Halkla İlişkiler ve Tanıtım/Kitap Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Öğe
    Marka konumlandırma ve sembolik tüketim ilişkisi üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma
    (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009) Aydın, Duygu
    Bireylerin tükettikleri ile kendilerini ifade etmeleri, sembolik tüketirn değerlerinin yaşadığımız dünyanın en belirleyici özelliklerinden biri haline geldiğini göstennektedir. Bu tüketim biçiminin ekonomi sisteminde karşılığı bir anlamda marka tüketimidir ve markalar, tüketici zihninde sembolik bir değer yaratmak amacıyla iletişim çalışmalarında marka konumlandıtma stratejilerini kullanmaktadır. Marka konumlandırma, tüketicilerin bir ürün kategorisindeki ürünler arasında büyük bir farklılık algılamadıkları ve bu nedenle satın alma tercihinin markalar arasında akılcı bir temelle yapılamayacağı noktasından hareket eder. Bu doğrultuda konumlandırma yaklaşımı tüketicilerin zihninde bir konum elde etmeyi ve korumayı önermektedir. Bu çalışmada marka konumlandınna uygulamaları ile sembolik tüketim ilişkisini ortaya koymak amacıyla, Türkiye'de yayınlanmakta olan ulusal nitelikli gazetelerdeki otomotiv sektörüne ait reklamlar içerik analizine tabi tutulmaktadır.