in terms of capital equipment on an unstable picture has emerged. Developing or least developed one of the major obstacles in front of their economic development; resource allocation due to instability in these countries is the lack of capital factor. Low income as a result of low savings and low investment dilemma, foreign savings has guided this country. Developing or least developed countries, financial liberalization programs by following the path of foreign savings have gone to benefit. As a result of financial liberalization, the movement occurring all over the world, developments in the field of information and technology come together was inevitable, and the integration of capital markets in terms of countries has become an extremely important issue. The definitions given in this study on the movement of capital and capital movements, the historical development process is examined again. Turkey is a developing country, development of capital movements, inward-looking economic policy to monitor up to 1980, but has changed in the Decision of 24 January 1980 and began the process of opening up.The purpose of this study between the years 1990-2010, foreign capital entering the country to examine the impact on investments and savings. As a result of the analysis of foreign capital should not be considered an additional source of funding or because of instability. Measures to be taken in this regard and no negative effects of speculative capital will be able to rational policies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sermaye hareketleri, Tasarruf, Yabancı sermaye, Yabancı sermaye yatırımları, Yatırımlar, Capital movements, Saving, Foreign capital, Foreign capital investments, Investments

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özer, A. M. (2012). Türkiye'de sermaye hareketlerinin gelişimi ve yatırım-tasarruf üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.