Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

dc.contributor.authorMarakoğlu, Kamile
dc.contributor.authorKargın, Nisa Çetin
dc.contributor.authorArmutlukuyu, Mustafa
dc.date.accessioned2020-03-26T18:33:43Z
dc.date.available2020-03-26T18:33:43Z
dc.date.issued2013
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini almakta olan araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini almakta olan toplam 200 araştırma görevlisinin 160'ı dahil edildi. Veri toplama aracı olarak araştırma görevlilerinin sosyo-demografik özelliklerini değerlendiren 34 sorudan oluşan anket formu ve 22 sorudan oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeği yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Bulgular: Araştırma görevlilerinin %6.2'si temel tıp, %63.1'i dahili tıp, %30.7'si cerrahi tıp alanında idi. Araştırma görevlilerinin %47.5'i kadın, %52.5'i erkekti. Araştırma görevlilerinin yaş ortalaması 28.343.08 idi. Araştırma görevlilerinin duygusal tükenme puan ortalamaları 17.777.27, duyarsızlaşma puan ortalamaları 6.713.69 olup, kişisel başarı puan ortalamaları ise 20.104.32'idi. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puan ortalamaları çalıştıkları bilim alanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p0.05). Araştırma görevlilerinin yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları, aylık gelirleri ve sigara içme durumları ile tükenmişlik parametreleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p0.05). Duygusal tükenme puan ile duyarsızlaşma puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki (r0.591, p0.000), duygusal tükenme puanları ile kişisel başarı puanları arasında negatif yönde zayıf düzeyde ilişki (r-0.387, p0.000) bulundu. Sonuç: Çalışmamızda dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri ile tükenmişlik sendromu alt parametreleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Araştırma görevlilerinin yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları, aylık gelirleri ve sigara içme durumları ile tükenmişlik parametreleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Bu durumun korunması ve araştırma görevlilerinde tükenmişlik durumunun görülmemesi için çalışmalarını motive edici destekler sürdürülmelidiren_US
dc.description.abstractObjective: In this study, we aimed to evaluate the burnout syndrome and related factors in the research assistants who were receiving specialized training at Faculty of Medicine, Selcuk University. Material and method: This study included 160 out of total 200 research assistants who were receiving specialized training at Medical Faculty Hospital of Selcuk University. As a means of data collection; a questionnaire consisting of 34 questions to assess the socio-demographic characteristics of research assistants, and Maslach Burnout Inventory with 22 questions through face-to-face interviews were applied. Results: Of the research assistants; %6.2 were in the field of basic medical, %63.1 internal medicine, and %30.7 were in the field of surgical medicine. %47.5 of the research assistants were female and 52.5% were male. The mean age was 28.34±3.08. The mean emotional exhaustion scores of the research assistants was 17.77±7.27, the mean scores of depersonalization 6.71±3.69, and personal achievement score was 10.20±4.32. There was no significant difference (p<0.05) between the mean emotional exhaustion, depersonalization and personal achievement scores and the fields they were working in. There was no significant correlation (p<0.05) between the burnout parameters and the age, sex, marital status, monthly income and smoking status of the research assistants. There was a moderate positive correlation (r0.591, p0.000) between scores of emotional exhaustion and depersonalization scores, and there was a weak negative correlation between scores of personal accomplishment (r-0,387, p0.000) and emotional exhaustion scores. Conclusions: In our study, there is no significant difference between the sub-parameters of burnout syndromes of internal, surgical and basic medical sciences was determined. The age, sex, marital status, monthly income, and smoking status of the research assistants did not significantly correlate with the burnout parameters. Supports to motivate them in their work should be maintained to hold the line and to prevent the burnout syndromes of the research assistantsen_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.identifier.issn2602-3741en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrek9EUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/28953
dc.identifier.volume23en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGenel Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleTıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of burnout syndromes and related factors in the research assistants of medicine facultyen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar