Stratigraphic settings and mineralogy study on the Eocene ironstones of Gabal Ghorabi Mine area, El Bahariya Depression, Westwen Desert Egypt

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eocene ironstone of Gabal Ghorabi mine area (El Bahariya depression, Egypt), represents an unconformity-bounded condensed succession, exhibiting a lateral facies change towards the equivalent relatively thicker carbonates of the surrounding scarps. It rests unconformably on different horizons of the underlying folded Cenomanian Bahariya Formation and is subdivided into two main shallowing-upward ironstone sequences, separated by an intra-Eocene (paleokarst) unconformity. The lower ironstone sequence comprises four ironstone facies namely: a) lagoonal/tidal flat mud-ironstone facies, b) lagoonal fossiliferous ironstone facies (proximal tempestite), well developed in the southern sector of Gabal Chorabi mine area, c) shallow subtidal-intertidal nummulitic-ooidal-oncoidal ironstone facies, dominated in the southern and central sectors of Gabal Chorabi, and d) Shallow subtidal nummulitic ironstone facies, that dominated in the northern sector. The upper ironstone sequence begins by the deposition of shallow subtidal green mudstone facies as a result of a new marine transgression followed by a peritidal ironstone sequence, which consists of three repeated shallowing-upward cycles. The upper ironstone sequence is intensively lateritized and karstified and iron ore laterite and stratabound karst-related barite are formed. The main valuable minerals founded in the area are haematite and goethite, and the main gangue minerals are quartz, dolomite, apatite and barite.
Cabal Ghorabi maden alanındaki (El Bahariya depresyonu, Mısır) Eosen demirtaşı, eşleniği olan çevredeki yüksek yerlerin daha kalın karbonatlarına yatay fasiyes değişikliği gösteren, uyumsuzlukla sınırlanmış sıkı bir istifi temsil eder. Senomanian yaşlı, kıvrımlanmış Bahariya Formasyonu üzerinde uyumsuzlukla yer alan Eosen demirtaşı, intra-Eosen (paleokarst) uyumsuzluğu ile ayrılan ve yukarı doğru sığlaşan iki ana demirtaşı istifine ayrılır. Alt demirtaşı sekansı dört demirtaşı fasiyesinden oluşur; a) lagünel/gel-git düz çamur-demirtaşı fasiyesi; b) Gabal Chorabi maden alanının güney kesiminde iyi gelişmiş lagünel fosilli demirtaşı fasiyesi (başlangıç evre fırtına çökeli); c) Gabal Chorabinin merkez ve güney kesiminde yoğunlaşmış, sığ, gel-git altı ve içi numulitik-ooidal-onkoidal demirtaşı fasiyesi; d) kuzey kesimde belirgin, sığ gel-git altı numulitik demirtaşı fasiyesi. Üst demirtaşı istifi, yeni bir deniz ilerlemesi sonucu oluşan sığ, gel-git altı yeşil çamurtaşı fasiyesinin depolanmasıyla başlar, ve üç kez tekrarlanan ve yukarıdoğru sığlaşan çevrimden oluşan gelgit içi ve üstü demirtaşı istifi ile devam eder. Üst demirtaşı istifi yoğun olarak lateritleşmiş ve karstlaşmış, ve demir cevheri lateriti ve tabaka dokanaklı karst-ilişkili barit oluşmuştur. Çalışma alanında bulunan başlıca eonomik mineraller, hematite ve götit, ve ana gang mineralleri ise kuvars, dolomit, apatit ve barittir

Açıklama

URL:http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/180

Anahtar Kelimeler

Ironstone, Stratigraphy, Mineralogy, Gabal Ghorabi, El-Bahariya, Egypt, Demirtaşı, Stratigrafi, Mineraloji, Mısır

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

25

Sayı

Künye

Ismael, A. F.(2010). Stratigraphic settings and mineralogy study on the eocene ironstones of Gabal Ghorabi mine area, El Bahariya depression, westwen desert Egypt. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25, (3), 1-10.