The relationship between gross motor skills and visual perception of preschoolers

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Okul öncesi çocukların görsel algıları ile büyük kas motor becerileri arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı olarak incelendiği bu çalışmada; Çocukların görsel algıları ile büyük kas motor becerileri arasında ilişki var mıdır?, Çocukların görsel algıları, büyük kas motor becerilerinin yordayıcısı mıdır?, Büyük kas motor becerileri düşük, orta ve yüksek düzeyde olan çocukların görsel algıları arasında fark var mıdır? sorularına cevap aranmıştır. İlişkisel tarama modelinde düzenlenen bu araştırmaya, yaşları 54 ile 59 ay arası değişen 322 çocuk katılmıştır. Çocukların % 52si erkek, % 48i kızdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Frostig tarafından geliştirilen Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (FGGAT) ile Ulrich tarafından geliştirilen ve Tepeli ve ark. tarafından Türkçeye uyarlanan Büyük Kas Becerilerini Ölçme Testi (BüKBÖT) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Çoklu Doğrusal Regresyon ile Varyans Analizi istatistiksel metotları kullanılmıştır. Çocukların BüKBÖT alt test ve toplam test puanları ile FGGAT alt test ve toplam test puanları arasında doğru orantılı oldukça yüksek ilişkiler belirlenmiştir (p0.01). FGGATnin alt testleri birlikte, BüKBÖTün Lokomotor Beceriler alt testindeki toplam varyansın %27 sini, Nesne Kontrol Beceriler alt testindeki toplam varyansın %70 ini, Büyük Kas Motor Beceriler toplam test puanlarındaki toplam varyansın %60 ını açıkladığı saptanmıştır. Ayrıca çocukların FGGAT alt test ve toplam test puanlarının büyük kas motor becerilerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir.
Answers were searched for these questions; Is there a relationship between visual perceptions and gross motor skills of preschool children?, Are preschool childrens visual perceptions predictors of their gross motor skills?, Is there any difference between visual perceptions of the children having low, average and high level of gross motor skills? within this study where the relationship between preschool childrens visual perceptions and their gross motor skills were comparatively examined. 322 children, ages ranging from 54 to 59 months, participated in this research designed in relational screening model. 52% of the children are boys, 48% of them are girls. As a data collection tool; Frostig Developmental Test of Visual Perception (FDTVP), developed by Frostig was used together with Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2), developed by Ulrich and Tepeli et al. adapted to Turkish. Pearson Product Moment Correlation Coefficient, Multiple Linear Regression and One-Way ANOVA statistical methods were used in data analysis. Very high directly proportional relationships were determined between childrens TGMD-2 sub test and total test scores and their FDTVP sub test and total test scores (p<0.01). FDTVP sub tests were determined to explain 27% of the total variance in Locomotor Skills sub test, 70% of the total variance in Object Control Skills sub test, and 60% of the total variance in Gross Motor Skills total test of TGMD-2. In addition, it was determined that FDTVP sub test and total test scores of the children differs significantly according to their gross motor skills.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

1

Künye