Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarında fonksiyonel gastrointestinal bozuklukların Roma III Kriterleri eşliğinde sıklığı ve birlikteliğinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

GİRİŞ Yapılan çalışmalar, fonksiyonel gastrointestinal hastalıkların prevalansının, bölgelere ve sorgulama kriterlerine göre değişiklik gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Bunlardan yola çıkarak, ülkemizin orta-anadolu kesiminde geniş bir populasyonu içine alan bölgemizde, yeni ve en son ortaya çıkan Roma III kriterleri ile fonksiyonel özofageal gastrointestinal bozuklukların sıklığı ve birlikteliğini araştırdık. MATERYAL-METOD Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde çalışan 286 doktor ve yardımcı sağlık personeli çalışmaya alındı. 2006 yılında yayınlanan Roma III kriterlerine ait soruları içeren anket soru formu dağıtıldı. Bu kriterlere göre fonksiyonel gastrointestinal bozuklukların sıklığı araştırıldı. Psikonörotik hastalığı olanlar, gastrik sekresyon ve motiliteyi etkileyen ilaç kullananlar (steroid, non-steroid antiinflamatuar ilaç, proton pompa inhibitörleri, histamine reseptör blokerleri..v.b.), geçmişinde abdominal ve obstetrik cerrahi öyküsü bulunanlar, gebeler, gastrointestinal kanser, peptik ülser, ülseratif kolit, crohn, hiper-hipotiroidizm öyküsü bulunanlar çalışmaya alınmadı.. BULGULAR Çalışmaya dahil edilenlerin 177'si doktor, 109'u sağlık memuru ve hemşire idi. Doktorların 72'si (% 40,7) kadın, 105'i (%59,3) erkek, yardımcı sağlık personelinin 91'i (% 83,5) kadın, 18'i (%16,5) erkek idi. Erkeklerin yaş ortalamaları 26,54±3,89, kadınlarınki 27,54±5,18, tüm gönüllülerin yaş ortalamaları ise 27,11±4,69 idi. Çalışmaya katılan gönüllülerde fonksiyonel özofageal bozukluk (FÖB) sıklığı % 11,2, fonksiyonel gastroduodenal bozukluk (FGDB) sıklığı % 26,2, fonksiyonel barsak bozuklukları (FBB) sıklığı %45,1, fonksiyonel anorektal bozuklukların sıklığı % 11,5 bulundu. FÖB ve FGDB birlikteliği 16 kişide (% 5,5), FÖB ve FBB birlikteliği 16 kişide (%5,5), FGDB ve FBB birlikteliği 23 kişide (% 8,0), FGDB ve FDB birlikteliği 11 kişide (% 3,8), FBB ve FDB birlikteliği 13 kişide (% 4,5), FÖB, FGB ve FBB birlikteliği 9 kişide (% 3,1), FGB, FBB ve FDB birlikteliği 7 kişide (% 2,4), FÖB, FGDB, FBB ve FDB tümünün birlikteliği ise 2 kişide (% 0,7) görüldü. Alt gruplar incelendiğinde, 14 kişide (% 4,9) fonksiyonel dispepsi (FD) ve irritabl barsak sendromu (İBS) birlikteliği mevcuttu. TARTIŞMA Bizim ROMA III kriterlerine göre yaptığımız bu çalışmada, sorgulamaya aldığımız populasyon, genç yaştaki sağlık çalışanları idi. Fonksiyonel özofagus bozukluklarının büyük bir kısmını fonksiyonel yanma (heartburn) teşkil etmekteydi. Heartburn doktorlarda, yardımcı sağlık personeline göre belirgin oranda daha fazla idi. Fonksiyonel gastroduodenal bozuklukların büyük çoğunluğu fonksiyonel dispepsi, fonksiyonel dispepsinin de büyük çoğunluğu post-prandiyal distress (sıkıntı) sendromuydu. İBS en sık miks, daha sonra konstipasyon dominant idi. Fonksiyonel anorektal bozukluklardan en sık fonksiyonel anorektal ağrı mevcuttu. Bunun da büyük çoğunluğu proktalji fugax şeklinde idi. Bizim sonuçlarımıza göre en sık FGDB ve FBB overlapingi gözlendi(%8,0). Daha sonra FÖB-FGDB(%5,5) ve FÖB-FBB(%5,5) sıklığı mevcuttu. Tüm fonksiyonel gastrointestinal bozuklukların hepsinin birlikteliği % 0,7 idi. Sonuçta bu çalışma ülkemizde tüm fonksiyonel gastrointestinal bozuklukların alt başlıklarıyla birlikte prevalansını ve beraberliklerini Roma III kriterleri ile ortaya koyan ilk çalışmadır ve bu bakımdan önemlidir.
Aim Reported studies exhibit that the prevalence of functional gastrointestinal disorders may vary according to regions and inquiry technics. Basicly we investigated the prevalance and togetherness of functional gastrointestinal disorders according to recent arised Rome III criteria at the middle Anatolia region of our country. Material - Method 286 doctors and assistant health staff working at Selçuk University Meram Faculty of Medicine enrolled to study. The questionnaire form of Rome III criteria published in 2006 distributed. The prevalence of functional gastrointestinal disorders searched according to these criteria. The people having psychoneurotic illness, using the drugs that affect the secretion and motility of stomach (steroid, non-steroid anti-inflammatory drug, proton pump inhibitor, histamine receptor blocker, etc.), have a history of abdominal or obstetric surgery , pregnants, having a history of gastrointestinal cancer, peptic ulcer, ulcerative colitis, crohn , hyper-hyporthyroidism have not enrolled to study. Results 177 of the people enrolled to study are doctors, 109 are assistant health staff. 72 (% 40,7) of the doctors are women, 105 (% 59,3) are men, 91 (% 83,5) of assistant health staff are women, 18 (% 16,5) are men. The mean age of the men is 26,54±3,89, women is 27,54±5,18; the mean age of the all is 27,11±4,69. The prevalence of the functional esophageal disorders (FED) is % 11,2, Functional gastroduodenal disorders (FGDD) is %26,2, functional bowel disorders (FBD) is % 45,1, functional anorectal disorders (FAD) is % 11,5 found. The togetherness of FED and FGDD prevalence is on 16 people (% 5,5), FED and FBD on 16 people (% 5,5), FGDD and FBD on 23 people (% 8,0), FGDD and FAD on 11 people (% 3,8), FBD and FAD on 13 people (% 4,5), FED, FGDD and FBD on 9 people (% 3,1), FGDD, FBD and FAD on 7 people (% 2,4), FED, FGDD, FBD and FAD on 2 people (% 0,7) found. The togetherness of functional dyspepsia and irritable bowel disorder found on 14 people (% 4,9) when the subgroups checked. Discussion The people we enrolled to this study investigated according to Rome III criteria are young health assistants. Many of the functional esophageal disorders are functional heartburn. Functional heartburn prevalence is significantly higher among doctors relative to assistant health staff. Many of the functional gastroduodenal disorders are functional dyspepsia, and many of the functional dyspepsia are post prandial distress syndrome. The majority of irritable bowel syndrome is mix type İBS, and second constipation dominant type. The most frequent type of functional anorectal disorders is functional anorectal pain and most frequently proctaljia fugax subtype. The most fequent overlap is between FGDD and FBD(%8,0) according to our results; secondly FED and FGDD(%5,5), FED and FBD(%5,5) overlapping is present. The togetherness of all functional disorder groups? prevalence is % 0,7. As a result this study as being the only introducing the prevalence and togetherness of all functional gastrointestinal disorders according to Rome III criteria is important.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gastrointestinal hastalıklar, Gastrointestinal diseases, Gastrointestinal sistem, Gastrointestinal system, Sağlık personeli, Health personnel, Selçuk Üniversitesi, Selçuk University, Teşhis testleri, Diagnostic tests

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kayıkçıoğlu, E. (2010). Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarında fonksiyonel gastrointestinal bozuklukların Roma III Kriterleri eşliğinde sıklığı ve birlikteliğinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.