Konya'da apartman yapılarının tarihi süreç içinde cephe özelliklerinin gelişimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mimarlığın; insanlara mutlu ve rahat bir yasam sürdürebilmeleri için gerekli mekânları, oluşturan bir süreç olduğu bilinmektedir. Bu sürecin sonunda mekânlar yapıları, yapılar sokakları, sokaklar kentleri ve kentler ülkeleri oluşturmaktadır. Ülkelerin, kentlerin ve sokakların, kendilerine ait mimari özellikleri ve kimlikleri vardır. Bu kimlik, toplumun kültürel, sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik durumunun bir gösterimidir ve genelde mekânın dışa yansıması olan cephe ve kütle ile ilgilidir. Mimaride yapıların cephesi, mimari oluşumlarda, geçmişten bugüne üzerinde en çok durulan ve sürekli değişime açık olan bir konu olmuştur. Bu çalışmada; apartman yapılarının dış cephelerinin irdelenmesi ele alınmış, bu yapılarda kullanılan malzemeler irdelenmiş, yapılarda ne tür malzemelerin kullanıldığı, bu malzemelerin görsel etkinliği ve Konya ilinde bulunan apartmanların cepheleri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde; çalışmanın amacı, kapsamı, materyal ve metoduna yönelik bilgiler verilerek, çalışmanın gerekliliği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; Konya'nın tarihsel ve mimari gelişimi ele alınarak, Konya'daki apartman yapılarının tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde; cephe kavramı ve tarihsel süreç içindeki gelişiminden bahsedilerek, yapılarda kullanılan malzemelerin tarih içindeki gelişimi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde; Konya ilinde seçilen apartmanlar bir katalog halinde ayrı ayrı tanıtılmıştır. İncelenen her bir yapının mimari özellikleri, kat planları, cepheleriyle ve fotoğraflarıyla desteklenerek detaylı şekilde ele alınmıştır. Beşinci bölümde ise incelenen araştırma bölgesinde uygulanan apartmanların tamamı esas alınarak değerlendirme ve karşılaştırma bölümü şeklinde sonuç başlığı altında toplanmıştır.
It is known that Architecture is a Process that forms necessary places in order to provide pleased and comfortable life to people. With this process buildings are formed by places, streets are formed by buildings, cities are formed by streets, countries are formed by cities. Countries, cities and streets have their own identity and architecture features. This identity shows the cultural, social, economic, political and technological situation of a society and generally it is related to side and mass which are outside reflection of a place. In architecture the side of contructions is one of the major topic to be concentrated and open for development from past to present. In this study the consideration of external sides belonging to apartment buildings, which type of equipments are used in this constructions, visual effects of these Equipments are discussed, Moreover information about the side of buildings located in Konya is given. This study consists of 5 parts. In the first part; It is emphasized the necessity of the study by giving information about purpose, scope, materials and methods. In second part Konya?s historical and Architectural development is explained with the information about history of apartment buildings which are constructed in Konya In third part; side concept and its development in historical process are explained and development of equipments used in construction during time is mentioned. In forth part; selected apartment buildings in Konya is introduced one by one as a catalogue. Architectural features, flat plans and sides of every analyzed construction are explained in details supported by photos In fifth part; in the research field, whole applied apartment buildings are predicated on as a comparison and discussion part is gathered under the topic of evaluation and conclusion.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Apartman, Apartment, Konya, Tarihsel süreç, Historical process

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Süslü, Ş. (2009). Konya'da apartman yapılarının tarihi süreç içinde cephe özelliklerinin gelişimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.