Birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran 55 yaş ve üstü kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada, 55 yaş ve üzerindeki kadınların sosyodemografik özelliklerinin ve sağlık alışkanlıklarının saptanması, elde edilen sonuçlar doğrultusunda, özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında uygulanabilir önerilerin geliştirilebilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma Konya ili Akşehir ilçesinde 1, 2 ve 3 No.lu sağlık ocaklarına tetkik ve tedavi için başvuran 55 yaş ve üstü 131 kadına uygulanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS-15 istatistik Paket Programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, Kolmogorov-Smirnov Testi, Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskal-Wallis Testi, Mann-Whitney U testi ve Ki-Kare önemlilik testi kullanılmıştır. Veriler p0,05 anlamlılık derecesi ve %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaşları 55 ile 82 arasında değişmektedir ve yaş ortalamaları 62,86,8, sağlıklı yaşam biçimleri davranışları ölçeği puan ortalamaları 107,811,07 olarak bulunmuştur. Kadınların yaklaşık yarısının (%44,3ü) okuma yazma bilmediği, %12,2sinin ise okuryazar olduğu, ancak herhangi bir öğrenim seviyesine sahip olmadığı görülmüştür. Kadınların aylık gelir ortalaması 747,6 492,7 TL olarak bulunmuştur ve %50si gelir durumunu orta olarak nitelemektedir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, kadınların SYBDÖ puan ortalamalarının öğrenim durumlarına göre değiştiği (p0,05) saptanmıştır. Aylık gelir ile hastalık bulunma durumu arasında ilişki saptanmazken (p0,05), eğitim düzeyi ve medeni durum ile kadınların aylık gelirleri arasında ilişki bulunmuş (p 0,05), aylık gelirleri ile sağlıklı yaşam biçimleri davranışları ölçeği puanları arasında ise pozitif yönde zayıf bir ilişkinin (p0,303 0.01, r0,123) olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaşları ile SYBDÖ puanları arasında negatif yönde doğrusal bir ilişki vardır (p0,004 0.01, r-0,306). Sonuç: Araştırma sonuçları, özellikle yaş gruplarını ve kişilerin sosyoekonomik düzeylerini dikkate alarak sunulacak hizmetlerin ve düzenlenecek eğitimlerin önemine dikkat çekmektedir. Bu hizmetlerin sunulmasında da birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle yaşlılardaki duyusal ve zihinsel yeti kayıpları dikkate alınarak düzenlenecek küçük grup eğitimleri, yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazanmalarını ve sürdürmelerini sağlamanın yanı sıra, birbirleri ile olan iletişimlerini artırmada da etkili olacaktır.
Objective : This study of women over 55 years of age and over was performed to determine some socio- demographic characteristics and healthy life style behavior of the women and to develop suggestions suitable to be applied at primary health care services in accordance with the results of the study. Method: 131 women 55 years of age and older, applying to the primary health care centers numbered 1, 2 and 3 for evaluation and treatment in the town of Akşehir of Konya province were accepted to the study. Data were collected through a questionnaire developed by the researchers. SPSS 15 statistical software package was used for data analyses. Kolmogorov-Smirnov test, One-Way Analysis of Variance, Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney U Test and chi-square test were used for data evaluation. Significance level was taken as 0.05 and the data were evaluated by 95 % confidence interval. Results: The age of the participants ranged from 55 to 82 and the mean age was 62.8 ± 6.8. and point average of the healthy life-style behaviors was found as 107.81±1.07.Of the women in the study, 44.3% were illiterate, 12.2% were literate without any formal training; 62 and lower aged women were graduates of primary school by 84.9%; of the 63 years and over women, 93.1% were primary school graduates. The average monthly income of the women was found to be 747,6 ± 492,7 and 50% of the participants described their incomes as moderate. As a result of the statistical analyses, womens point averages of healthy life-style behaviors varied by educational status (p<0.05). While no relationship was found between monthly income and occurrence of illness (p>0.05), there was a relationship between monthly income and education level, also marital status (p< 0.05). There was a positive but poor relationship between monthly income and points of healthy life-style behaviors (p0,303 >0.01, r0,123). The age of the participants was negatively related to the healthy life-style points (p0,004 <0.01, r-0,306). Conclusion: The results highlight the importance of services and educational programs organized with consideration to different age groups and their socio- economic levels. Primary health care units have an important role in providing these services. Small group trainings organized in consideration of the losses of sensorial and cognitive abilities in the elders will be effective to promote their communication skills as well as developing and maintaining healthy life-style behaviors.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Kaynak

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

3

Künye