Konya yöresel yayla balı ile püren balının kalite kriterleri yönünden karşılaştırılması

Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Konya Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından hasat dönemlerinde temin edilecek olan yöresel yayla çiçek ve püren ballarından, 20'şer adet olmak üzere toplam 40 adet bal numunesi kullanılmıştır. Her bir bal numunesi, bal üreticilerinden 500 gr'lık kavanozlara alınıp, analizler için laboratuvarlara getirilmiştir. Konya Yöresel Yayla Çiçek ve Püren ballarında prolin, rutubet tayini, polen, elektriksel iletkenlik, balda suda çözünmeyen katı madde tayini, diastaz sayısı, balda asitlik (serbest), fruktoz, glukoz ve sakaroz düzeyleri belirlenmiştir. Bal numunelerinin analizlerinde TGK Bal tebliğinde belirtildiği üzere uluslararası kabul görmüş Türk Standartları Enstitüsü analiz metotları kullanılmıştır. Analiz bulguları sonucunda incelenen örneklerin ortalama değerleri alınmış, Konya Yöresel Yayla Çiçek ve Püren balları arasındaki istatistiksel analizler yapılmış ve TSE standartları ve TGK Bal Tebliği açısından değerlendirilmiştir. Bu araştırmadaki Konya Yayla Çiçek balından elde edilen sonuçların ortalama değerleri nem % 17.5 ± 0.65, elektriksel iletkenlik 0.38 ± 0.01 μs/cm, suda çözünmeyen katı madde miktarı 0.07 ± 0.01, HMF değeri 22.31 ± 4.46, prolin 488 ± 105, serbest asitlik 24.62 ± 4.02 meq /kg, fruktoz oranı % 40.61 ± 0.28, glukoz oranı % 31.34 ± 0.42, diastaz sayısı 12.54 ± 0.56, C4 şekerleri oranı % 5,5 ± 0.14 olarak bulunmuştur. Bu araştırmadaki Konya Püren Balından elde edilen sonuçların ortalama değerleri nem % 20.4 ± 0.78, elektriksel iletkenlik 0.38 ± 0.01 μs/cm, suda çözünmeyen katı madde miktarı 0.07 ± 0,01, HMF değeri 21.3 ± 3.5, prolin 731 ± 143, serbest asitlik 15.48±3.35 meq /kg, fruktoz oranı % 38.87 ± 0.65, glukoz oranı % 31.21 ± 0.63, diastaz sayısı 37.81 ± 1,56, C4 şekerleri oranı % 5,7 ± 0.08 olarak bulunmuştur. Konya Yöresel Yayla Çiçek ve Püren bal numunelerinde % nem, HMF, prolin, serbest asitlik, früktoz, diastaz sayısı açısından (p<0.05) düzeyinde önemli bulunmuştur. Bal numuneleri arasında elektriksel iletkenlik, suda çözünmeyen katı madde, % glikoz ve C4 bakımından fark olmadığı tespit edilmiştir. Konya Yöresel Yayla Çiçek ve Püren ballarında incelenen toplam 40 adet numune ile yapılan polen analizi sonucunda, orijin tanımlaması gerçekleştirilmiş ve 46 çeşit bitki türü tespit edilerek ballarda dominant ve sekonder polenler belirtilmiştir. Sonuç olarak Konya Yöresel Yayla Çiçek ve Püren ballarında bazı kriterler yönünden aralarında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen tüm bal numunelerinin TGK bal tebliğine uygun olduğu belirlenmiştir.
In this study 20 regional highlands flowers and heather has a total 40 pieces honey is used which will be provided by the harvest period from beekeepers association Konya. Each sample of honey taken 500 g jars by manufactures , were brought to the laboratory for analysis. Proline, determination of moisture, polen, electrical conductivity, determination of water insoluble matter, number of diastase, the acidity of honey, fructose, glucose and sucrose levels were examined from Konya regional highlands flowers and heather honey. For analysis of honey samples is used international accepted analysis methods of TSE as indicated in the TGK notification of honey. İn this study Konya regional highlands flowers honey's analysis result's of average numbers were found: moisture %17,5 ± 0,65, electrical conductivity 0,382 ±0,0026 µs/em, water insoluble matter 0,071 ± 0,0137, HMF 22,31 ±4,46, Proline 488 ± 105, the acidity of honey 24,62 ± 4,02 meq/kg, fructose %40,612 ±0,283, glucose %31,336 ±0,417 number of diastase 12,54 ±0,78, and C4 sucrose %5,5 ±0,140. And Konya heather honey's analysis result's of average numbers were found: moisture %20,4 ± 0,78, electrical conductivity 0,378 ±0,0058 µs/em, water insoluble matter 0,073 ± 0,0106, HMF 21,3 ±3,5, Proline 731 ± 143, the acidity of honey 15,48 ± 3,35 meq/kg, fructose %38,867 ±0,648, glucose %31,209 ±0,628 number of diastase 37,81 ±1,56, and C4 sucrose %5,7 ±0,84. Honey samples of Konya regional highlands flowers and heather honey %moisture, HMF, Proline, the acidity of honey, fructose and number of diastase were found important in p<0,05 signifance level. Among samples of honey's electrical conductivity, water insoluble matter, % glucose and C4 sucrose was found no differences. As a result of the polen analysis by examinig of total 40 samples of Konya regional highlands flowers and heather honey'were performed origin identification and 46 variety of plant species honey were identified honey dominant and sekonder pollens. And Konya Konya regional highlands flowers and heather honey's were determined differences about some kriteria .All honey samples of analized samples were found appropriate for TGK honey notification.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bal, Honey, Bal arısı, Honey bee, Plateaus, Yaylalar, Konya, Quality, Kalite

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çiftci, E. (2014). Konya yöresel yayla balı ile püren balının kalite kriterleri yönünden karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.