Selçuk Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@Selçuk, Selçuk Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Güncel Gönderiler

Öğe
Financial Performance Analysis of BIST Energy Index Companies with LOPCOW-CRITIC Based CoCoSo Methods
(2024 Nisan) Yılmaz Özekenci, Süreyya
ABSTRACT The aim of this study is to investigate the financial performance of energy companies traded in Borsa Istanbul (BIST) forthe period 2022 using hybrid MCDM methods. In this paper, a new model based on LOPCOW-CRITIC and CoCoSo isproposed to examine the financial performance of selected companies. The criteria were determined based on previousresearch in this field. A financial performance analysis was conducted considering thirteen criteria and twenty-twocompanies. Two objective weighting methods, namely LOPCOW and CRITIC, were used to calculate the weights of thecriteria. Afterwards, the criterion weights were combined using the aggregate weighting method (AWM). According toresults obtained from the AWM method, inventory turnover rate and asset turnover rate were found to be the most andleast important criteria, respectively. Once the weights of the criteria were determined, the alternatives were ranked usingthe CoCoSo method. According to results gathered from the CoCoSo method, it was observed that MAGEN and PAMELhad the highest and lowest financial performance, respectively. Moreover, the proposed model was tested using asensitivity analysis. The robustness and reliability of the proposed model were monitored under ten different scenarios.Overall results emphasized that MAGEN, ZEDUR, and KARYE had the highest financial performance, while ARASE,AKSEN, and PAMEL had the lowest financial performance in 2022, respectively.
Öğe
Dijital Yetkinlik Ölçeği (DYÖ): Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 1
(2024 Nisan) Tutar, Hasan; Erdem, Ahmet Tuncay; Şahin, Nevzat
ÖZ Bu ölçek geliştirmenin temel amacı, kamu veya özel sektör olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda iş görenlerin dijital yetkinliklerini değerlendirmek için geçerliliği ve güvenirliği yüksek bir Dijital Yetkinlik Ölçeği geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde önce teorik temel oluşturmak amacıyla iş gören dijital yetkinlikleri ile ilgili literatür incelemesi yapılmıştır. Literatürden hareketle iş gören dijital yetkinliğini yansıtan madde havuzu oluşturularak pilot çalışmayla madde sadeleştirilmesi, test ve tekrar test analizi, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, Dijital Yetkinlik Ölçeği’nin yüksek bir iç tutarlılığa, test-tekrar test güvenilirliğine, keşfedici ve doğrulayıcı yapı geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir. Dijital Yetkinlik Ölçeği; İş gören Dijital Yetkinlik Algısı, İş gören Dijital Uyum Algısı ve İş gören Dijital Kaygı Algısı boyutlarından oluşmaktadır. Dijital Yetkinlik Ölçeği, tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan iş görenlerin dijital yetkinliklerini ölçmek ve değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir araçtır. Dijital Yetkinlik Ölçeği kullanılarak, kuruluşlar iş görenlerin dijital becerilerdeki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi edinebilir ve dijital yetenekleri geliştirmek için hedeflenen stratejilerin uygulanmasını kolaylaştırabilir.
Öğe
Küresel Finansal Stresin Türk Devletlerinin Ekonomileri Üzerindeki Etkisi
(2024 Nisan) Özer,İsmail; Çömlekçi, İstemi; Ünal, Serkan
ÖZ Bu çalışmada Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan devletlerinde küresel finansal stresin ekonomik etkileri araştırılmıştır. Bu araştırma ile öncelikle Türki cumhuriyetlerin global ekonomiye ne ölçüde entegre olduklarını ve global mali strese ne derece duyarlı oldukları analiz edilmiştir. İkinci olarak Türki cumhuriyetlerin kendi arasında da ekonomik direnç farklılıkları analiz edilebilmiştir. Üçüncü olarak hem ekonomik büyüklük hem dış ticaret verileri bağımlı değişken olarak kullanılmış ve bu sayede farklı boyutlarıyla finansal stresin etkisini tayin etmek mümkün olmuştur. Küresel finansal stresin göstergesi olarak St. Louis Finansal Stres Endeksi kullanılmış; ekonomik göstergeler olarak ise gayri safi yurt içi hasıladaki değişim, ithalattaki değişim ve ihracattaki değişim kullanılmıştır. Çalışma dönemi olarak St. Louis Finansal Stres Endeksi’nin hesaplanma başlangıç tarihi olan1993 ile 2022 yıllar arası belirlenmiştir. Araştırmada EKK, GMM ve ARDL yöntemleriyle oluşturulmuş modellerden faydalanılmıştır. Çalışma döneminde GSYİH ve ihracatta en fazla yüzdesel artış Azerbaycan’da gerçekleşirken ithalatta en yüksek artış Kırgızistan’da gerçekleşmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre küresel finansal stresin Türk cumhuriyetlerinin temel ekonomik performansında negatif etkiye sahip olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları finansal stresin özellikle GSYİH üzerinde negatif etkisi olduğunu, ithalat ve ihracat üzerindeki etkisinin ise sınırlı olduğunu göstermektedir.
Öğe
Bitcoin ve Ethereum Piyasasında Takvim Anomalilerinin İncelenmesi
(2024 Nisan) Özmerdivanlı, Arzu
ÖZ Modern finans teorisinin köşe taşlarından biri olan Etkin Piyasa Hipotezi, piyasada mevcut olan tüm bilginin kullanılması suretiyle piyasanın üzerinde getiri elde edilemeyeceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte finansal piyasalarda yapılan çalışmaların birçoğu, yatırımcıların bazı dönemlerde normalin üzerinde getiri elde ettiğini gösteren bulgular ortaya koymaktadır. Etkin Piyasa Hipotezi ile çelişen ve bazı dönemlerde elde edilen getirilerin ve katlanılan riskin diğer dönemlere göre farklılaştığını ifade eden etkiler takvim anomalileri olarak tanımlanmaktadır. Takvim anomalileri içerisinde genellikle günlere, aylara ve yıllara göre farklılaşan etkiler incelenmektedir. Bu çalışmada Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasasında takvim anomalilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda haftanın günü, yılın ayı ve yıldönümü anomalileri kukla değişken ile temsil edilerek Bitcoin ve Ethereum için belirlenen TGARCH(1,1) ve EGARCH(2,2) modeline ilave edilmiş ve Bitcoin için 18.07.2010 – 17.05.2023 dönemini, Ethereum için 10.03.2016 –17.05.2023 dönemini kapsayan günlük veriler üzerinden analiz yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, Bitcoin ve Ethereum piyasasında haftanın günü ve yılın ayı anomalilerinin bulunduğunu göstermektedir.
Öğe
The Effect of Home Bleaching on Color Match with Anterior Monochromatic Resin Composite Restoration
(Selçuk Üniversitesi, 2024 Nisan) Ünal, Merve; Paken, Gamze; Güvenç, Pınar; Yağcı, Özhan
Background: The aim of this study is to assess the color matching in class III restorations made with monochromatic resin composites after bleaching with different carbamide peroxide concentrations.Methods: Twenty human incisors that were free of caries or enamel abnormalities and freshly extracted were cleaned of blood, debris, and calculus. The mesial and distal surfaces were restored with monochromatic resin composites (Omnichroma, Tokuyama, Japan). Polishing discs (Zenit Flex, President Dental, Germany) were used for the composite restoration. All samples were randomly divided into two groups; all of the mesial surfaces were isolated, and distal surfaces were coated with %10 and %16 carbamide peroxide (Opalescence PF; Ultradent Products, Inc., USA). Color matching was evaluated on photographs with a digital colorimeter. The SPSS software program was used to perform statistical analysis (IBM Corp., Armonk, NY, USA).Results: A statistically significant difference was found between the color matching of the restorations after the 5th treatment with 16% carbamide peroxide (p = 0.004) and at the end of the 10th treatment with 10% carbamide peroxide (p = 0.028). Depending on the carbamide peroxide concentration, after the 5th treatment, a statistically significant difference was found between 16% and 10% carbamide peroxide (p = 0.000), but no statistically significant difference was found after the 10th treatment (p > 0.05).Conclusions: After carbamide peroxide bleaching, the hard tissue color became lighter. Since there is no color pigment in the monochromatic resin composite, the color might be lighter after bleaching. Therefore, these composites may be considered safer for bleaching.