Dental yapıştırma simanların antimikrobiyal özellikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Farklı materyallerin simantasyonunda kullanılan yapıştırma simanları ve onların fiziksel ve kimyasal özellikleri kadar, antibakteriyel özellikleri de önemlidir. Bu in vitro çalışmanın amacı farklı üretici firmalara ait rezin, fosfat, polikarboksilat ve cam iyonomer simanların antibakteriyel etkilerinin ve bakteri tutulumunun Direk Kontak Test (DKT) ve Bakteri Adezyon Test yöntemleri kullanılarak incelenmesidir. DKT yönteminde Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, C.andida albicans mikroorganizmaları için 4 farklı siman çeşidinde yeni hazırlanmış (erken dönem) ve 3 gün bekletilmiş (geç dönem) olmak üzere toplam 24 grup oluşturuldu. Simanlar 96 kuyucuklu hücre kültür kabına 2 mm yükseklikte olacak şekilde yerleştirilmiştir. Hazırlanan siman örneklerin 1 saat bakteri solusyonu ile direk teması sağlandı. Spektrofotometre kullanılarak 1'er saat aralıklarla, 24 saat süreyle bakteri solusyonun 550 nanometrede optik yoğunluğu ölçülmüş ve bakteri süspansiyonu içeren kontrol grubu ile kıyaslandı. Bakteri Adezyon Testinde kullanılan örnekler 5mm çapında, 3 mm yüksekliğinde hazırlanmıştır. Örneklerin yüzey pürüzlülüğü stereo mikroskop yardımıyla ölçüldü. Hazırlanan örnekler iki gün bekletildikten sonra 24 saat UV altında steril edildi. Örnekler önce 2 saat steril tüükrükte bekletilmiş daha sonra 2,5 saat S. mutans ile kontamine edildi. Kontamine edilen örneklerin 2 mL PBS ile seri dilüsyonları yapılarak 2dk vortekste karıştırıldı ve 100 µL PBS alınarak 10-4 oluncaya kadar seri dilüsyon işlemi yapıldı. Herbir dilüsyondan 25 µL Brain Heart Agar platelere ekimi yapıldı ve inkübasyona bırakıldı (37° C, 24h). Canlı koloni miktarları sayılarak logaritmik değerlere çevrildi ve istatiskisel analizi yapıldı (Çok Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testi). Siman grupların yüzey pürüzlülük değerleri en fazla cam iyonomer simanda en az ise polikarboksilat simanda bulunmuşken rezin simanlarda ve fosfat simanlarda benzer sonuçlar bulunmuştur. Adezyon testinde bakteri tutulumu en düşük fosfat simanlarda bulunmuşken diğer gruplar arasında fark bulunamamıştır (p< 0,05). DKT' de fosfat simanların erken dönemde daha çok bakteri büyümesini engellediği bulundu.
Luting cements used in dentistry for cementation of different materials and their physical, chemical and antibacterial properties are very important. The aim of this in vitro study was to evaluate different manufacturers? resin, phosphate, polycarboxylate and glass ionomer cements antibacterial activity and bacterial adherence using Direct Contact Test (DCT) and Bacterial Adhesion Test methods. DCT method, S. mutans, S. salivarius, C. albicans micro-organisms prepared for the 4 different cements. The materials were tested immediately after application to the microtiter wells (fresh samples) and after setting for 3 days (set samples), a total of 24 groups. Luting cements 96- well cell culture dish to be 2 mm in height. Cement samples prepared with a solution of 1 hour direct contact with bacteria is provided. Using a spectrophotometer at intervals of 1 hour, 24 hour for the solution of bacteria was measured 550 nm optical density. Bacterial Adhesion Test samples used in the 5 mm diameter, 3mm in height were prepareed. Surface roughness of the each sample was measured using a stereo microscope. The prepared samples were set for 2 days and sterilized under UV for 24 hours and were then dispersed in whole human saliva for 2 hours and contaminated with S. mutans for 2,5 hours. Contaminated samples were transferred into vials containing 2 mL of phosphate buffered saline, vortexed for 2 minutes and 100 µL of the PBS were obtained from the vials, serially diluted to 10-4. Twenty-five µL of each dilution were seeded on Brain Heart Agar plates and incubated (37° C, 24h). The number of colony-forming units was calculated, transformed to the logarithmic values and statistical analysis was performed (Multi-way analysis of varience (ANOVA) and Tukey HSD tests). Surface roughness values were highest for glass ionomer cements and lowest for polycarboxylate cements while resin cements and phosphate cements were found similar. In bacterial adhesion test, less bacteria adhered to phosphate cements while no difference was found between the other cement groups (p>0.05). Phosphate cements were found more potent bacterial growth inhibitors when their fresh with DCT.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Siman, Antibmikrobiyal, DKT, Bakteri adezyonu, Yüzey pürüzlülüğü, Cements, Antimicrobial, DCT, Bacteial adhesion, Surface roughness

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kamacı, M. (2011). Dental yapıştırma simanların antimikrobiyal özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.