Dergi Yayın Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 23
 • Öğe
  Translation Today: Audiovisual Translation in Focus
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Miraki, Milad; Noushmand, Nima
  Since the turn of the millennium, audiovisual translation has developed into a well-established subfield of translation studies and has continued to grow in popularity. Publication of numerous books and essays, including Orelo (2004), DíazCintas (2009) and Bogucki (2015), attests to its importance for contemporary scholarship. However, there is still much more to be done. This innovative collection of essays, organized by Michael Organ, is a valiant effort to bridge existing gaps in audiovisual translation. Apart from the editor's brief and panoramic introduction, the book is divided into seven chapters that cover topics such as audiovisual material in language teaching, interlingual subtitling, closed captions, folktales, censorship, translating puns and audiovisual translation in video games
 • Öğe
  Susan Casey’s Voices in the Ocean, or a Call for a More Polyphonic World
  (Selçuk Üniversitesi, 2021) Mutlu, Hatice Bakanlar
  Susan Casey?s Voices in the Ocean: A Journey into the Wild and Haunting World of Dolphins was published in 2015. It became a New York Times bestseller in its first week and was also chosen as one of Amazon?s Best Books of 2016 (About Susan, n.d.). It has received critical acclaim mainly because of the writer?s archival research into her subject matter, namely dolphins and her ability to merge the personal with the ecocritical despite some criticism directed at the writer for her supposed tendency to mysticism and coverage of topics which the reader might already be familiar with. However, for a reader who is new to the world of dolphins and wants to learn about them from a book, rather than documentaries, Casey?s Voices could provide a thought-provoking perspective as well as useful insights.
 • Öğe
  Çi?n Düşüncesi? ve Kültürü Temel Kavramları I
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Gülez, Sema Gökenç
  4000 yıllık yazılı tarihe sahip olan Çin kendine has kültürü, tarihi zenginliği ve bünyesinde çok sayıda etnik grup barındırmasıyla çoklu kültür çeşitliliği ile öne çıkan en eski medeniyetlerden biridir. Günümüzde ekonomi, ticaret ve teknoloji gibi farklı alanlardaki gelişmeleri ile adından sıkça söz ettiren Çin, geleneksel kültürü, tarihi ve düşüncesine bağlı olması ile de dikkat çekmektedir. Çin bugün, küreselleşme ve modernleşme ile beraber farklı alanlarda birçok gelişme göstermiş olsa da Çin’in düşünce yapısı ve kültürünün kaynağı her zaman baki kalmıştır. Bu bağlamda, günümüz Çin medeniyetinin kültürü, tarihi, edebiyatı, sanatı, düşünce yapısı ve toplum değerlerini anlamak için Çin’in düşünce ve kültürünün temel yapı taşlarını oluşturan kavramları anlamak son derece önemlidir.
 • Öğe
  Büyük Bi?lgi? - Müzi?k Hakkında Notlar
  (Selçuk Üniversitesi, 2021) Ceylan, Fatma Ecem; Özerdim, Muhaddere Nabi
  Kadim Çin medeniyetinin tarihini, felsefesini, kültürünü anlayabilmek için bu medeniyete ait kitapları okumak, anlamak ve Çin kaynaklarını inceleyerek dönemlere ait sorunları çözümleyebilmek gerekmektedir. Çeviri eserler, bir medeniyetin kültürü, tarihi, dini inançları ile ilgili bilgileri içinde barındırırlar ve bizlere o medeniyet hakkında önemli detaylar sunarlar. Bir eseri çevirirken çevirmenin o dile ve kültüre hâkim olması çevirinin esas noktalarındandır. Çünkü kültür ögelerinin okuyucuya doğru aktarılması çevirilerde önemli bir etkendir.
 • Öğe
  Dorian Gray’in Portresi’ni, Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesiyle Yeniden Düşünmek
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Koçak, Halilcan
  Victoria döneminin en ünlü romanlarından birisi olan Dorian Gray’in Portresi, yayımından bu yana hem edebiyat hem de felsefe çalışmalarının odak noktası olmuştur. Oscar Wilde, romanın benzersiz karakterleri aracılıyla yalnızca Victoria toplumunu eleştirmekle kalmaz, aynı zamanda ahlakı da sorgular. Bu çalışma, Wilde’ın Dorian Gray’in Portresi eserini, Immanuel Kant’ın ahlak felsefesi aracılıyla tetkik edecektir. Kant, ahlak felsefesinin büyük bir kısmını “hüsnüniyet” kavramı üzerine kurmuştur ki bu ayrıca onun “ödev” fikrinin temelidir. Bu fikre göre, “hüsnüniyet” ile yerine getirilen eylemler, ayrıca evrenselleştirilebilecek ilkeler ile yerine getirilmelidir. Bu eylemler insanlığı ve insanların hayatlarını da kolaylaştırmalıdır. Bu fikrin aksine, arzularını ve tutkularını takip eden Dorian’ın karakterindeki aşamalı değişimler, onun “hüsnüniyet”inin ve ahlak duygusunun kötüleşmesine ve yitimine sebep olur. Bu çalışma, Dorian’ın çalkantılı karakterinin, Kant’ın ahlak felsefesiyle olan uyuşmazlıklarını tetkik etmeyi amaçlamaktadır.
 • Öğe
  Çin Klasik Metinlerinde Yakın Anlamlılık Sorunu: “Kırgız” Adı Örneği
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Kapusuzoğlu, Gökçen
  Çince kaynaklar, yüzlerce yıllık sistemli ve kapsamlı çalışmaların titiz bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikleriyle kaynaklar hem Türk tarihini hem de Türk kültür çevresinden halkların tarihlerini, kültürel özelliklerini ve efsanelerini bugüne taşıması açısından önem arz etmektedir. Ancak kaynaklar okunurken karşılaşılan birtakım zorluklar vardır. Bu zorluklardan biri; aynı halkı, kişiyi veya boyu tanımlayan birden fazla farklı sözcüğün kullanılması durumudur. Bu durum, dil bilim çevrelerince “eş anlamlılık” değil, “yakın anlamlılık” olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşım, iki veya daha fazla sözcüğün bire bir aynı anlamı karşılamasının mümkün olmaması, muhakkak aralarında bir fark olduğu veya zaman içinde olacağı argümanı ile açıklanmaktadır. Çin klasik metinlerindeki bu yakın anlamlılık sorununa bu çalışmada “Kırgız” halkını tanımlamak için kullanılan farklı sözcükler üzerinden örnek verilmiştir. Çalışmada, Çin kaynaklarının temel bazı zorluklarından ve Çincenin temel özelliklerinden söz edilmiş, yakın anlamlılık kavramı incelenmiş ve Kırgız adı üzerinden Çin kaynaklarında geçen farklı sözcükler tespit edilmiştir. Bu sözcüklerin hangi kaynaklarda geçtiği saptanarak kaynaklardan örnek cümleler verilmiştir.
 • Öğe
  Kültürlerarası Tekni?k I?leti?şi?mi?n Görsel Yönleri?: Bi?li?şsel Bi?li?msel ve Göstergesel Bakış Açısı
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Risku, Hanna; Pricker, Richard; Özekmekçi, Ayşe Melike
  Bu makale, teknik metinlerin çevirisinde sözel ve görsel yönlerin rolüne ilişkin bilişsel bilimsel bir bakış sunmaktadır. Semboller ve simgeler arasındaki göstergebilimsel farklılaşma hem bilişsel bilim hem de çeviribilimin bakış açısından tartışılmaktadır. Makale, metnin hem sözel hem de görsel yönleri içeren bir iletişim (ve çeviri) birimi olarak tanımına bakar ve böylece çeviride görsel boyutun işlevini vurgular. Kuramsal tartışma, günümüzde çeviri yapılan işyerlerindeki mesleki uygulamalarla ilgilidir: Bu araştırma, bir çeviri bürosunda uzun bir süre boyunca katılımcı gözleme dayalı yeni bir deneysel alan çalışmasının sonuçlarını tartışarak, teknik çeviride görsel boyutun ne ölçüde dikkate alınabileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar özellikle, çeviri teknolojilerinin (çeviri hafızaları, çeviri yönetim sistemleri, yerelleştirme yazılımı vb.) modern çeviri ortamında kullanımının neticeleri üzerinde durmaktadır. Bu tür teknolojilerin kullanımından kaynaklanan sözel yönün hâkimiyeti, çevirmenlerin çevirideki görsel öğelere dikkat etmelerini giderek daha zor hale getirebilir. Bu, çeviri bilimleri programlarına çeviri teknolojilerinin eleştirel ve profesyonel kullanımına ilişkin derslerin dahil edilmesinin önemini vurgulamaktadır.
 • Öğe
  Çevi?ri? Süreci?: I?ranlı Okuyucular Arasında Tranface'i?n (Çevi?rmeni?n Önsözü) Durumu
  (Selçuk Üniversitesi, 2022 Aralık) Abdi, Hamidreza
  Çevirmen Önsözü (Tranface) çevirmen ve çeviri hakkında yararlı bilgiler içeren okuyucular için değerli bir kaynaktır. Ayrıca çevirmenin daha görünür olmasını ve toplumdaki statüsünü yükseltmesini sağlamaktadır. Bu çalışma, İranlı okuyucular arasındaki çevirmen önsözü olgusu ile ilgilidir. Araştırmada Genette'nin (1997) önsöz/tranface tanımına dayalı olarak hem açık uçlu hem de kapalı uçlu maddelerden oluşan 12 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Ayrıca İran’daki çeviri üniversitelerinde öğretim üyesi olan üç çevirmenlik bölümü hocası ile zengin bir tartışma ortamı oluşturmak ve istenen sonuçları elde etmek için yarı yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sonuçların gösterdiği gibi, katılımcıların büyük bir çoğunluğu kitabı okurken ya çevirmen önsözü (Tranface) olgusuna aşina değildir ya da görmezden gelmiştir. Bu, çevirmen önsözünün tatmin edici olmayan konumuna ve ne yazık ki çevirmen önsözünün İranlı okuyucular arasındaki düşük statüsüne işaret etmektedir.
 • Öğe
  The Process-Oriented Approach in Translation Training
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2022) Gile, Daniel; Kurt, Burcu Gökgöz
  Bu çalışma, Daniel Gile'ın(1994) kaleme aldığı, süreç odaklı çeviri eğitimini anlatan kitap bölümünün İngilizce'den Türkçe'ye çevirisidir. Çalışmada, süreç odaklı ve ürün odaklı çeviri yaklaşımları arasındaki temel farklar, süreç odaklı yaklaşımın özellikleri, felsefesi, önerilen modelin tanıtımı ve aşamaları bir uygulama örneği ile ele alınmıştır.
 • Öğe
  Treating Cultural References in Translation: The Wedding of Zein as an Example
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2022) Vafaibaaj, Saad Alyamam
  Several shifts related to cultural references take place during the translation process. The current article deals with the attempts the translator Denys Johnson-Davies makes to address the rich cultural references in The Wedding of Zein by the Sudanese writer Tayeb Salih. These attempts are the target of the current study. This paper focuses on how theories of translation attempt to explain the rationale behind the translator‘s decisions and actions, particularly when dealing with culture-specific references. This article demonstrates that the target reader (TR) is the central focus of Johnson-Davies‘ approach to translating the source text (ST). The paper argues that translators do not follow one single approach when rendering a text, but instead employ a plethora of techniques to help the reader digest the literature.
 • Öğe
  Çeviri Edebi Eserlerde Etik Sorunlar: İntihal
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2022) Seis, Zekiye
  Teknik gelişmelerle birlikte son zamanlarda insan bilgisine dayalı hemen her alanda, edebi eserlerin üretimi artmış ve bu da bir sürü yeni probleme neden olmuştur. Bu zorluklardan biri, bir dizi çalışma alanında sıklıkla ortaya çıkan etik olarak kabul edilir. Etiğin önemi konusunda günümüzde yüksek seviyede bilgi sahibi olunmasına rağmen, araştırmalarda gözüken etik sorunların artması, etik problemleri çözmek için geliştirilebilecek etik standartların eksikliğinden kaynaklı olabilir. İngilizce' den anadilimiz Türkçe' ye çevrilmiş edebi eserlerin üretiminde etik bir sorun olan intihal, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, çevirilerdeki intihali ortaya çıkarmak ve yeterince önemi bilinmeyen bu etik sorunun daha iyi konu edinilmesini sağlamaktır. Bu amaçla, çeviri çalışmalarında intihalin önlenmesine yönelik yasal önlemler geliştirilebilir. Aynı zamanda çeviri çalışmalarında intihal konusunun yer alması sağlanarak, çeviri bölümündeki öğrencilerin intihal bilgisinin artırılması ile daha bilinçli olabilmeleri teşvik edilmelidir.
 • Öğe
  Türkiye’deki Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Sınıflarında Öğretmen Soruları: Nitel Araştırma Örneği
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2022) Mermer, İlknur Ülker
  Bu çalışma, Türkiye?de yabancı dil olarak İngilizce öğretilen sınıflarda öğretmen sorularının nasıl oluşturulduğunu ve öğrencilere nasıl yöneltildiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Mevcut çalışmada, öğretmen soruları çeşitleri kategorize edilirken Farrell?ın sınıflandırması göz önünde bulundurulmuştur. Farrell?in öğretmen soruları sınıflandırmasını kapsamlıca belirtmek gerekirse; ekoik ve epistemik olmak üzere iki ana kategori ile sınıflandırılan öğretmen soruları, anlama-kontrol soruları, açıklama istemi soruları, teyit-kontrol soruları, referans soruları, teşhir edici sorular, açıklayıcı sorular ve retorik sorular olarak adlandırılan yedi farklı alt kategori içermektedir. Veri toplama aşamasında, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi gerçekleştiren üç farklı öğretmenin farklı online dersleri kayda alınmış ve deşifre edilmiştir. Deşifreler, içerik analizi yöntemi kullanılarak araştırmacı tarafından incelenmiş ve Farrell?in sınıflamasına göre analiz edilmiştir. Mevcut araştırmanın bulguları şunu göstermektedir ki teşhir edici sorular ile referans soruları yabancı dil olarak İngilizce öğreten Türk öğretmenler tarafından en çok kullanılan soru türleridir. Genel anlamda İngilizce öğretmenleri tarafından en sık kullanılan soru türleri önceki araştırmalar ile benzerlik göstermesine rağmen, videolar ayrı ayrı analiz edildiğinde soru türlerinde kullanım tercihlerinin ders türlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, öğretmen tarafından söylenmek istenen şeyle öğrenci tarafından algılanın aynı olduğunu kontrol etmek amacıyla, anlama-kontrol sorularının en çok derslerin yönerge verilen kısımlarında kullanıldığı saptanmıştır. Çalışmanın geri kalanında tüm bulgular detaylıca tartışılmış ve çıkarımlarda bulunulmuştur.
 • Öğe
  Alegori Sözcüğünün Otantisitesinin Hermeneutik Çözümlemesi
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2022) Günaydın, İbrahim
  Bu çalışma, alegori sözcüğünün otantik anlamına yoğunlaşarak onun dilsel düzeydeki temsili üzerine yapılacak hermeneutik bir etkinliği kapsar. Bu hermeneutik etkinlik ilgili sözcüğün kök anlamlarını tespit edip değerlendirerek bir öz ve nitelik saptaması kabilinde görülen otantik anlama ulaşmayı ve ayrıca sözcüğün saptanan otantisitesini çözümlemeyi amaçlar. En nihayetinde bir açımlama olan hermeneutik etkinlik genel olarak içte olanın dışarıya çıkartılma işidir. Alegori sözcüğünün ortaya konulacak olan otantisitesi böylesi bir hermeneutik üzerinden çözümlenecektir. Dilsel düzeyde üstü kapalı anlatım üzerine kurulu olan alegori, kurgu içeren sübjektif yapısıyla temsil üzerine inşâ edilmiş bir simgeleme veya benzetme olmasından dolayı esasen bir fikri yansıtır. Alegorinin oluşturmuş olduğu alegorik anlatının bütününde ortaya çıkan göstergede gösterilen öğe, anlatıyı oluşturan kelimeler üzerinden verilmez. Burada gösterilmesi amaçlanan şey, ilgili anlatıda yer alan kelimelerin çağrışımsal düzeydeki bağlantıları aracılığıyla anlaşılmaya çalışılır. Bundan dolayı alegorik anlatıda gerçekte kastedilen şey, yüksek seviyede bir düşünce etkinliği üzerinden ortaya çıkar. Böylelikle üstü kapalı bir anlatım olan alegorinin gerçekteki anlam[lar]ı üzerine çekilmiş örtü kaldırılmış ve anlam[lar] ortaya çıkarılmış olur. Alegorik anlatı, yaratıcı edimin bir ürünü olmasıyla edebî/sanatsal olandan paye alır. Diğer taraftan felsefi bağlamda öze dönük yanı, ona felsefi bir değer katar. Bir başka ifadeyle alegorinin edebi yönü sanattan beslenen kurgusallığın vermiş olduğu imkânlardan doğarken, felsefi yönüyse bir şeyin özünü vermeye çalışmaktan ortaya çıkar. Nitekim alegorik anlatı, gerçekliği edebî/sanatsal düzeyde aktarmaya çalışmak ister. Bundan dolayı alegori gerçeklik ve kurgusallık üzerine kurulu bu çift yönlü karakteriyle hem felsefi hem de edebî olanda kendini var ederek ortaya koyar.
 • Öğe
  İngilizcede ve Azerbaycan Türkçesinde Şiirsel Metinlerde Benzer Kavramlara Dayalı Metaforlar
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2021) Memmedli, Gülşen
  Şiirsel metinlerin doğasında var olan belirsizliğin algılanması ve yorumlanması çok karmaşık bir süreçtir ve dilsel çerçevenin ötesine geçip belirli düşünme modellerine dayanır. Üslupbilim, edebî ve edebî olmayan metinlerde dil aracılığıyla anlamın yaratılmasını inceler. Edebi metinlerin temel özelliği olarak, sanatsal ifade araçları sadece dil yapılarına değil, aynı zamanda düşünce ve düşünce biçimlerine de bağlıdır. Metaforlaşma, kavramsal metafor teorisine göre iki alan bilgisi yapıları arasındaki etkileşim sürecine dayanır; kaynak alan (source domain) ve hedef alan (target domain). Hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuz kaynak alan hedef alanla ilgili algımızı şekillendirmede kilit bir rol oynar. Kaynak alan için temel bilgi noktası insanların çevre ile olan ilişkisi olup, dünyayı algılarken yaşadıkları deneyimler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, kavramsal alan, insan deneyimlerinin sistematik organizasyonundan doğar. Kavramsal metaforlar sadece dil ve düşüncede değil, toplumsal gerçeklikte de oluşur. Bu kavramsal metaforlar, farklı kültürel modellerin ortaya çıkmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda aynı kavramların farklı halkların dillerinde farklı ya da benzer kavramlarla ifade edilmesi sadece dillerin değil; kültürlerin de karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Makale, Azerbaycan ve İngiliz manzum metinlerinden seçilen çeşitli örnekler temelinde şiir dilinde soyut zaman ve aşk kavramlarının gelişme biçimlerini ele almaktadır.
 • Öğe
  Linguistic Study of Select Turkish Place Names Through the Kaleidoscope of Greek Vocabulary
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2021) Biswas, Sankar
  This present study zeroes in on the elucidation about the often bypassed but tacit linguistic ligature between two languages namely Turkish & Greek spoken in two maritime border sharing countries namely Turkey and Greece. The study revisits the glorious past by alluding to historical contexts to justify the indispensability of the Juggernaut Grecian linguistic Influence on Turkish. The study underscores the fact that it is a naturally acceptable phenomenon that one language will influence the other through mutual vocabulary acclimatization due to geographical proximity and vice versa To do justice and to lend weight to the very defense of the influence on the first language of the second mostly in the domain of placenames, the study resorts to the broaching of a curated list of Turkish words vis-à-vis their Greek counterparts through the usage of search engines namely lexilogos.com and etymononline.com . It embarks upon the odyssey of elucidating the behind-the-scenes operationalization of linguistic techniques such as Grin’s Law and Vowel Mutation Law accentuating the very process of derivation of select Turkish place names from Grecian Parallels by attempting a kaleidoscopic analysis. The study ultimately logically drives in home a conclusion that Turkish capitulation to Greek for the appellation of select place names in the Turkish mainland was both an inevitable phenomenon and is a linguistically acceptable no-surprise experientiality.
 • Öğe
  Yeni Sansür Modeli Kapsamında Grey Wolf’un Ön Kapaklarının Dönüşümü
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2021) Seçkin, Sevcan
  Kitap kapakları, okuru yönlendirmek ve belirli bir yönde düşünmelerini sağlamak için önemli bir araçtır. Kitabın içeriğine dair bilgi veren, ana temasını yansıtan ve okur ile metin arasındaki ilk iletişimi kuran kitap kapaklarında iletilmek istenen mesaj, görsel öğeler ve metin düzenlemeleri yoluyla aktarılır. Bu seçimlerde kitabın bilinirliğinin ve satışının artırılmasının yanı sıra ideolojik amaçlar da etkendir ve çeviri eylemi içerisinde yer alan pek çok eyleyici bilinçli/bilinçsiz tercihleriyle bu süreci şekillendirir. Bu çalışmanın amacı, çeviride bir yanmetin biçimi olarak kabul edilen ön kapakların uğradığı değişimleri, "sansür" kavramı temelinde tartışmaya açmaktır. Çalışma kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk‘ün hayatını ve askeri başarılarını konu alan ve yayımlandığı ilk yıl dönemin hükümet yetkilileri tarafından sansüre uğrayan Grey Wolf adlı kitabın yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan toplam 11 baskısının ön kapağı incelenecektir. Kavram, Michael Foucault ve Pierre Bourdieu‘nün sansür anlayışını yeni bir boyuta taşıyan fikirleri doğrultusunda, geleneksel merkeziyetçi yaklaşım dışlanmadan, aracıların iş birliğine dayalı yeni sansür yaklaşımı temelinde ele alınacaktır. "İktidar", "söylem" ve "oto-sansür" gibi kavramlar çalışmanın uğrak noktaları olacaktır.
 • Öğe
  Translation of Culture-Specific References in the Turkish Translation of Shakespeare’s Macbeth
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2021) Sümbül, Feride
  Drama, insana ve topluma ayna tutan, insan doğasını ve yaşamını kendi sosyal-kültürel yapısı içinde okuyucuya veya izleyiciye aktaran bir edebi türdür. Her oyun, sahnelendiği zaman ve kültür içinde yeni bir gerçeklik kazanır ve her performans aslında oyuna yeni bir yorum getirir. Benzer şekilde her çeviri kaynak metne yeni bir anlam katar. Başka bir deyişle, tercüme edilen tiyatro metni, dilinin ve kültürünün sınırlarını aşarak yeni bir yorum bulur. Böylece drama çevirisi kültürler arası bir iletişim olarak bir kültürden diğerine aktarım olarak gerçekleşir. Bu bağlamda, kültüre özgü referansların tercüme edilmesi, hedef toplumun kültürel yönlerini yansıtması açısından kilit bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, Venuti'nin çeviri ilkeleri olan yerlileştirme ve yabancılaştırmayı Shakespeare'in Macbeth'inin Türkçe çevirisinde kültüre özgü kinayelerin aktarımında kullanımını araştırmayı amaçlamaktadır. Macbeth, hedef dilde ve kültürde karşılığı olmayan dini, kültürel, mitolojik gibi kültüre özgü kinayelerin aktarımı açısından Türkçe versiyonuyla karşılaştırılmıştır. Venuti'nin bu ilkelerini değerlendirmek için Davies'in çeviri stratejileri de uygulanmaktadır.
 • Öğe
  Radikan Kavramına Çeviribilim Açısından Bir Yaklaşım: Radikan Çeviri
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2021) Dindar, Serhan
  Çağdaş sanatlara ait bir kavram olan radikan kavramı, Fransız küratör ve yazar-akademisyen Nicolas Bourriaud tarafından ortaya atılmıştır. Sosyoloji alanında da kullanılan bu kavram, temelini “kök” sözcüğünden almaktadır. Radikanı “kök salma” olarak tanımlayan Bourriaud, kök salmayı değişen, gelişen ve yaşanmışlıkla paralel ilerleyen bir durum olarak görmektedir. Böylece kökler, baştan değil sonradan oluşur. Sanat eseri de bir durumdan diğer bir duruma, ya da farklı dil, düşünce ve kültürler arasında geçiş yaparak köklerini salar ve bu şekilde ilerleyip gelişir. Bu bağlamda Bourriaud, radikan ile çeviri arasında ilişki kurar. Kuramcı, radikanın yaptığı geçişi bir tür çeviri olarak değerlendirir. Radikanın yaptığı şey de tıpkı çeviri gibi bir malzemeden bir diğerine geçerek hareket etmektir. Dillerarası çeviri, genel anlamda iki metin, dil (ya da dizge) ve kültür arasındaki geçişi sağlayan bir aktarım işlemidir. Belirli bir dil ve kültürde oluşturulmuş eserin veya metnin, anlamını, vermek istediği mesajı ve etkisini (duyguyu) başka bir dil ve kültürde sağlayabilmektir. Radikan çeviri de, kaynağın özünü koruyarak yer değiştirmesi, dil aracılığı ile farklı kültürlerde kök salmasıdır. Bourriaud, radikan ve çeviri analojisi yaparken çeviri ile ilgili fazla detaylandırma yapmadığı ve çeviribilimsel bir yaklaşımda bulunmadığı için bu benzetmeyi çeviri açısından da kuramsal söylemlerle niteleme gereksinimi doğmaktadır. Bu çalışmanın amacı, radikan ve çevirinin kavramsal ilişkisine çeviribilim penceresinden bakarak bu ilişkiyi pekiştirip detaylandırmak ve bu bağlamda ortaya çıkan radikan çeviri kavramını tanımlamaktır.
 • Öğe
  Çin Yazısının Tarihsel Serüveni
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2021) Şişman, Sema
  Tarihi çağların, MÖ 3500’li yıllarda, Sümerler tarafından yazının icat edilmesiyle başladığı kabul edilmektedir. İnsanlık tarihi için en önemli icatlardan biri olan “yazı”nın Çin’deki ilk örneklerini Jia Gu Wen adı verilen belgeler oluşturmaktadır. Günümüzden 3500 yıl önce Çin topraklarında kullanılan Jia Gu Wen yazısı, açıkça görülmektedir ki bugünkü Çince imlerin temelini oluşturmaktadır. Çin yazısı Jia Gu Wen, Jin Wen, Zhuan Shu, Li Shu, Kai Shu, Cao Shu gibi aşamalardan geçerek bugünkü şeklini almıştır. Jia Gu Wen yazısı bir resim yazısıdır. Antik yazı sistemleri içinde, Jia Gu Wen yazısı dışında yerini başka bir yazı sistemine bırakmadan, değişip gelişerek kullanılmaya devam eden başka bir yazı sistemi yoktur. Ayrıca Çin yazısı, günümüzde kullanılmaya devam eden tek resim yazısıdır. Resim yazısı olması özelliğiyle Çin toplumunun düşünce yapısını gözler önüne sermektedir. Tüm bu özellikler, Çin yazısını farklı kılmaktadır. Bu çalışma, Jia Gu Wen yazısından başlayarak, bugün kullanılan Standart Çince İmlere kadar olan süreçte, Çin yazısının geçirdiği değişime bir ayna tutmaktadır.
 • Öğe
  The Conceptual Integration of 21st Century Skills into ELT
  (Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2021) Çınar, Mustafa
  Eğitim, bir toplumun gelişiminin temel dayanak noktası olarak ele alınmaktadır. Ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıktığı zamanlardan 19. yüzyıl sonlarına kadar eğitim, içeriğin işlevine odaklanmaktansa içeriğin edinilmesine odaklanmaktaydı. Öğrenciler, sahip oldukları bilgileri iş yaşamlarındaki tecrübelerine adapte etmek zorundaydılar. Bu yüzden, bu durum 21. yüzyıl becerilerinin vurguladığı gerçek hayat tecrübeleriyle okul deneyimleri arasındaki farklılıkları ortaya koydu. Bu doğrultuda; İngiliz Dili Öğretimi alanında, dil becerilerinin öğretiminin detaylandırılması ve bunun devamlı değişen ihtiyaçlar ve teknolojilerle entegrasyonu odak noktası haline geldi. Bilginin inanılmaz bir hızla gelişimi belirli bir alandaki bilginin sınıflandırılmasına neden olur ve bu bilgilerin birbirinden ayırt edilmesi gerekliliğini beraberinde getirir. İngiliz Dili Eğitiminde de bu hıza ayak uydurma adına beceri gelişimi ve materyal seçimi farklı bir boyut kazandı. Buna ek olarak; öğretimin muhtemel sonuçları, dil öğretimi pedagojisi ve doğal olarak öğrenenler tarafından talep edilenleri karşılamak durumundadır. 21.Yüzyıl becerilerinin eğitime çok yönlü bir şekilde uygulanmasında karşılaşılan teori ve uygulamadaki farklılıklar sonucunda bu çalışma; küresel modernleşmenin yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurmak için aradığı eleştirel düşünme, dijital okuryazarlık ve bilgi teknolojilerinin özünü oluşturduğu 21. yüzyıl becerileri ve İngiliz Dili Öğretimi arasında doğrudan ilişkiler kurmak amacıyla genel bir perspektif çizmektedir. Bu çalışma, ayrıca İngiliz Dili Öğretimindeki proje bazlı öğrenme ve göreve dayalı öğrenme metodlarının 21. Yüzyıl becerileriyle doğrudan ilişkilerini ele alacak ve Halverson’un 4C’si gibi farklı kavramsal ifadeleri İngiliz Dili Öğretimi potasında eritecektir. Sonunda, çalışma farklı türdeki 21. Yüzyıl becerilerini gözden geçirerek özellikle İngiliz Dili Öğretimi alanında 21. Yüzyıl becerilerinin gerekliliği sonucunu çıkarabilecektir.