İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerileri ile denklem çözme başarıları arasındaki ilişki üzerine bir çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma; İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerileri ile denklem çözme başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Konya ilindeki üç merkez ilçenin dokuz ilköğretim okulundan rastgele seçilen toplam 344 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; ?Orantısal Akıl Yürütme Beceri Testi? ve ?Denklemler Testi? kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 8. sınıf öğrencilerinin farklı denklem türlerine ait ortalamaları ve orantısal akıl yürütme testinde verilmeyen değeri bulma-ters orantı, niceliksel karşılaştırma ve niteliksel karşılaştırma soru türlerine ait alt boyutların ortalamaları arasında mânidar farklılıklar bulunmuştur. Yanı sıra orantısal akıl yürütme becerisi ile denklem çözme başarısı arasında toplam puanlar bazında ?=0.01 düzeyinde pozitif yönlü mânidar (r=0.84) ilişki bulunmuştur. İlişkinin düzeyini belirlemek amacıyla yapılan regrasyon analizi sonucunda denklem çözme başarısının bağımlı değişken, orantısal akıl yürütme becerisinin bağımsız değişken olarak denkleme sokulması ile regresyon katsayısı a=0,86 olarak hesaplanmış ve sonuç olarak orantısal akıl yürütme becerisinin denklem çözme başarısını yüksek düzeyde yordadığı tespit edilmiştir
The research was made to make out the relations between successes of solving equation and proportional reasoning skills of elementary school 8th class? students.The sampling of the research consisted of 344 students of 8th class who were chosen randomly from 9 elementary schools at three central counties of the city Konya. At the research ?Proportional Reasoning Skill Test? and ?Equations Test? were used as the data collecting tools. At the result of the research, significant differences between finding the value which was not given at the proportional reasoning test-inverse proportion and averages belonging to different equation types; quantitative comparing and qualitative comparing ; averages of sub-dimensions belonging to the question types, of 8th class? students, were found. Also a relation that is positively significant (r=0.84) at a level of ?=0.01 due to the total points between the success of solving equation and proportional reasoning, was found. At the final of the regression analysis that aiming to determine the degree of relation; regression coefficent was calculated as a=0.86 with entering the success of solving equation as dependent variable and entering the proportional reasoning skill as independent variable and as a result it was found that proportional reasoning skill regresses the success of solving equation at a high-degree.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Orantısal akıl yürütme, Denklem çözme, Proportional reasoning, Solving equation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çetin, H. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerileri ile denklem çözme başarıları arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.