Ruh Sağlığı ve Hastalıkları/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 80
 • Öğe
  Bariatrik Cerrahi Adayı Hastaların Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2019 Eylül) Aydın, Memduha; Bozkurt, Hazan Tomar; Çalışır, Akın; Yılmaz, Hüseyin
  Amaç: Obezite dünyanın her yerinde yaygın olarak rastlanan, mortalite ve morbiditeyi arttıran ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bariatrik cerrahi ise son on yıl içerisinde giderek popüler hale gelen ve daha çok tercih edilmeye başlanan bir obezite tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı bariatrik cerrahi adayı olan obezite hastalarının psikiyatrik görüşme yapılarak ve psikometrik testler kullanılarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bariatrik cerrahinin psikiyatrik uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla tarafımıza danışılan 48 obezite hastası çalışmaya dahil edildi. Araştırmaya dahil edilen hastalara sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Başa Çıkma Tutumları Değerlendirme Ölçeği (COPE), Hollanda Yeme Tutumu Anketi (DEBQ) ve Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11 Kısa Formu (BIS-11) uygulandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 32’si (%66.7) kadın ve 16’sı (%33.3) erkeklerden oluşmaktadır. Bariatrik cerrahi adayı hastaların vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması 45.23±8.97 olarak bulundu, cinsiyetler arası VKİ ortalamalarında fark saptanmadı. BDÖ puanlarında cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, BAÖ puanları kadınlarda yüksek bulundu. COPE fonksiyonel olmayan başa çıkma alt grup puan ortalamalarının kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı. DEBQ, RBSÖ-benlik saygısı alt ölçek ve BIS-11 değerlendirmelerinde cinsiyetler arasında anlamlı fark saptanmadı. Hastalar obezite ve morbid obezite olmak üzere iki gruba ayrılıp BDÖ ve BAÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında obezite grubunda her iki ölçek puanlarının morbid obezite grubundan yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Obezite ruhsal bileşenlerin olduğu multisistem bir bozukluktur. Obezitenin ruhsal bileşenlerini ve bunların cinsiyetler arası farklılıklarını dikkate almak hastanın gerek cerrahi gerekse cerrahi dışı yöntemlerle tedaviye uyumunu kolaylaştırmada ve yinelemelerin önlenmesinde önemli bir basamak olarak değerlendirilmelidir.
 • Öğe
  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatırılarak Tedavi Gören Yaşlı Hastaların Tanı ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2020 Mart) Şen, Barış; Aydın, Memduha; Altınbaş, Kürşat
  Amaç: Ortalama yaşam süresinin uzaması ile ülkemizde psikiyatri kliniklerinde yatan geriatrik hastaların sayısının artması, tanılarının tespitini önemli hale getirmiştir. Geriatrik popülasyonda, psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların tanı ve tedavilerine ilişkin bilgileri değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2010-2017 yılları arasında yatmış olan 60 yaş ve üzeri(73 hastanın) sosyodemografik ve klinik özellikleri tıbbi kayıtlarla karşılaştırılmıştır. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 67.5±5.5 ve %56.9’u (n:41) kadınlardan oluşmaktaydı. Tanıları gözden geçirildiğinde %38.9’u (n:28) depresif dönem, %16.7’si, (n:12) anksiyete bozukluğu, %11.1’i (n:8) psikotik bozukluk, %15.3’ü (n:11) bipolar bozukluk depresif (n:3) ya da manik (n:8) dönem nedeniyle tedavi edilmişti, %19.5 (n:14) hastanın demans eş tanısı vardı.Hastaların psikiyatrik hastalıkların %19.4’ünde (n:14) hipertansiyon(HT) ve Diyabetes Mellitus (DM), %7.8’ine (n:6) tiroid işlev bozukluğu eşlik etmekteydi. Hastaların büyük çoğunluğu (%79.2 n:57) kısmi remisyonla taburcu edilmişti. Taburculuk tedavileri değerlendirildiğinde %38.9’u (n:28) antipsikotik ve antidepresan kombinasyonu, %23.6’sının (n:17) ise antidepresan monoterapisi ya da kombinasyonu ile taburcu edildiği saptandı. Sonuç: Depresyon ve anksiyete bozuklukları, ileri yaşlarda en sık görülen ruh sağlığı sorunlarından ikisidir ve araştırmamız bulguları da yazın ile uyumludur Ülkemizde geriatrik hasta grubunun tanımlanarak, tedavi politikalarının geliştirilmesi açısından büyük örneklemli izlem çalışmaları yapılması gerekmektedir.
 • Öğe
  Covid-19 ve Nörolojik Bozukluklar
  (Selçuk Üniversitesi, 2021) Işık, Melike; Yılmaz, Ecem S.; Özgüncü, Cihat; Topbaş, Furkan; Özkan, Duran; Ildız, Ömer F.; Tekneci, Sevde; Ersoy, Ayşenur; Özaltın, M. Seda; Kuruçay, Buket; Öztürk, Şerefnur
  Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2019’da pandemi olarak kabul edilen COVID-19 hastalığının pandeminin ilk döneminde öncelikle solunum yollarını etkileyen ve ciddi akut solunum yetmezliğine (SARS) neden olan bir viral enfeksiyon olduğu kabul edilmiştir. Zaman içinde vasküler sistemler başta olmak üzere diğer organ sistemlerini ve en önemlisi de diğer sistemlerle beraber nörolojik sistemleri ve hatta bazen sadece nörolojik sistemleri etkilediği ortaya konmuştur. Ciddi semptomu olmayan hastalarda bile koku alma kaybı sık olarak görülmekte olup bazı hastalarda ilk veya tek belirti olabilmektedir. Viral enfeksiyonun iyileşmesine rağmen koku alma fonksiyonunun aynı hızla kazanılamaması yaşam kalitesini etkileyen önemli bir nörolojik tutulumdur. Dünyada pandemi sürecinde vaka bildirimleri ve klinik verilerin analizleri ile hızlı bilgi akışı devam etmektedir. Bu yazıda literatür incelemesi ile dünyada bildirilen nörolojik tutulumlar ışığında kranial sinir tutulumları, serebrovasküler hastalıklar ve inme, ansefalit, epilepsi, Guillain Barré sendromu, psikiyatrik bozukluklar ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır
 • Öğe
  Postpartum Başlangıç Olup Olmamasına Göre Bipolar Bozukluk Tanılı Kadın Hastaların Klinik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  (Selçuk Üniversitesi, 2021) İnce, Bahri; Altınbaş, Kürşat
  Amaç: Farklı klinik görünümlere rağmen, postpartum psikoz epizotlarının bipolar bozukluk olduğuna dair klinik ve genetik çalışmalardan gelen güçlü kanıtlar vardır. Bu çalışmada postpartum başlangıç gösteren bipolar bozukluk tanılı hastalar ile en az bir doğum yapmış ve postpartum süreçte dönem yaşamamış olan bipolar bozukluk tanılı hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Duygudurum Merkezlerinde bipolar bozukluk tanısı ile takip edilen hastalar ile yürütülmüştür. İlk hastalık belirtileri postpartum sürecin ilk 6 haftası içinde olan hastalar veri tabanlarından kontrol edilmiş ve bu hastalardan ulaşılabilen ve çalışmayı kabul eden 30 hasta çalışmanın ilk grubunu oluşturmak için ardışık olarak alınmıştır. İkinci grubu oluşturmak için en az bir doğum yapmış ve postpartum döneminde epizodu olmayan 30 kadın hasta ilk grubun yaşı ile birebir eşleştirilerek çalışmaya alınmıştır. Bulgular: Örneklemin ortalama yaşı 38,77±9,58 yıldı. Her iki grup arasında gebelik sayısı açısından istatiksel fark yoktu. Postpartum başlangıçlı grubunun ilk epizodunda psikotik bulguların olma oranı %33,3 (n=10) iken diğer grupta bu oran %10 (n=3) idi ve aradaki fark anlamlıydı (x2=4,812, p=0,028). Hastaların hastalık başlangıç yaşı istatiksel olarak anlamlı çıkmasa da tip-1 hata oranı eşik düzeye yakındı (p=0,074) ve hastalık başlangıç yaşı ortalaması postpartum başlangıç gösteren grupta yaklaşık 3,5 yıl daha erkendi. Sonuç: Bu çalışma küçük örneklemine rağmen postpartum başlangıç ile bipolar bozukluğun klinik özelliklerini değerlendiren ilk çalışma olması açısından değerli bilgiler sunmaktadır. Daha büyük örneklemli araştırmalarda postpartum başlangıç öyküsünün önemine ilişkin daha güçlü sonuçlar elde edilebilir.
 • Öğe
  Predictive Value of Monocyte to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio (MHR) in Schizophrenia Patients with Stable Coronary Artery Disease
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Candemir, Mustafa; Cansız, Alparslan
  Aim: We aimed to investigate whether the monocyte/high-density lipoprotein ratio (MHR) has a potential value in the diagnosis of schizophrenia and in predicting the presence of comorbid coronary artery disease (SPCAD). Material and Method: A total of 281 participants were enrolled in this cross-sectional study. Of the participants, 85 (Group 1) were diagnosed with schizophrenia and stable coronary artery disease, and 92 (Group 2) were diagnosed with only schizophrenia. 104 (Group 3) participants in the control group had no disease. Results: MHR was highest in group 1 and higher in group 2 than in group 3. Group 1 was 18.91 (13.38-23.60) group 2: 13.68 (11.11-16.66) and group 3: 12.50 (9.13-15.68), respectively; p<0.001 for both). Conversely, HDL was the lowest in group 1, while it was lower in group 2 than in group 3 (38.52 ± 9.45 vs. 42.76 ± 9.12 vs. 47.00 ± 11.87, respectively p<0.05 for both). The cutoff value of MHR for SPCAD was 12.77, with a sensitivity of 79% and a specificity of 43%. This value for SP was 10.73, with a sensitivity of 79% and a specificity of 50%. Conclusion: High MHR which indicates an enhanced inflammation and oxidative stress was found a significant and independent marker in SP and SPCAD.
 • Öğe
  Predictive Value of Monocyte to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio (MHR) in Schizophrenia Patients with Stable Coronary Artery Disease
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Candemir, Mustafa; Cansız, Alparslan
  Aim: We aimed to investigate whether the monocyte/high-density lipoprotein ratio (MHR) has a potential value in the diagnosis of schizophrenia and in predicting the presence of comorbid coronary artery disease (SPCAD). Material and Method: A total of 281 participants were enrolled in this cross-sectional study. Of the participants, 85 (Group 1) were diagnosed with schizophrenia and stable coronary artery disease, and 92 (Group 2) were diagnosed with only schizophrenia. 104 (Group 3) participants in the control group had no disease. Results: MHR was highest in group 1 and higher in group 2 than in group 3. Group 1 was 18.91 (13.38-23.60) group 2: 13.68 (11.11-16.66) and group 3: 12.50 (9.13-15.68), respectively; p<0.001 for both). Conversely, HDL was the lowest in group 1, while it was lower in group 2 than in group 3 (38.52 ± 9.45 vs. 42.76 ± 9.12 vs. 47.00 ± 11.87, respectively p<0.05 for both). The cutoff value of MHR for SPCAD was 12.77, with a sensitivity of 79% and a specificity of 43%. This value for SP was 10.73, with a sensitivity of 79% and a specificity of 50%. Conclusion: High MHR which indicates an enhanced inflammation and oxidative stress was found a significant and independent marker in SP and SPCAD.
 • Öğe
  The relationship between chronotype, sleep disturbance, severity of fibromyalgia, and quality of life in patients with fibromyalgia
  (TAYLOR & FRANCIS INC, 2020) Türkoğlu, Gözde.; Selvi, Yavuz.
  Patients with fibromyalgia (FM) report high levels of sleep disturbance and chronic diffuse musculoskeletal pain. These patients experience diminished quality of life (QoL) due to pain and other comorbidities. Chronotype preferences have been suggested as a potential factor connecting increased severity of FM, sleep disturbances, and poor overall QoL. The present study is the first study examining the possible association between chronotype preferences, sleep disturbance, severity of FM, and QoL in patients with FM. One hundred drug-free patients diagnosed with FM participated in this cross-sectional study. Of them, 79 (79%) were females and 21 (21%) were males. The mean age was 41.65 +/- 9.17 years (range: 21-62 years). The severity of FM symptoms, chronotype preferences, and QoL was evaluated using the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ), and World Health Organization Questionnaire on Quality of Life: Short Form (WHOQOL-BREF). The participants' anxiety/depressive symptoms and sleep problems were assessed using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). The participants were classified according to their MEQ scores as evening type (score: 16-41), neither type (score: 42-58), and morning type (score: 59-86). It was found that there were significant differences in the FIQ score between the three groups (p < .001). It was determined that the total PSQI score was significantly higher in the evening type than the other two types (p < .05). It was found that there were significant differences in the general health, physical health, psychological, and environmental domain scores of the WHOQOL-BREF between the three groups (p < .05). It was detected that there were significant correlations between MEQ scores, WHOQOL-BREF subscale scores, FIQ scores, HADS-A and HADS-D scores, and PSQI scores. According to hierarchical regression analysis, eveningness preference explained an additional 21.9% of the variation in FM severity, thereby causing a statistically significant change in R-squared. Our results indicated that eveningness preference was directly related to increased FM symptom severity and poorer QoL. Based on these findings, neglecting to take chronotype preference into account may not result in optimal response to standard treatment for some patients with FM.
 • Öğe
  Toplum ruh sağlığı merkezlerine devam eden şizofreni hastalarının bakımevinde veya evlerinde yaşama durumlarına göre karşılaştırılması
  (2020) Aydın, Memduha; Altınbaş, Kürşat; Nal, Şerife Odabaş; Ercan, Seda Kırcı; Ayhan, Medine Gıynaş; Usta, Akif; Özbek, Süleyman
  Amaç: Toplum ruh sağlığı merkezleri toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin çekirdeğini oluşturan birimlerdir.Ağır ruhsal bozuklukları olan bireylere ve ailelerine destek sağlayan bu merkezlere kayıtlı hastaların bir kısmıbakımevinde kalmaktadır. Bu çalışmada bakımevinde yaşayan hastaların sosyodemografik, klinik ve ilaç tedavisiözelliklerinin evde yaşayan hastalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, Selçuk Üniversitesi TıpFakültesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya Numune Hastanesi ve Konya EreğliDevlet Hastanesi toplum ruh sağlığı merkezlerine kayıtlı hastalardan DSM-5 ölçütlerine göre şizofreni tanısıkonmuş, ayda en az bir gün rehabilitasyon programına katılan toplam 135 hasta alındı. Çalışma tasarımı geriyedönük olarak yapıldı, veri toplama formları hastane tıbbi kayıtları kullanılarak dolduruldu. Bulgular: Çalışmaya 53’ü(%39.3) kadın, 82’si (%60.7) erkek 135 şizofreni hastası alındı. Hastaların 82’si (%60.7) evde yaşamaktayken, 53’ü(%39.3) bakımevinde kalmaktaydı. Bakımevinde yaşayan hastaların erkek oranı, yaş ortalamaları, rehabilitasyonprogramına katıldıkları gün sayısı, hastalık süresi, sigara içme durumu evde kalan hastalarınkinden istatistikselyönden anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Tüm hastalar değerlendirildiğinde hastaların ilaç sayısı ile yan etki ölçekpuanı, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği toplam puanı arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon bulundu. Birantipsikotik veya çoklu antipsikotik ilaç kullanımını öngördüren değişkenlenleri belirlemek için yapılan lojistik regres-yon analizine göre, erkek cinsiyetin ve hastane yatış sayısının kombine ilaç kullanım oranını artırdığı belirlendi.Sonuç: Toplum ruh sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için hastaların bakımevinde ve evdekalma durumlarına göre gereksinim alanlarının belirlenmesine, ruhsal-toplumsal müdahalelerde iyi uygulamalarınpaylaşılarak yaygınlaştırılmasına ve ilaç tedavileri konusunda tedavi kılavuzlarının önerileri doğrultusunda yenidüzenlemelerin yapılmasına gerek vardır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(1):14-22)
 • Öğe
  The relationship of consumers' compulsive buying behavior with biological rhythm, impulsivity, and fear of missing out
  (TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019) Aydin, Duygu.; Selvi, Yavuz.; Kandeger, Ali.; Boysan, Murat
  In this study, we aimed to investigate the relationship between compulsive buying (CB), biological rhythm, impulsivity, and fear of missing out (FoMO). The data in the research was collected from 493 university students using a package of psychological tools including the personal questionnaire, the Compulsive Buying Scale (CBS), Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11), Fear of Missing Out Scale (FoMOs), Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ), Sleep Hygiene Index (SHI), and Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21). One-way analysis of variance was used to investigate the differences in scales scores across chronotypes, and hierarchical regression analysis to understand the relationships of compulsive buying scores with socio-demographic characteristics and scales scores. Morning-typeindividuals reported lower scores on the CBS, impulsivity, FoMOs, anxiety, and stress than evening-types or neither-types. According to the hierarchical regression analyses, compulsive buyers reported significantly greater levels of impulsivity, depression, anxiety, and fear of missing out. The results showed that evening-type individuals were more likely to compulsive buying behaviors, impulsivity, and FoMO. In conclusion, this study revealed pioneering findings in terms of CB-related factors. It also showed the relationship between consumers' compulsive buying behavior, and FoMO and the effect of circadian preferences in biological rhythms on this relationship.
 • Öğe
  The effects of individual circadian rhythm differences on insomnia, impulsivity, and food addiction
  (SPRINGER, 2019) Kandeger, Ali.; Selvi, Yavuz.; Tanyer, Deniz Kocoglu.
  Individuals can generally be divided into morning, neither and evening types according to behavioral, psychological, and biological variables including appetite levels, usual meal times, sleep times, and melatonin secretion. These factors together identify a person as being part of a certain chronotype, i.e., as feeling more efficient either in the morning (morning type) or later in the day (evening type). Food addiction is defined as addictive behavior toward palatable foods and is thought to be one of the underlying risk factors for obesity. Our aim in this study was to investigate the relationship between circadian rhythm differences and food addiction via insomnia and impulsivity in university students. Participants were 1323 university students, filled out a package of psychological tools, including the Morningness-Eveningness Questionnaire, Insomnia Severity Index, Barratt Impulsiveness Scale Short Form, and Yale Food Addiction Scale. Logistic regression analysis was used to investigate direct relation of food addiction with insomnia, impulsivity and obesity, and mediation regression analysis was used to investigate the indirect effect of circadian rhythm differences on food addiction. Our findings indicated that evening types were more prone to insomnia and impulsivity, and also insomnia and impulsivity significantly contributed to the variance of food addiction. Although there was no significant linear relationship between circadian rhythm differences and food addiction, evening-type circadian preferences were indirectly associated with higher food addiction scores mediated by insomnia and impulsivity. The most remarkable result of our work was that circadian rhythm differences seem to indirectly effect on food addiction through elevated insomnia and impulsivity. Level V, descriptive cross-sectional survey.
 • Öğe
  The effect of thyroid dysfunction and treatment on fat tissue adiponectin levels in rats
  (BIOINTERFACE RESEARCH APPLIED CHEMISTRY, 2019) Atici, Emine.; Mogulkoc, Rasim.; Baltaci, Abdulkerim Kasim.; Menevse, Esma.
  Adipose tissue is a hormonal active system that produces and releases leptin, adiponectin and resistin. Seen from this aspect, it may be thought that adiponectin may interact with the thyroid axis. Thyroid function disturbance led to changes on the body weight, muscle volume and adipose tissue. Experimental findings show that adiponectin and thyroid hormones have biological interactin with each other. However, various results have been reported a relationship between thyroid hormones and adiponection levels. The aim of the present study was to determine adipose tissue adiponectin levels in rats with thyroid dysfunction and after treatment. Study was performed on 40 Sprague-Dawley male rats. Groups were designed as 1-control, 2-hypothyroidism (Hypo), 3-hypothyroidism + Thyroxine, 4-hyperthyroidism (Hyper), 5-hyperthyroidism + PTU. At the end of 3 weeks experimental period, adipose tissues of rats were analyed for adiponection by Elisa. Experimental hypothyroidism reduced adipose tissue adiponectin levels, but hyperthyrodism increased. Treatment of hypothyroidism and hyperthyroidism corrected disrupted adiponectin levels to control. The results of the present study show that experimental thyroid dysfunction has affected adipose tissue adiponection levels in rats.
 • Öğe
  The effect of individual biological rhythms on dry eye
  (TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019) Yener, Halil Ibrahim.; Selvi, Yavuz.; Tekdemir, Rukiye.
  This study aims to assess whether an individual's chronotype (i.e. morningness versus eveningness) has an impact on tear film. Eighty-six dry eye patients not having any underlying systemic or metabolic diseases and either a morning or evening chronotype were included in the study. Tear film break-up time (BUT) and Schirmer tests are common objective tests that are used to diagnose the eye dryness. Using multivariate analysis of covariance (MANCOVA), we investigated the interaction effect of chronotype x sex on insomnia, Schirmer (mm) and BUT (sec) measurements after adjusting for age. We found that the participants who were more prone to evening chronotype characteristics reported to have more severe dry eye signs which monitor with the aid of the Schirmer and tear film break-up time test. In addition, those with higher scores in insomnia severity index had lower Schirmer test and tear film break-up time scores. These findings suggest that chronobiological factors may play a crucial role in the dry eye symptom severity.
 • Öğe
  Suicide attempts and related factors in schizophrenia patients
  (SAUDI MED J, 2019) Aydın, Memduha; İlhan, Bilge Ç.; Tekdemir, Rukiye; Çokünlü, Yusuf; Erbasan, Vefa; Altınbaş, Kürşat
  Objectives: To investigate the relationship between suicide attempts and demographic-clinical variables and to assess the methods used in suicide attempts by comparing schizophrenia patients with and without suicide attempts. Methods: A retrospective study with a total of 223 schizophrenia patients aged 18-65 years that were admitted to the Department of Psychiatry, Selcuk University and the Beyhekim Psychiatric Clinic Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey, between January 2014 and January 2018 The data collection forms created by researchers were completed using hospital medical records. Results: It was determined that 40.8% of schizophrenia patients attempted suicide at least once and that 39.6% of schizophrenia patients who attempted suicide had recurrent suicide attempts. Those with suicide attempts had a significantly longer mean duration of untreated psychosis and a higher total number of hospitalizations compared to those without suicide attempts. In addition, the use of depot antipsychotic drugs was significantly lower in those with suicide attempts. There was a statistically significant difference in the presence of traumatic life events between those with and without suicide attempts. Conclusion: Suicidal behavior is an important problem in schizophrenia. Identifying risk factors and high-risk individuals will guide us in the development of preventive interventions.
 • Öğe
  Strabismus in hydrocephalus patients
  (SPRINGER, 2019) Koktekir, Bengu Ekinci; Koktekir, E.; Ozcan, G.; Karabagli, H.
  Purpose To evaluate the characteristics and outcomes of strabismus in patients with hydrocephalus. Methods A retrospective chart review of patients with strabismus and hydrocephalus is performed in the Department of Pediatric Ophthalmology between 2012 and 2018. Results Seventeen patients between the ages of 6 months and 13 years met the criteria of strabismus and hydrocephalus. Although all had developmental delay, five patients out of 17 were premature (lower than 36 weeks of gestation). All patients had ventriculoperitoneal shunt placement for congenital hydrocephalus. Three patients had exotropia, whereas 14 had esotropia. Glasses were prescribed to 13 patients: hyperopic correction in 12 and myopic correction in one patient. Surgical correction with bimedial recession was performed in five patients. Four of them achieved successful ocular alignment. Conclusions Children with hydrocephalus most likely have esotropia. Although good ocular alignment is achieved with surgical correction in some patients, some patients may benefit from glasses.
 • Öğe
  Bipolar spektrumu tanı ölçeği Türkçe Formu’nun güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
  (TURKIYE SINIR VE RUH SAGLIGI DERNEGI, 2019) İnce, Bahri.; Cansız, Alparslan.; Ulusoy, Sevinç.; Yavuz, Kasım Fatih.; Kurt, Erhan.; Altınbaş, Kürşat.
  Objective: The purpose of this study is to evaluate the reliability and validity of the Turkish Version of the Bipolar Spectrum Diagnostic Scale (BSDS). Method: The study was carried out with 130 patients diagnosed with bipolar I disorder, 15 patients diagnosed with bipolar II disorder, and 38 patients diagnosed with major depressive disorder attending the outpatient psychiatry departments of the Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Mental Health and Neurological Diseases. The Mood Disorder Questionnaire (MDQ) was used for convergent validity. The internal consistency coefficient, item-total score correlation coefficients, test-retest correlation coefficient, confirmatory factor analysis, correlation with concurrent scale, and ROC curve were statistically calculated. Results: Confirmatory factor analysis indicated that the 20-item version did not show adequate goodness-of-fit. The item 4 with a relatively low regression weight was removed from the model. For the 19-item revised and corrected model, the observed goodness-of-fit indexes were RMSEA = 0.040, CFI = 0.900, GFI = 0.890, IFI = 0.900 and chi(2)/df = 1.230. The internal consistency Cronbach's alpha coefficient was 0.831. The correlation coefficient between the Turkish version of the BSDS and the MDQ was 0.54. The cutoff point of the scale calculated by the ROC analysis was 12 with a sensitivity of 78.6% and a specificity of 86.8%. Conclusion: The Turkish Version of the BSDS, has been shown to be reliable and valid tool for screening bipolar disorder after removal of the item 4 of the original version of the scale.
 • Öğe
  Romatizmal kalp hastalığı olan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik problemler ve bunları etkileyen faktörler: Bir ön çalışma
  (GALENOS YAYINCILIK, 2019) Uytun, Merve Cikili.; Çelik, Serkan Fazlı.; Çetin, Fatih Hilmi.; Babadağı, Zehra.; Uytun, Salih.
  INTRODUCTION: We aimed to evaluate the psychiatric symptoms in addition to quality of life in children and adolescents with rheumatic heart disease, and to determine which factors contribute to psychiatric problems of them. MATERIALS and METHODS: A total of 25 children and adolescents with rheumatic heart disease, additionally, 25 children and adolescents with typical developing controls aged 6-16 years old were included. Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, (present and life time version - K-SADS-PL) was applied to parents of all of the children and adolescents, and Child Depression Inventory, The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory for children KINDLR Questionnaire for Measuring Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents were applied to all of the children and adolescents. Assessment for mothers, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory and Five Factor Personality Inventory were used. RESULTS: We found higher anxiety scores and increased anxiety disorder diagnosis among children and adolescents with rheumatic heart disease (p<0.05). Mothers' anxiety scores, depression scores, and personality traits are associated with KINDL subscales, and neuroticism scores are also associated with Child Depression Inventory scores. In addition, presence of psychiatric disorder was predicted by Beck anxiety scores. CONCLUSIONS: Our results suggest that psychiatric evalution is important in the treatment of children and adolescents and their parents with rheumatic heart disease.
 • Öğe
  Neutrophil/lymphocyte ratio, monocyte/lymphocyte ratio, and mean platelet volume as systemic inflammatory markers in different states of bipolar disorder
  (TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019) Inanli, Ikbal; Aydin, Memduha; Caliskan, Ali Metehan; Eren, Ibrahim
  Background: Currently, increasing evidence supports the hypothesis that alterations in the immune-inflammatory system are critical for the pathophysiology of bipolar disorder (BD). Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), monocyte/lymphocyte ratio (MLR), and mean platelet volume (MPV) have recently been investigated as inexpensive and simple inflammatory markers. Aims: The aim of this study is to compare NLR, PLR, MLR, and MPV in depressive, manic, and euthymic patients with BD and healthy controls, and to evaluate whether values of NLR, PLR, MLR, and MPV are possible state or trait biomarkers in BD. Methods: This retrospective study was conducted with 341 patients with BD (100 patients in a depressive state, 141 patients in a manic state, and 100 patients in a euthymic state) and 114 healthy controls. Results: We found that patients with BD in manic states had higher levels of MPV, NLR, and MLR, and patients with BD in depressive states had higher levels of MPV than the controls. Moreover, MPV predicted all states of BD, while NLR and MLR predicted the manic state of BD. Conclusions: NLR, MLR, and MPV obtained from simple and inexpensive blood tests were significantly higher in patients with BD than in healthy controls, which each imply low-grade inflammation. MPV may serve as a possible trait biomarker of BD, while NLR and MLR may both serve as possible state biomarkers of the manic state.
 • Öğe
  Is there a difference between the readabilities of Iinformed consent forms used for elective and emergency procedures in Turkey?
  (SAGE PUBLICATIONS INC, 2019) Sönmez, Mehmet Giray.; Sönmez, Leyla Öztürk.; Kozanhan, Betül.; Dündar, Zerrin Defne.
  Background: Informed consent is an important aspect of ethical medical practice. In legal terms, making an intervention without informed consent may mean negligence or malpractice and may lead to legal action, maltreatment, and even attack against the doctor. This study aims to evaluate the readability of informed consent forms (ICFs) used for elective (urology and general surgery) and emergency procedures (emergency medicine and intensive care) by comparing through readability formulas. Methods: Elective and emergency ICFs were accessed through the web sites of national health care associations. A total of 387 consent forms were evaluated and the same forms were included only once. A total of 35 consent forms were evaluated for emergency procedures, while a total of 55 consent forms were evaluated for elective procedures. Atesman and Bezirci-Yilmaz formulas defined for determining the readability level of Turkish texts and Gunning fog and Flesch Kincaid formulas measuring the general readability level were used for calculating the readability level of consent forms. Results: Even though elective ICFs are more readable compared to those of emergency procedures according to Bezirci-Yilmaz formulas, this was statistically insignificant (P = .54). The readability of elective consent forms was found to be at a significantly more difficult level to read compared to Atesman, Gunning fog, and Flesch Kincaid formulas (P = .002, P < .001, P < .001, respectively). Conclusion: Even though the procedure is emergency or elective, a difficult readability level may cause problems for the doctor in legal phases. Readable and understandable consent forms should be available to be able to explain morbidity and mortality and improve prognosis. Education level of our country should also be considered while preparing these consent forms.
 • Öğe
  Evaluation of retinal nerve fiber layer, macular, and choroidal thickness in schizophrenia: spectral optic coherence tomography findings
  (TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019) Topcu Yilmaz, Pinar.; Aydin, Memduha.; Ilhan, Bilge Cetin.
  OBJECTIVES: The study was performed to evaluate the retinal nerve fiber layer (RNFL), macular, and subfoveal choroidal thickness (SFCT) in patients with schizophrenia and healthy controls using spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT). METHODS: Fifty-nine schizophrenic patients and 36 age- and sex-matched healthy volunteers were enrolled in this cross-sectional clinical study. The RNFL, macular, and SFCT thickness measurements obtained by SD-OCT were compared between the groups. RESULTS: The mean age of 59 patients included in this study was 34.64 years and the mean age of 36 healthy controls was 32.08 years, mean illness duration was 10.33 years, mean total Positive and Negative Symptom Scale (PANSS) score was 75.18, and mean CGI-S score was 3.88. Macular thickness in the superior inner (350.97 +/- 16.51 vs. 341.81 +/- 16.35), nasal inner (348.97 +/- 17.53 vs. 340.25 +/- 17.55), inferior inner (345.5 +/- 17.59 vs. 335.47 +/- 16.92), temporal inner (333.28 +/- 17.96 vs. 321.97 +/- 19.96), and temporal outer (289.14 +/- 14.10 vs. 281.29 +/- 15.31) segments were significantly decreased in schizophrenic patients. However; RNFL thickness and choroidal thickness (CT) measurements between the two groups were similar. No significant correlation was found between illness duration, PANSS score, CGI-S score and RNFL thickness and macular thickness measurements. There was a weak negative correlation between disease duration and CT. CONCLUSIONS: The findings from this study suggest that macular thickness measurements are reduced in schizophrenic patients but do not indicate any significant change in RNFL or choroids. Further studies are needed to determine the potential application of optical coherence tomography as a tool for the diagnosis and monitoring the progression of this disease.
 • Öğe
  Evaluating stable chronic obstructive pulmonary disease by ultrasound
  (HINDAWI LTD, 2019) Evrin, Togay.; Korkut, Semih.; Sonmez, Leyla Ozturk.; Szarpak, Lukasz.; Katipoglu, Burak.; Smereka, Jacek.; Guven, Ramazan.; Akpinar, Evrim Eylem.
  Background and Aim. The purpose of the study was to evaluate the relationship between COPD severity and the diaphragmatic function measured by point-of-care US in patients with stable COPD. Method. A total of 61 patients with COPD and 40 healthy subjects who had been admitted to Ufuk University Hospital between December 2018 and May 2019 were enrolled. Point-of-care US was performed, and lung silhouette and anterior, right, and left hemidiaphragm method in M-mode were used to evaluate the diaphragm. Results. The point-of-care US measurements, lung silhouette method right (Lung Sil R), lung silhouette method left (Lung Sil L), right hemidiaphragm US method in B-mode (Ant B-Mode R), and right hemidiaphragm US method in M-mode (Ant M-Mode R), were significantly different among groups (P < 0.001 for each). FEV1 was strongly correlated with Lung Sil R, Lung Sil L, Ant B-Mode R, and Ant M-Mode R (r = 0.963, P < 0.001; r = 0.956, P < 0.001; r = 0.953, P < 0.001; and r = 0.917, and P < 0.001, respectively). Negative correlations were detected between the number of exacerbations per year and Lung Sil R and the number of exacerbations per year and Ant M-Mode R (r = -0.599, P < 0.001 and r = -0.587, and P < 0.001, respectively). Conclusion. In this study, FEV1 and annual number of exacerbations turned out to be strongly correlated US findings. The use of US in COPD patients could help to support clinical decision, but further clinical studies are necessary to confirm those findings.