Buldan (Denizli) yöresindeki matemagmatik ve magmatik kayaçların jeolojisi ve petrografisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Menderes Masifi'ndeki Pan-Afrikan orojenezi ile ilişkili olarak gelişen asidik magmatik aktivite, yörede gözlü gnays ve metagranitlerle temsil edilmektedir. Gözlü gnaysların sahip olduğu “ortoklaz+biyotit+granat” (ort+bi+gr), “plajiyoklaz+granat” (pl+gr) parajenezi, orta basınç amfibolit-fasiyesinin yüksek sıcaklık bölgesinde bir bölgesel metamorfizmaya işaret etmektedir. Gözlü gnays ve metagranitlerde gelişen “klorit+epidot” (Kt + epi), “klorit+biyotit+muskovit” (kt+bi+mus) ve “mus+ bi+gr” parajenezleri, yörede Geç Paleosen-Orta Eosen aralığında Barrow türü, yeşil şist-alt amfibolit fasiyesi koşullarında (5-8 kb ve 430-550 °C) gerçekleşen “Ana Menderes Metamorfizması” na işaret etmektedir. Pana-Afrikan magmatiklerde gözlenen koyu renkli, kuvars diyorit bileşimindeki anklavların varlığı, muhtemelen masifteki bazik intrüzyonlardan farklı, felsik magma ile karışmış mafik bir magmanın varlığına işaret etmektedir. Postmetamorfik Gencellidere graniti ise iki mikalı granit özelliğinde olup hipidiyomorfik taneli dokuludur.
The acidic magmatism of the Menderes Massif developed in relation with Pan-African orogenesis is represented by augen-gneiss and meta-granites in the region. Existence of ort+bi+gr, pl+gr mineral assemblage in the augen-gneisses indicate that a medium pressure metamorphism took place in high-temperature part of amphibolite-facies. “Chlorite+ epidote” (kt + epi), “chlorite+ biotite+ muscovite” (kt + bi + mus) and "mus + bi + gr" assemblages formed in the augen gneiss and metagranite, respectively suggest that Main Menderes Metamorphism, which can be defined as a Barrow-type regional metamorphism in green schist-lower amphibolite facies conditions (5-8 kb pressure and 430 -550 ° C), took place in the area between Late Paleocene-Middle Eocene. Presence of dark-colored enclaves with quartz diorite composition within the Pan African magmatics indicates existence of a mafic magmatism in the massif, distinct from basic one, mixed/mingled with felsic magmas. Postmetamorphic Gencellidere granite is a two-mica granite with a hypidiomorphic texture.

Açıklama

Url: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/235

Anahtar Kelimeler

Buldan, Denizli, Gencellidere, Granit, Gözlü gnays, Menderes Masifi, Granite, Augen-gneisses

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

Künye

Koçak, K., Şenol, H. (2013). Buldan (Denizli) yöresindeki matemagmatik ve magmatik kayaçların jeolojisi ve petrografisi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28, (1), 11-24.