Sosyal Hizmet/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Öğe
    Güven araştırmaları güvenilir mi : Sosyal güven araştırmalarının yönetimine ilişkin eleştirel bir yaklaşım
    (2018) Can, İslam
    Güven duygusu, toplumsal ilişkilerin temelinde bulunan önemli bir rezervdir. Gündelikyaşamımızda, hayatımızın büyük dönemeçlerinde, zor zamanlarda ve daha birçok olağan veolağanüstü durumlarda güven, sosyal ilişkileri düzenleyen temel belirleyici bir güç halinegelebilmektedir. Güven konusu, bazı felsefecilerin veya düşünürlerin kısmen ilgilenmesinindışında, yaklaşık yarım asırdan bu yana sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve ekonomi gibi bazıdisiplinlerin ilgisine mazhar olmuştur. Ayrıca güven konusu Avrupa ve Amerika’da sosyalbilimlerin önemli bir konusu haline gelmiş ve güven ile ilgili geniş bir literatür oluşmuştur.Güvene duyulan ilgi, bazı uluslararası araştırma şirketlerinin çoğu ülkede yaptığı güvenaraştırmaları vesilesiyle de artış göstermiştir. Ancak yapılan güven araştırmalarının sonuçları,bazı sosyal bilimcilere göre “güvenilir” bulunmamaktadır. Bu çalışmanın iddiasını da oluşturanbu yargı, güven araştırmalarının metodolojik açından yeniden ele alınması gerekliliğine dikkatçekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, güven konusu öncelikle toplumsal ilişkiler bağlamındaele alınacak ve güvenin sosyal bilimlerin konusu haline getirilmesi tartışılacaktır. Güvenkonusuna ilişkin panoramik bir çerçeve sunulduktan sonra güven araştırmasının metodolojisineyönelik güven sorusu, toplumların kültürel ayrışması, homojen/heterojen toplum farklılaşmasıve güven çeşitleri bağlamında eleştiriler getirilecektir