Yönetim Bilişim Sistemleri/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 2 / 2
 • Öğe
  Sağlık Çalışanlarının Kişisel Finans ile İlgili Tutum ve Davranışları: Kahramanmaraş İlinde Bir Araştırma
  (Selçuk Üniversitesi, 2017) Ada, Şebnem
  Bu çalışmada, kişisel finans ve kişisel finans ile ilgili tutum ve davranışlar tanımlanıp, kişisel finansın gerek bireyler gerekse de ekonomik bir birim olan aileler açısından taşıdığı önem ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında, Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren üç özel hastane ile bir üniversite hastanesinde çalışan toplam 98 hemşireye anket uygulaması yapılmıştır. Ankette hemşirelere demografik faktörlerle ilgili soruların yanı sıra kişisel finans ile ilgili tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Hemşirelerin kişisel finans ile ilgili tutum ve davranışlarının belirlenen demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, anket uygulanan hastanelerdeki ankete katılan hemşirelerin kişisel finans ile ilgili tutumlarının sadece gelir düzeyine göre ve kişisel finans ile ilgili davranışlarının ise sadece eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
 • Öğe
  Ankara-Yozgat hattında mühendislik ve cbs amaçlı yaklaşıkjeoit hesabı
  (2019) Kahveci, Muzaffer; Tuşat, Ekrem; Yıldız, Ferruh; Sarı, Fatih; Mikailsoy, Fariz
  Global Konum Belirleme Sistemlerinin (GNSS) çok yüksek doğruluklar sağlamaya başlamasıyla birlikte,uygulamada kısa sürede yüksek doğruluklu jeoit yüksekliklerinin elde edilmesi gereksinimi de önemli ölçüdeartmıştır. Örneğin, mühendislik uygulamalarında ve CBS çalışmalarında ortometrik yükseklikler kullanıldığıiçin yerel jeoit belirleme çalışmaları daha da önem kazanmıştır.Bilindiği gibi Türkiye tektonik olarak aktif bir bölgede olup, farklı zamanlarda meydana gelen depremler ülkenivelman ağındaki noktaların düşey konumlarında deformasyonlara/değişimlere neden olmaktadır. Diğertaraftan Ülke Temel Jeodezik Ağlarının kurulması ve yaşatılmasından sorumlu olan Harita Genel Müdürlüğü(HGM; eski adıyla Harita Genel Komutanlığı), 1999 yılından bu yana GNSS ölçülerinden yararlanarak farklıyıllarda güncel Türkiye Jeoidi modelleri hesaplayarak, kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. HGM tarafındanbu güne kadar hesaplanmış olan jeoit modellerinin dış doğrulukların genel olarak 10 cm’den daha iyi olmadığıdeğerlendirilmektedir. Oysa kullanıcıların ihtiyacı olan bu doğrulukların 10 cm’den daha iyi olması arzu edilenbir durumdur. Söz konusu doğruluklara ulaşılıp ulaşılamayacağının araştırılması için Selçuk Üniversitesiolanakları ile pilot bir uygulama yapılması hedeflenmiş ve bu amaçla sadece İç Anadolu’nun belirli birkesimini kapsayacak yerel gravimetrik jeoit ve geometrik yaklaşımla yaklaşık(quasi)-jeoit hesaplanması içinKonya Selçuk Üniversitesi kaynakları kullanılarak bir bilimsel araştırma projesi başlatılmıştır.Söz konusu proje bölgesine ilişkin mevcut GNSS ve nivelman verilerine ilaveten gravite verileri arazideölçülmüş ve mutlak gravite değerleri, TG-03 kestirim değerleri gibi bazı diğer veriler de HGM’den teminedilmiştir. Yerel quasi-jeoit hesabında Karlsruhe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Enstitüsü tarafındangeliştirilmiş ve proje kapsamında temin edilmiş olan DFHRS (Sonlu Elemanlı Yükseklik Referans Sistemi)yazılımı kullanılmıştır. Söz konusu yazılım sürekli polinomsal yükseklik referans sistemi ve GNSS ile eldeedilen elipsoidal yüksekliklere dayalı olarak jeoit yüksekliklerinin N(?, ?, h) parametrik modellenmesiprensibine dayanmaktadır. Bu yazılım ile yapılan hesaplama sonucunda 10 cm’den daha iyi doğruluklu yerelquasi-jeoit elde edilmesi sağlanmıştır. Aynı noktalardaki GPS/Nivelman jeoidi, DFHRS hesap ve TG-03kestirim değerleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Netice olarak, bu makalede proje kapsamında sadecegeometrik yaklaşımla hesaplanmış olan quasi-jeoit modeline ilişkin yapılmış olan çalışmalar ile ulaşılmış olanara sonuçlar sunulmaktadır.