Hemşerilerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan kadrolu ve şirkete bağlı sözleşmeli hemşire-lerin çalıştıkları üniversite geneline olan örgütsel bağlıklarını ortaya koymak için Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılarak 299 hemşireye anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında örgütsel bağlılık üç farklı boyutta, duygusal bağlı-lık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutlarında ele alınarak, hemşirelerin bağlılık dü-zeyleri incelenmiştir. Ayrıca, hemşirelerin söz konusu bu bağlılık düzeylerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, eğitim düzeylerine, kıdemlerine ve klinik türlerine göre farklı-lık gösterip göstermediği de t- testi ve anova testi kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu analizler sonucunda, hemşirelerin demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasın-da 0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır.
Within this work questionnaires had been applied to 299 nurses by using “Organizational Commitment Scale” defined by Meyer and Allen (1991) in order to determine the organiza-tional commitment of the nurses to their departments and to the University in general working in Selçuk University Meram Medical School. Within this scope the organizational commitment levels of the nurses had been examined in three dimensions i.e. emotional commitment, continuance commitment and normative commitment. Furthermore, the possible differentiations of the academicians’ commitment levels with regard to gender, martial status, age, education level, working period and department had been tested using t-test and Anova test. After these analysis a statistical significance differences had been determined between the personal qualities of the academicians and their organizational commitment levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Örgütsel bağlılık, Hemşire, Hemşirelerin örgütsel bağlılığı, Organizational commitment, Nurses, Nurses’s organizational commitment

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

20

Künye

Kaya, Ş. D. (2010). Hemşerilerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10, (20), 77-95.