Görsel medya'nın spordaki şiddete etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı; Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin futbol karşılaşmalarında şiddet eğilimlerinin ortaya konması ve karşılaşmalarda gösterdikleri şiddet davranışları ile televizyonda (özellikle) spor programlarında izledikleri taraftarların şiddet görüntüleriyle arasındaki olası ilişkinin ortaya konmasıdır. Araştırmanın örneklem grubunu; selçuk üniversitesinde öğrenim gören 408'i erkek 126'sı kadın toplam 534 öğrenci oluşturmaktadır. İlk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. İkinci olarak araştırmanın amacına ulaşmak için araştırmacı tarafından geliştirilen anket araştırmaya katılan öğrencilere uygulanmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlanmasında, pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, t testi, One Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; katılımcıların televizyonda tuttukları takımın kavgasını izlemekten etkilenme düzeyi arttıkça şiddet davranışı gösterme düzeyleri de artmaktadır. Buna göre katılımcıların maç esnasında /sonrasında gösterdikleri şiddet davranışları onların televizyonda tuttukları takımın kavgasını izlemelerinden etkilenme düzeyine göre farklılaşacağına ilişkin hipotez kabul edilmiştir. Özet olarak televizyonun toplumu etkileme gücü bireylerin davranış şekillerini etkilediğini göstermektedir.
This work?s aim is to arise that the Selçuk Üniversity?s students violence tendency at the football match and the other aim is to arise the probalde relation between their behaviour of violence during the match and the supporter?s showing violence in the sport programmes on TV The İnvestigation?s sample group contain 534 students ( 408 boys, 126 grils) who are having education at the Selçuk Üniversity. Firstly, the informations about the aim of the investigation was given systematically by searching the lirerature. Secondly, an Inquiry, that is developed by the investigator, was practiced to these students to reach the aim of the investigation. İn the solution of the datas in this work; By using the pearson moments, t test , One Way Annova were taken P< 0,05 as a semantic. And SPSS ? statistical packape for social sciences? programmes was used for finding the vasues of the datas. According to this work, the level of participants? affectionate while they are watching their team on TV gets higher. As a result, the participants? showing behaviour of violence during the match or after the match shows that the level of affectionate changes while they are whatching their team `s fight. To sum up, the television?s power of effect to the public shows that the ways of the person?s behaviour.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyoloji, Sociology, Spor, Sports, Taraftar, Şiddet, Medya, Supporter, Violence, Media

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demir, B. (2009). Görsel medya'nın spordaki şiddete etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.