Şizofrenili hastası olan ailelerin algılanan sosyal destek ve umutsuzluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada bazı değişkenlerin Şizofrenili hastası olan ailelerin Algılanan sosyal destek ve umutsuzluk arasındaki anlamlılık düzeyi incelenmiştir. Bu araştırmanın bağımsız değişkenleri; ?cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, sosyal güvence, aile tipi, oluşmaktadır. Bağımlı değişkenler ise umutsuzluk ve algılanan sosyal destektir. Araştırmanın genel evrenini, Konya Merkez ve ilçelerinde yaşayan Şizofrenili hastası olan ailelerden oluşmaktadır. Araştırma örneklemi Konya'da yaşayan Şizofrenili hastası olan ailelerden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma örneklemi toplam 152 Şizofrenili hastası olan ailelerden oluşmaktadır. Hasta Ailelerinin Algılanan Sosyal Destek düzeyinin belirlenmesinde ?Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği?, Umutsuzluk düzeyinin belirlenmesinde ise ?Beck Umutsuzluk Ölçeği? uygulanmıştır. Algılanan sosyal destek ve umutsuzluk puan ortalamalarının cinsiyet, medeni durum, sosyal güvence, aile tipi, eğitim durumu,yaş,medeni duruma göre grupların ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü t testi ile yapılmıştır. Umutsuzluk ve Algılanan Sosyal Destek puanları arasındaki ilişkinin analizi ise Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. Algılanan sosyal destek düzeyinin ve umutsuzluk düzeyinin yaş, eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı varyans analizi ile test edilmiş, ileri analiz olarak Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: Araştırma bulguları şizofrenili hastası olan ailelerin yaş değişkenine göre algılanan Umutsuzluk puanlarını toplam umutsuzluk, umut ve gelecekten beklenti puanlarına göre farklılaşmazken motivasyon alt boyutunda farklılaştığı gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Şizofrenili hastası olan ailelerin Algılanan sosyal destek puanlarının şizofrenili hastası olan ailelerin umutsuzluk puanları arasında negatif bir ilişki vardır. Algılanan sosyal destek arttıkça umutsuzluk puanları düşmektedir.
In this study, the degree of coherency between social supply and desperation perceived as schizophrenic individuals of families of certain variations. The independent variations of this study occurs with; ?sex, age, marital status, education level, social guarantee, family style whereas dependent variations are desperation and perceived social supply. General extent of the study is composed of schizophrenic individuals of families live in Konya Centre and towns. Research sample is chosen within casual heap illustration from schizophrenic individuals of families live in Konya. Research sample is composed with 152 schizophrenic individuals of families totally. Determining patient individuals of families perceived social supply degree, it is performed ?Various Dimensional Perceived Social Supply Scale?, whereas determining of desperation degree is performed in ?Beck Desperation Scale?. The control of significance of difference in marital status, age, education level, social guarantee, family style, sex correlation of perceived social supply and desperation is performed with only a test. In relation with desperation and perceived social supply point correlations, it is benefitted from Pearson Moments Multiplication Correlation Quotient. It is tested with variation analysis that if it differs according to age, sex, education level of desperation and perceived social supply degree, as advanced analysis Tukey Test is used. Findings gained from the research are summed below: Research findings observed schizophrenic individuals of families? motivations differs sub-degree age variation within points of desperation. According to results of the research, there is a negative relation between schizophrenic individuals of families? perceived social supply and desperation points. As gradually increasing of perceived social supply, desperation points decreases.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şizofreni, Schizophrenia, Sosyal destek, Social support, Umutsuzluk, Despair

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eliüşük, A. (2008). Şizofrenili hastası olan ailelerin algılanan sosyal destek ve umutsuzluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.