Özel hastanelerin hekim istihdan stratejileri ve Orta Anadoluda bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-12-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hastaneler ve sağlık kurumları emek yoğun teknolojiye sahiptirler. Sağlık hizmetlerinin üretim ve sunumu büyük ölçüde nitelikli sağlık personelinin bulunmasına bağlıdır. Hekimler sağlık hizmeti ekibinin merkezinde yer alırlar. Hekimler sağlık hizmeti sunum sürecini başlatırlar ve diğer sağlık personelinin faaliyetlerini yönlendirir ve koordine ederler. Hekimler ayrıca hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin belirlenmesinde de etkindirler. Birçok araştırma, sağlık maliyetlerinin çok önemli bir bölümünün hekimlerin kararları ile oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle hekimler, hastane performansına önemli etkide bulunmaktadırlar. Bu araştırmanın temel amacı, Orta Anadolu Bölgesi'ndeki özel hastanelerde hekim sağlama çalışmalarının incelenmesidir. Araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Örneklemi tanımlamak için frekans ve çapraz tablolar kullanılmıştır. Mann Whitney U testi ile gruplar arasındaki farklılıkların önem düzeyi test edilmiştir. Faktör analizi ile de, hekim sağlama araçları ve hekim seçmede kullanılan kriterlerin bağımsız boyutları tanımlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hastaneler farklı hekim bulma araçları kullanmaktadırlar. Hastanede çalışan hekimlerin önerileri ile yönetim kurulu üyelerinin önerileri en sık kullanılan hekim sağlama araçlarıdır. E mail ve internet ise en az sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.
Hospitals and health care organizations have labor intensive technologies. Production and delivery of health services are greatly depend on availability of qualified health manpower. Physicians are on the center of health care teams. Physicians initiate provision of health services, direct and coordinate the actions of other health personnel. Physicians are also take an active role in quality of health services provided assuring to the patients. Several studies show that great portion of heath care costs are occured by the desicion of physician. The physician have great impact of hospital performance. The principle purpose of this study is to investigate physician recruitment practices in private hospitals in located in Middle Anatolian Region. Data were collected by using questionnarie method. Frequencies, cros tabulations are used to describe sampling. Mann Whitney U test was performed to test the difference between two groups. Factor analysis procedures were used to define independent dimension of recruitment tools and selection criteria. Study showed that, hospitals use different methods to recruit physicians. Most frequently used methods are employee (current physician) and employer referrals. E mail and internet are the least used method.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Recruitment, İşe alma, Doktorlar, Doctors, Hastaneler, Hospitals, Employment, İstihdam, Human resources management, İnsan kaynakları yönetimi, Private hospitals, Özel hastaneler, Health services, Sağlık hizmetleri, Central Anatolian Region, Orta Anadolu Bölgesi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sağır, M. (2010). Özel hastanelerin hekim istihdan stratejileri ve Orta Anadoluda bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.