0-3 yaş özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların gelişiminde aile katılımlı eğitimin etkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-06-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada, 0-3 yaş özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların gelişiminde aile katılımlı eğitimin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Konya ilinde Üç Boyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yediveren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine devam eden 0-3 yaş zihinsel engelli çocuklar oluşturmaktadır. Çalışmaya 10 deney grubu ve 10 kontrol grubu olmak üzere toplam 20 çocuk dâhil edilmiştir. Gruplar seçilirken öntest puanları ile doğum tarihleri göz önünde tutularak gruplar eşitlenmiştir. Araştırmada 0-3 yaş zihinsel engelli çocukların Alıcı dil becerilerinden ?Verilen yönergeyi takip etme? Motor becerilerinden ?Çubuğa halka takma? Özbakım becerilerinden ?Ağzını silme? hazırlanan formlar ile ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca Denver II Gelişimsel Tarama Testi Kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir; ? Deney grubunun alıcı dil son test puan ortalamaları kontrol grubunun son test puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. ? Deney grubunun motor bilişsel son test puan ortalamaları kontrol grubunun son test puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. ? Deney grubunun özbakım becerileri son test puan ortalamaları ile kontrol grubunun son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. ? Denver II Gelişimsel Tarama Testi kontrol grubu sontest gelişimsel yaş ortalaması öntest gelişimsel yaş ortalamasından yüksektir. ? Denver Gelişimsel Tarama Testi Deney Grubu sontest gelişimsel yaş ortalaması öntest gelişimsel yaş ortalamasından yüksek çıkmıştır. ? Denver II Gelişimsel Tarama Testi Deney grubunun sontest gelişimsel yaş ortalamaları Kişisel-sosyal, İnce motor, Dil ve Kaba motor alanlarında kontrol grubun gelişimsel yaş ortalamasından yüksek bulunmuştur. Elde edilen genel bulgu ise; 0-3 yaş zihinsel engelli çocukların eğitiminde aile katılımlı eğitim alıcı dil ve motor bilişsel alanlarında gelişimlerini hızlandırırken özbakım becerilerinde istenilen katkıyı sağlamamaktadır.
In this research, the effect of `parents-annexed education?, in the development of children with mental disabilities who take 0-3 years special education is investigated. The research?s study group includes 0-3 years children with mental disabilities, who go to Üç Boyut Special Education and Rehabilitation Center and Yediveren Special Education and Rehabilitation Center, in Konya province, in 2010-2011 Academic Year. 10 experimental groups, and 10 control groups; totally 20 children are included in the study. While the groups are chosen, the pretest points and birth dates are taken into consideration, they are in this way equalled. In the research, from the Receptive language skills of 0-3 years children with mental disabilities, ? Following the instruction given? From Motor skills, ? Putting a ring around a stick? From Self care skills ?wiping his / her mouth? are tried to be measured by the prepared forms. Findings from the study are listed below: ? Receptive Language Last Test Point Averages of experimental group are substantially higher than the Last Test Point Averages of control group. ? Motor Cognitive Skills Last Test Point Averages of experimental group are substantially higher than the Last Test Point Averages of control group. ? There is not highly much difference between Self Care Skills Last Test Point Averages of experimental group and Last Test Point Averages of control group. ? Developmental Last Test Age Averages of control group of Denver II Developmental Scanning Test are higher than the Developmental Last Test Age Averages of control group. ? Developmental Last Test Age Averages of experimental group of Denver Developmental Scanning Test are higher than the Developmental Last Test Age Averages of experimental group. ? Developmental Last Test Age Averages of experimental group of Denver II Developmental Scanning Test are higher than the Developmental Last Test Age Averages of control group in the fields of Personal ? social, small motor , language and gross motor skills. General finding is; in the education of 0-3 years children with mental disabilities, while parents annexed education hastens its development in the fields of Receptive Language and Motor Cognitive; it doesn?t make a highly wanted contribution in Self Care Skills.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Zihinsel engel, Erken müdahale, Aile katılımı, Mentally disabled, Early intervention, Family invovement, Özel eğitim, Special education

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Alptekin, A. E. (2011). 0-3 yaş özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların gelişiminde aile katılımlı eğitimin etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.