Türk sağlık sektörü içerisindeki üniversite hastanelerinin etkinliğinin artırılmasında dış kaynak kullanımı uygulamasının etkisi üzerine veri zarflama analizine dayalı bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Türk Sağlık Sektörü içerisindeki üniversite hastanelerinin etkinlik düzeylerini veri zarflama analizi (VZA) tekniğinden faydalanılarak saptamak ve üniversite hastanelerinin etkinliği üzerinde dış kaynak kullanımının etkisini görgül olarak ortaya koymaktır. Araştırma kapsamına 39 üniversite hastanesi alınmıştır. Üniversite hastanelerinin etkinlik düzeylerini ölçmek için Veri Zarflama Analizi tekniğinden faydalanılmıştır. VZA yöntemiyle toplam etkinlik (CRS), teknik etkinlik (VRS) ve ölçek etkinliği olmak üzere üç farklı etkinlik skoru hesap edilmiştir. Üniversite hastanelerindeki etkinliği artırmada dış kaynak kullanımının rolünün belirlenmesi amacıyla Mann Whitney U testi, korelasyon ve regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Tanımlayıcı analiz niteliğindeki veri zarflama analizi sonuçlarına göre, toplam etkinlik modeli (CRS) üniversite hastanelerinin %33'ünü, teknik etkinlik modeli (VRS) ise %50'sini etkin olarak belirlemiştir. Bu bulgular üniversite hastanelerinde kaynakların verimsiz kullanıldığını göstermektedir. Yine araştırma bulgularına göre; dış kaynak kullanımı yüksek olan hastanelerin dış kaynak kullanımı az olan hastanelere oranla daha etkin çalıştığını göstermektedir.
The purpose of this study is determining the efficiency levels of the university hospitals within the Turkish Health Sector by using the data envelopment analysis (DEA) and introduces the impact of outsourcing over the efficiency of the university hospitals empirically. 39 University hospitals are included into the study scope. Data Envelopment Analysis (DEA) has been used in order to measure the efficiency level of the hospitals. By means of VZA method, we have figured out three different efficiency scores; total efficiency (CRS), technical efficiency (VRS) and scale efficiency .Within the aim of determining the role of outsourcing over the increasing efficiency of the university hospitals, Mann Whitney U test, and correlation and regression analysis methods have been used. Upon the descriptive DEA results, total efficiency model (CRS) determined the 33% of the university hospitals and technical efficiency (VRS) 50% of the university hospitals effectively. These results imply that the university hospitals use the resources inefficiently. Another result of the research is revealing the efficiency of the university hospitals using the outsourcing in a great extent on the contrary of the university hospitals using low level outsourcing.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dış kaynaklardan yararlanma, Outsourcing, Etkinlik, Efficiency, Hastane işletmeleri, Hospital organizations

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk, Y. E. (2009). Türk sağlık sektörü içerisindeki üniversite hastanelerinin etkinliğinin artırılmasında dış kaynak kullanımı uygulamasının etkisi üzerine veri zarflama analizine dayalı bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.